EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0201

Kommissionens förordning (EG) nr 201/2002 av den 31 januari 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

OJ L 31, 1.2.2002, p. 71–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/201/oj

32002R0201

Kommissionens förordning (EG) nr 201/2002 av den 31 januari 2002 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 031 , 01/02/2002 s. 0071 - 0072


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 januari 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

>Plats för tabell>

Obs.:

Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.

Kommissionens förordning (EG) nr 201/2002

av den 31 januari 2002

om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass(2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98(3), särskilt andra stycket i artikel 1.2 och artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr 1309/2001(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 108/2002(5).

(2) I enlighet med de regler och villkor för fastställande som anges i förordning (EG) nr 1423/95 medför de uppgifter som kommissionen har kännedom om att de belopp som nu är i kraft bör ändras enligt bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95 skall vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2002.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EGT L 141, 24.6.1995, s. 16.

(3) EGT L 85, 20.3.1998, s. 5.

(4) EGT L 177, 30.6.2001, s. 21.

(5) EGT L 19, 22.1.2002, s. 3.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 januari 2002 om ändring av de representativa priser och de tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

>Plats för tabell>

Top