EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0025

2002/25/EG: Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Kroatien (delgivet med nr K(2002) 14/2) (Text av betydelse för EES)

OJ L 11, 15.1.2002, p. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 7 - 12
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 7 - 12
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 7 - 12
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 7 - 12
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 7 - 12
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 7 - 12
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 7 - 12
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 7 - 12
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 7 - 12
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 204 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 204 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; upphävd genom 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/25(1)/oj

32002D0025

2002/25/EG: Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Kroatien (delgivet med nr K(2002) 14/2) (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 15/01/2002 s. 0025 - 0030


Kommissionens beslut

av den 11 januari 2002

om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Republiken Kroatien

(delgivet med nr K(2002) 14/2)

(Text av betydelse för EES)

(2002/25/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter(1), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG(2), särskilt artikel 11.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) En inspektionsresa har på kommissionens vägnar företagits i Republiken Kroatien för att undersöka de förhållanden under vilka fiskeriprodukter produceras, lagras och sänds till gemenskapen.

(2) Bestämmelserna i kroatisk lagstiftning om hygienkontroll och inspektion av fiskeriprodukter kan anses motsvara dem som anges i direktiv 91/493/EEG.

(3) I synnerhet "Veterinary Directorate (VD) of the Ministry of Agriculture and Forestry" kan på ett effektivt sätt kontrollera att gällande lagstiftning tillämpas.

(4) Närmare regler bör fastställas för det sundhetsintyg som enligt direktiv 91/493/EEG måste åtfölja partier med fiskeriprodukter som importeras från Kroatien till gemenskapen. Dessa regler måste omfatta en förlaga till intyg, minimikrav beträffande vilket eller vilka språk intyget skall vara avfattat på samt vilken tjänsteställning den som undertecknar intyget skall ha.

(5) Det märke som måste sitta på förpackningarna med fiskeriprodukter skall innehålla uppgift om det tredje landets namn och godkännandenummer/registreringsnummer för ursprungsanläggningen, det ursprungliga fabriksfartyget samt det ursprungliga kyl- eller fryshuset eller frysfartyget, med undantag för vissa frysprodukter.

(6) Enligt artikel 11.4 c i direktiv 91/493/EEG skall det upprättas en förteckning över godkända anläggningar, fabriksfartyg eller kylhus samt en förteckning över frysfartyg som utrustats enligt punkterna 1-7 i bilaga II till rådets direktiv 92/48/EEG(3). Dessa förteckningar måste upprättas på grundval av upplysningar från VD till kommissionen. VD måste alltså säkerställa att bestämmelserna om detta i direktiv 91/493/EEG följs.

(7) VD har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG följs och att de hygieniska krav som motsvarar dem som fastställs i det direktivet uppfylls.

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

"Veterinary Directorate (VD) of the Ministry of Agriculture and Forestry" är den myndighet i Kroatien som skall vara behörig att kontrollera och intyga att fiskeri- och vattenbruksprodukter uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2

Fiskeriprodukter och produkter från vattenbruk med ursprung i Kroatien skall uppfylla följande krav:

1. Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat sundhetsintyg i original, vederbörligen ifyllt, undertecknat och daterat, bestående av ett enda blad, enligt förlagan i bilaga A till detta beslut.

2. Produkterna skall komma från godkända anläggningar, fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller från registrerade frysfartyg enligt förteckningen i bilaga B till detta beslut.

3. Varje förpackning skall, med undantag för frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av livsmedelskonserver, vara märkt med ordet "KROATIEN" och med godkännandenumret/registreringsnumret för ursprungsanläggningen, det ursprungliga fabriksfartyget, det ursprungliga kyl- eller fryshuset eller frysfartyget i outplånlig skrift.

Artikel 3

1. De intyg som avses i artikel 2.1 skall upprättas på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där kontrollerna genomförs.

2. Intyget skall innehålla namn, tjänsteställning och underskrift av VD:s representant samt VD:s officiella stämpel i en annan färg än de övriga uppgifterna i intyget.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas från och med den sextionde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 januari 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EGT L 187, 7.7.1992, s. 41.

BILAGA A

>PIC FILE= "L_2002011SV.002702.TIF">

>PIC FILE= "L_2002011SV.002801.TIF">

BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR

>Plats för tabell>

Kategoriförklaring:

PP: Bearbetningsanläggning

ZV: Frysfartyg

Top