EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0023

2002/23/EG: Rådets beslut av den 4 december 2001 om tillåtelse, i enlighet med förfarandet i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Irland att tillämpa en differentierad punktskattesats för dieselolja och blyfri bensin med låg svavelhalt

OJ L 11, 15.1.2002, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/23(1)/oj

32002D0023

2002/23/EG: Rådets beslut av den 4 december 2001 om tillåtelse, i enlighet med förfarandet i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Irland att tillämpa en differentierad punktskattesats för dieselolja och blyfri bensin med låg svavelhalt

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 15/01/2002 s. 0018 - 0019


Rådets beslut

av den 4 december 2001

om tillåtelse, i enlighet med förfarandet i artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Irland att tillämpa en differentierad punktskattesats för dieselolja och blyfri bensin med låg svavelhalt

(2002/23/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor(1), särskilt artikel 8.4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 8.4 i rådets direktiv 92/81/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor får rådet genom enhälligt beslut på kommissionens förslag tillåta en medlemsstat att införa ytterligare regler om skattebefrielse eller nedsättning av punktskatten som motiveras av speciella hänsyn.

(2) Irland har ansökt om tillåtelse att tillämpa en differentierad punktskattesats för dieselolja med låg svavelhalt (50 ppm). Den nuvarande punktskattesatsen för dieselolja som används som bränsle är 249 euro (196,1 irländska pund) för 1000 liter. Denna differentiering, som anges i avsnitt 155 i "Finance Act, 2001", uppgår till 0,076 euro (0,06 irländska pund) per liter. Till följd av åtgärden skulle punktskatterna för dieseloljor i Irland uppgå till 325,2 euro (256,1 irländska pund) för 1000 liter vanlig dieselolja och till 249,0 euro (196,1 irländska pund) för 1000 liter dieselolja med en högsta svavelhalt på 50 ppm.

(3) Genom den åtgärd som Irland föreslår iakttas den minimisats för punktskatt på 245 euro per 1000 liter som föreskrivs i artikel 5 i rådets direktiv 92/82/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor(2).

(4) Differentieringen i fråga gäller för samtliga användare i Irland av dieselolja med en högsta svavelhalt på 50 ppm.

(5) Dieselolja med låg svavelhalt motsvarar de tekniska miljöspecifikationer (50 ppm) som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen(3). Enligt artikel 4 i det direktivet skall det vara obligatoriskt att använda dieselolja med en högsta svavelhalt på 50 ppm från och med den 1 januari 2005.

(6) Åtgärden är önskvärd av miljövänliga skäl. Åtgärdens positiva inverkan på luftkvaliteten är känd.

(7) De övriga medlemsstaterna har underrättats om ansökan av de irländska myndigheterna.

(8) Kommissionen och medlemsstaterna anser inte att det på grundval av tillgängliga uppgifter finns skäl att tro att tillämpningen av en differentierad punktskattesats för motorbränslen med låg svavelhalt skulle snedvrida konkurrensen på ett sätt som strider mot det gemensamma intresset eller störa den inre marknadens funktion.

(9) Detta beslut föregriper inte utgången av sådana förfaranden rörande statligt stöd som kan komma att inledas i enlighet med artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget och ändrar heller inte medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 88 i EG-fördraget att underrätta kommissionen om alla planerade statliga stödåtgärder.

(10) Kommissionen ser regelbundet över skattenedsättningar och skattebefrielser för att säkerställa att de inte snedvrider konkurrensen, stör den inre marknadens funktion eller är oförenliga med gemenskapens miljöskyddspolitik.

(11) Rådet bör, på grundval av ett förslag från kommissionen, ompröva detta beslut före den 31 december 2004, när den tillåtelse som ges genom detta beslut löper ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG skall Irland tillåtas att från och med den 1 oktober 2001 tillämpa en differentierad punktskattesats på dieselolja med låg svavelhalt (50 ppm) som används som bränsle.

2. Vid denna differentiering av punktskatten, som skall uppgå till högst 0,076 euro (0,06 irländska pund) per liter bränsle, skall kraven i direktiv 92/82/EEG iakttas, särskilt den minimisats för punktskatt som anges i artikel 5 i direktivet.

Artikel 2

Den differentierade punktskattesatsen skall utan åtskillnad beviljas samtliga användare av dieselolja (50 ppm) i Irland.

Artikel 3

Detta beslut skall upphöra att gälla den 31 december 2004, om inte annat följer av att rådet dessförinnan omprövar frågan på grundval av ett förslag från kommissionen.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Irland.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2001.

På rådets vägnar

D. Reynders

Ordförande

(1) EGT L 316, 31.10.1992, s. 12. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/74/EG (EGT L 365, 31.12.1994, s. 46).

(2) EGT L 316, 31.10.1992, s. 19. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/74/EG.

(3) EGT L 350, 28.12.1998, s. 58. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2000/71/EG (EGT L 287, 14.11.2000, s. 46).

Top