EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0020

2002/20/EG: Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om ändring av beslut 96/606/EG om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Uruguay (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 4983]

OJ L 10, 12.1.2002, p. 75–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 6
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 6
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 6
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 6
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 6
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 6
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 6
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 6
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 3 - 6
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 200 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 200 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/20(1)/oj

32002D0020

2002/20/EG: Kommissionens beslut av den 11 januari 2002 om ändring av beslut 96/606/EG om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Uruguay (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 4983]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 010 , 12/01/2002 s. 0075 - 0078


Kommissionens beslut

av den 11 januari 2002

om ändring av beslut 96/606/EG om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Uruguay

[delgivet med nr K(2001) 4983]

(Text av betydelse för EES)

(2002/20/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter(1), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG(2), särskilt artikel 11.5 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt kommissionens beslut 96/606/EG av den 11 oktober 1996 om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Uruguay(3), skall "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca - Instituto Nacional de Pesca (INAPE)" vara den behöriga myndighet i Uruguay som ansvarar för kontrollen av att fiskeri- och vattenbruksprodukter uppfyller kraven enligt direktiv 91/493/EEG.

(2) Till följd av en omstrukturering av förvaltningen i Uruguay har ansvaret för utfärdande av hälsointyg för fiskeriprodukter övergått till "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". Den nya myndigheten har möjlighet att effektivt kontrollera tillämpningen av gällande lagar.

(3) Eftersom Uruguay vill exportera frysta eller beredda musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar till gemenskapen, och de behöriga myndigheterna i landet har garanterat att dessa produkter kommer att antingen steriliseras eller värmebehandlas enligt bestämmelserna i kommissionens beslut 93/25/EEG av den 11 december 1992 om godkännande av vissa behandlingar för att förhindra utvecklingen av patogena mikroorganismer i tvåskaliga blötdjur och marina snäckdjur(4), ändrat genom beslut 97/275/EG(5), har kommissionen antagit beslut 2002/19/EG av den 11 januari 2002 om särskilda villkor för import av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar med ursprung i Uruguay(6).

(4) Ordalydelsen i beslut 96/606/EG bör anpassas till ordalydelsen i kommissions beslut av senare datum om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i vissa tredje länder.

(5) Beslut 96/606/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 96/606/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande: "Artikel 1

'Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca' skall vara den behöriga myndighet i Uruguay som ansvarar för kontrollen av att fiskeri- och vattenbruksprodukterna uppfyller kraven enligt direktiv 91/493/EEG."

2. I artikel 2 skall punkt 3 ersättas med följande: "3. Varje förpackning, med undantag av frysta fiskeriprodukter i lös vikt avsedda för framställning av konserver, skall i outplånlig skrift vara märkt med ordet 'Uruguay' och med godkännande- eller registreringsnumret för den anläggning, det fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller frysfartyg som produkterna kommer ifrån."

3. I artikel 3 skall punkt 2 ersättas med följande: "2. Intygen skall, i en annan färg än den som använts för övriga uppgifter, innehålla namn och befattning på DINARA:s representant, dennes underskrift samt DINARA:s officiella stämpel."

4. Bilaga A skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 januari 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EGT L 269, 22.10.1996, s. 18.

(4) EGT L 16, 25.1.1993, s. 22.

(5) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1.

(6) Se sidan 99 i detta nummer av EGT.

BILAGA

"BILAGA A

>PIC FILE= "L_2002010SV.007703.TIF">

>PIC FILE= "L_2002010SV.007801.TIF">"

Top