EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2005

Kommissionens förordning (EG) nr 2005/2001 av den 12 oktober 2001 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

OJ L 272, 13.10.2001, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2005/oj

32001R2005

Kommissionens förordning (EG) nr 2005/2001 av den 12 oktober 2001 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 272 , 13/10/2001 s. 0008 - 0010


Kommissionens förordning (EG) nr 2005/2001

av den 12 oktober 2001

om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1987/2001(2), särskilt artikel 13.3 andra stycket och 13.15 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 får skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som är förtecknade i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen täckas av ett exportbidrag.

(2) Enligt artikel 13.4 i förordning (EG) nr 3072/95 skall när bidragen fastställs hänsyn tas dels till den aktuella situationen och den framtida utvecklingen i fråga om priser på och tillgång till ris och brutet ris på gemenskapsmarknaden, dels till priserna på ris och brutet ris på världsmarknaden. Enligt samma artikel är det också viktigt att säkerställa jämvikt och en naturlig utveckling av priser och handel på rismarknaden och att dessutom beakta de ekonomiska aspekterna av den planerade exporten och behovet av att undvika störningar på gemenskapsmarknaden liksom de begränsninger som härrör från de avtal som slutits i överensstämmelse med artikel 300 i fördraget.

(3) I kommissionens förordning (EEG) nr 1361/76(3) fastställs den högsta procentandel av brutet ris som är tillåten i ris för vilket exportbidrag fastställts samt anges med vilken procentandel bidraget skall minskas om proportionen brutet ris i det exporterade riset överstiger denna högsta andel.

(4) Det finns möjlighet att exportera en kvantitet av 17197 t ris till vissa destinationer. Det är lämpligt att tillgripa det förfarande som föreskrivs i artikel 7.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1162/95(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 409/2001(5). Detta bör beaktas när exportbidragen fastställs.

(5) I artikel 13.5 i förordning (EG) nr 3072/95 anges de särskilda kriterier som skall beaktas när exportbidrag för ris och brutet ris beräknas.

(6) Situationen på världsmarknaden eller de särskilda kraven för vissa marknader kan göra det nödvändigt att differentiera bidragen för vissa produkter efter destination.

(7) Ett särskilt bidrag bör fastställas för förpackat långkornigt ris för att tillgodose den aktuella efterfrågan på vissa marknader.

(8) Bidraget måste fastställas minst en gång i månaden och får ändras under månadens lopp.

(9) Tillämpningen av dessa bestämmelser och villkor på den nuvarande situationen på rismarknaden och särskilt på noteringarna eller priserna på ris och brutet ris inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att bidragen bör fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning.

(10) Inom ramen för förvaltningen av de volymbegränsningar som följer av gemenskapens WTO-åtaganden är det lämpligt att avbryta utfärdandet av licenser för export med exportbidrag.

(11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 3072/95, med undantag av produkter enligt punkt 1 c i den artikeln, och som exporteras i obearbetad form skall fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Utfärdandet av licenser för export med förutfastställelse av exportbidrag skall avbrytas med undantag för kvantiteten 17197 t som föreskrivs i bilagan.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EGT L 271, 12.10.2001, s. 5.

(3) EGT L 154, 15.6.1976, s. 11.

(4) EGT L 117, 24.5.1995, s. 2.

(5) EGT L 60, 1.3.2001, s. 27.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 12 oktober 2001 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14).

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

R01 Schweiz, Liechtenstein och kommunerna Livigno och Campione d'Italia.

R02 Marocko, Algeriet, Tunisien, Malta, Egypten, Israel, Libanon, Libyen, Syrien, f.d. Spanska Sahara, Cypern, Jordanien, Irak, Iran, Yemen, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Oman, Bahrain, Qatar, Saudiarabien, Eritrea, Västbanken och Gazaremsan, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Norge, Färöarna, Island, Ryssland, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Jugoslavien (Serbien-Montenegro), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien, Rumänien, Bulgarien, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kuba, Bermudas, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 utom Surinam, Guyana, Madagaskar.

Top