EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1639

Kommissionens förordning (EG) nr 1639/2001 av den 25 juli 2001 om upprättande av gemenskapens minimiprogram och utökade program för insamling av uppgifter om fiskerinäringen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1543/2000

OJ L 222, 17.8.2001, p. 53–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 161 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 161 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 161 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 161 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 161 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 161 - 225
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 161 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 161 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 161 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 123 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 123 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 13 - 75

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1639/oj

17.8.2001   

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 222/53


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1639/2001

av den 25 juli 2001

om upprättande av gemenskapens minimiprogram och utökade program för insamling av uppgifter om fiskerinäringen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1543/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1543/2000 av den 29 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsram för insamling och förvaltning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artiklarna 5.1 och 8.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1543/2000 upprättas en gemenskapsram för insamling och förvaltning av sådana uppgifter som krävs för att utvärdera fiskeresurserna och fiskerinäringen. Enligt förordningen skall medlemsstaterna för det ändamålet utforma nationella program för insamling och förvaltning av uppgifter om fiskerinäringen i enlighet med gemenskapens program.

(2)

Det bör därför fastställas ett minimiprogram för gemenskapen med den information som är absolut nödvändig för de vetenskapliga bedömningarna samt ett utökat gemenskapsprogram, som dessutom innehåller information som på ett avgörande sätt sannolikt kan förbättra de vetenskapliga bedömningarna.

(3)

Den information som krävs för varje program bör samlas in i form av utvärderingsmoduler som hänför sig till fiskekapacitet, fiskeansträngning, fångster och slutligen fiskerinäringens ekonomiska situation.

(4)

Medlemsstaternas program för insamling av uppgifter till vetenskapliga bedömningar bör vara förenliga med den insamling av uppgifter som äger rum för förvaltningen av andra aspekter av den gemensamma fiskeripolitiken och med den insamling av uppgifter som åligger medlemsstaterna inom ramen för gemenskapens statistiska program.

(5)

Det bör fastställas bestämmelser för överföring av och tillgång till uppgifterna, och då även för sekretess, samt för tekniska ändringar i och undantag från gemenskapens program. Det bör också fastställas rutiner för övervakning av de nationella programmen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeri- och vattenbrukssektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ämne

Gemenskapens minimiprogram och utökade program som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1543/2000 upprättas härmed enligt bilagan.

I denna förordning fastställs också vissa närmare bestämmelser för de uppgifter som skall samlas in inom medlemsstaternas nationella program.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.    segment : en grupp fartyg som är så homogena som möjligt med avseende på fysiska egenskaper och använda fiskeredskap enligt segmentindelningen i det fjärde fleråriga utvecklingsprogrammet (FUP IV).

2.    yrkesfiskeflotta : fartyg som registrerats och licenserats enligt rådets förordning (EG) nr 3690/93 (2) eller som på annat sätt har tillstånd att fiska för att kommersiellt utnyttja fiskeresurserna, och för vilka medlemsstaterna skall lämna uppgifter till gemenskapens register över fiskefartyg enligt kommissionens förordning (EG) nr 2090/98 (3)

3.    sport- och fritidsfiske : allt icke yrkesmässigt fiske.

4.    primära uppgifter : uppgifter om enskilda fartyg, fysiska eller juridiska personer eller enskilda stickprov.

5.    faktisk fiskekapacitet : en uppskattning av fartygs fiskekapacitet genom en jämförelse av dessa fartygs fångster.

6.    nominell fiskekapacitet : fiskekapaciteten uttryckt i fysiska egenskaper (maskinstyrka eller tonnage) eller som en kombination av sådana egenskaper.

7.    fiskeansträngning : för ett fartyg, produkten av fiskekapaciteten och fisketiden, och för en grupp av fartyg, summan av alla berörda fartygs fiskeansträngningar.

8.    typ av fiskemetod : användningen av ett särskilt fiskeredskap eller användningen av ett eller flera fiskeredskap inom en redskapskategori.

9.    indelning i tid och rum : en kombination av en tidsperiod och ett geografiskt område indelat i delområden.

10.    fullständig provtagning : en undersökning av en population i statistisk mening med hänsyn till en parameter, om alla individer i den nämnda populationen faktiskt mäts.

11.    beredningsindustri : industri som bereder och konserverar fisk, skaldjur eller blötdjur och som framställer produkter som innehåller fisk, skaldjur eller blötdjur.

12.    sektor inom beredningsindustrin : en särskild del av beredningsindustrin alltefter beredningstyp (frysning, saltning/torkning, rökning, burkkonservering, färdiga rätter, annan typ) och distributionskanaler för de berörda artgrupperna (demersala och bottenlevande arter, Thunnidae, andra pelagiska arter än Thunnidae, andra fiskarter, skaldjur, bläckfiskar, musslor, andra blötdjur, andra).

13.    aggregerade uppgifter : aggregerade uppgifter enligt definitionen i artikel 2 b i förordning (EG) nr 1543/2000.

14.    funktionell enhet : en operationell grupp av statistiska rektanglar som motsvarar distributionsområdet för ett geografiskt avgränsat biologiskt bestånd eller en grupp av små biologiska bestånd enligt tillägg II.

15.    fångster : den totala levande vikten av fångad fisk, dvs. bruttofångst.

16.    landningar : landningarna omräknade till levande vikt, dvs. nominell fångst.

17.    fisk som kastats överbord : den totala levande vikten av fisk som är för liten, som inte går att sälja eller som på annat sätt inte är önskvärd och som kastats överbord vid fångsttillfället eller strax därefter.

Artikel 3

Krav för nationella program

De nationella program som medlemsstaterna utformar med hänsyn tagen till de gemenskapsprogram som fastställs i bilagan skall särskilt innehålla följande:

a)

Kopplingen till gemenskapsprogrammen med en beskrivning av de planerade åtgärderna inom varje sektor och med hänvisning till berört program.

b)

Analytiska uppgifter uppdelade efter avsnitt och program samt efter geografiskt område enligt nivå 2 i tillägg I.

c)

Vid provtagning, en detaljerad beskrivning av de rutiner som följts och de statistiska skattningar som använts för att bedöma noggrannhetsnivån och förhållandet mellan kostnad och noggrannhet.

d)

Uppgifter som gör det möjligt att påvisa samarbete och arbetsfördelning mellan medlemsstaterna.

Med hjälp av programmen skall det senast den 31 maj 2003 finnas bedömningar av de noggrannhetsnivåer som anges i punkt c.

Artikel 4

Inlämnande av nationella program

Varje medlemsstat skall senast den 31 maj varje år, på elektronisk väg, sända in det nationella programmet till kommissionen som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1543/2000.

Artikel 5

Överföring av uppgifter till internationella organisationer

1.   Medlemsstaterna får överföra de uppgifter som omfattas av denna förordning till behöriga internationella organisationer, i enlighet med deras särskilda föreskrifter och regler.

2.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla överföringar av de uppgifter som avses i punkt 1 och på begäran lämna en kopia av uppgifterna på elektronisk väg.

Artikel 6

Samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna

1.   Kommissionen skall granska de nationella programmen och kontrollera att kraven i denna förordning är uppfyllda.

Om det vid kommissionens granskning av ett nationellt program visar sig att det inte uppfyller kraven skall kommissionen omedelbart underrätta den berörda medlemsstaten och föreslå ändringar i programmet. Därefter kan den berörda medlemsstaten lämna in ett reviderat nationellt program.

2.   Medlemsstaterna skall senast den 31 maj 2003, och därefter senast den 31 maj varje år programmet tillämpas, lämna en teknisk verksamhetsrapport i vilken det redogörs för vilka framsteg som har gjorts när det gäller förverkligandet av de mål som sattes upp vid upprättandet av minimiprogrammet och det utökade programmet.

3.   Varje medlemsstat skall utse en behörig myndighet som skall ansvara för genomförandet av denna förordning, nedan kallad nationell myndighet.

4.   Varje medlemsstat skall senast den 31 maj 2001 lämna närmare upplysningar om dess nationella myndighet till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna.

5.   Den nationella myndigheten skall regelbundet underrätta kommissionen om hur genomförandet av de nationella programmen fortskrider.

Artikel 7

Oförenlighet med gemenskapens program

Om kommissionen anser att en medlemsstat inte fullgör skyldigheterna enligt gemenskapsprogrammens moduler, och den berörda medlemsstaten har fått ekonomiskt bidrag från gemenskapen för dessa moduler, skall den underrätta den berörda medlemsstaten som skall göra en administrativ undersökning.

Medlemsstaten skall underrätta kommissionen om undersökningens förlopp och resultatet av den och utan dröjsmål sända ett exemplar av den rapport som upprättats efter undersökningens avslutande samt meddela kommissionen de huvudpunkter som ligger till grund för rapporten.

Kommissionen får besluta att återkräva belopp som betalats ut på felaktiga grunder, jämte dröjsmålsränta.

Artikel 8

Tekniska ändringar och undantag

1.   Kommissionen får på grundval av utlåtande från Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen tillåta ändringar av de undersökningar som anges i avsnitt G punkt 1 iii i bilagan till denna förordning.

2.   Kommissionen får, efter rådgivning från Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och enligt förfarandet i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1543/2000, fatta beslut om undantag från de skyldigheter som anges i avsnitt H och I i bilagan till denna förordning.

Artikel 9

Förvaltning av primära och aggregerade uppgifter

1.   Medlemsstaterna skall vidta alla de åtgärder som krävs för att de primära uppgifter som samlas in enligt denna förordning behandlas konfidentiellt.

2.   De primära uppgifterna skall behållas den tid som krävs för att utföra nödvändiga arbetsuppgifter, dock minst under fem år.

3.   Varje medlemsstat skall se till att de aggregerade uppgifterna för gemenskapsprogrammen matas in i databaser som på elektronisk väg är tillgängliga för kommissionen och de nationella myndigheterna enligt artiklarna 10 och 11.

4.   De aggregerade uppgifter som avses i punkt 3 får inte innehålla uppgifter som skulle kunna göra det möjligt att identifiera enskilda fartyg, juridiska eller fysiska personer.

5.   Medlemsstaterna skall garantera säkerheten för de uppgifter som behandlas i deras respektive datasystem, särskilt om behandlingen kräver att uppgifterna överförs via ett nät.

6.   Medlemsstaterna skall vidta alla tekniska åtgärder som krävs för att förhindra att uppgifterna förstörs på grund av slarv eller oegentligheter, oavsiktligt går förlorade, ändras, sprids eller läses av utomstående, samt förhindra all felaktig behandling.

Artikel 10

Kommissionens tillgång till uppgifter

1.   Om kommissionen vill använda aggregerade uppgifter som samlats in enligt denna förordning skall den för den berörda medlemsstaten specificera vilka uppgifter det rör sig om.

2.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att uppgifterna i fråga skall kunna läsas på distans eller kopieras inom högst tjugo arbetsdagar.

3.   Om en medlemsstat inte kan tillfredsställa kommissionens krav på tillgång till uppgifterna, skall den omedelbart underrätta kommissionen och ange skälen till detta.

4.   Om kommissionen har skapat en datafil utifrån medlemsstaternas uppgifter får den filen bevaras i högst tjugo arbetsdagar från och med det datum för vilket uppgifterna begärdes och skall alltså förstöras om inte en särskild skriftlig överenskommelse har träffats med den berörda medlemsstaten.

Artikel 11

Medlemsstaternas tillgång till uppgifter

1.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att underlätta andra medlemsstaters nationella myndigheters tillgång till databaserna med de aggregerade uppgifterna.

2.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen och övriga medlemsstater skälen till varför tillgången till uppgifter som omfattas av denna förordning eventuellt har upphört.

3.   Om en nationell myndighet vill få tillgång till en annan medlemsstats uppgifter skall den skicka en begäran till den nationella myndighet som ansvarar för tillgången till de berörda uppgifterna. Den nationella myndigheten skall besvara begäran inom tio arbetsdagar från det att begäran gjordes och ange skälen till varför den eventuellt avslås.

4.   Medlemsstaterna får ingå överenskommelser eller IT-protokoll om elektronisk tillgång för att underlätta tillgången till databaserna. De skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om sådana överenskommelser. Utgifter i samband med tillgång till databaser skall betalas av den nationella myndighet som begär tillgången.

Artikel 12

Sekretess

Ledamöter av Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och deltagare i kommitténs möten får varken helt eller delvis kopiera uppgifter för användning utanför mötet.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 176, 15.7.2000, s. 1.

(2)  EGT L 341, 31.12.1993, s. 93.

(3)  EGT L 266, 1.10.1998, s. 27.


BILAGA

KAPITEL I

INNEHÅLL OCH METOD

A.   Gemenskapsprogrammens innehåll

1.

Det minimiprogram för gemenskapen som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1543/2000 skall bestå av följande moduler:

a)

Utvärdering av indata, t.ex. fiskekapacitet och fiskeansträngning.

b)

Utvärdering av och provtagning från fångster och landningar.

c)

Utvärdering av fiskerinäringens ekonomiska situation.

2.

Det utökade gemenskapsprogram som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1543/2000 skall utöver de moduler som anges i punkt 1 omfatta ytterligare information som fastställs närmare för varje modul.

3.

För minimiprogrammet skall det för varje modul fastställas vilka parametrar som skall övervakas samt de uppdelnings- och noggrannhetsnivåer som skall uppnås. För de utökade programmen, för vilka det inte finns några noggrannhetsnivåer, skall varje medlemsstat i sitt nationella program ange de eftersträvade noggrannhetsnivåerna samt kostnads-noggrannhetsförhållandet för det valda bedömningsförfarandet.

B.   Noggrannhetsnivåer och provtagningsintensitet

1.

Om det inte är möjligt att kvantifiera målen för stickprovsprogrammen, varken när det gäller noggrannhet eller urvalsstorlek, kommer pilotundersökningar i statistisk mening att utföras. Vid pilotundersökningarna skall problemets omfattning bedömas och nyttan av mer detaljerade undersökningar i framtiden utredas liksom kostnads-effektförhållandet för sådana detaljerade undersökningar.

2.

Om det går att kvantifiera målen kan de fastställas antingen direkt genom urvalsstorlek eller provtagningsfrekvens, eller genom en definition av de noggrannhets- och konfidensnivåer som skall uppnås.

3.

Om hänvisning görs till en urvalsstorlek eller en provtagningsfrekvens i en statistiskt definierad population skall provtagningsmetoden vara minst lika effektiv som obundet slumpmässigt urval. Sådana provtagningsmetoder skall beskrivas i respektive lands nationella program.

4.

Om hänvisning görs till noggrannhetsnivå eller konfidensnivå gäller följande:

a)

Nivå 1: En nivå som gör det möjligt att skatta en parameter med en noggrannhet av plus minus 25 % vid 95 % konfidensnivå.

b)

Nivå 2: En nivå som gör det möjligt att skatta en parameter med en noggrannhet av plus minus 10 % vid 95 % konfidensnivå.

c)

Nivå 3: En nivå som gör det möjligt att skatta en parameter med en noggrannhet av plus minus 5 % vid 95 % konfidensnivå.

KAPITEL II

UTVÄRDERING AV INDATA, T.EX. FISKEKAPACITET OCH FISKEANSTRÄNGNING

C.   Insamling av uppgifter om fiskekapacitet

1.

Uppgifter för minimiprogrammet skall samlas in så att det för varje segment, enligt definitionen nedan, går att uppskatta antalet fartyg i segmentet och medelvärdet per fartyg av de parametrar som anges i punkt a.

a)   Parametrar:

De insamlade uppgifterna skall omfatta alla fiskefartyg som omfattas av det fjärde fleråriga utvecklingsprogrammet (FUP IV).

Tonnage (bruttotonnage).

Den maximala kontinuerliga motorstyrka som huvudmotorn faktiskt kan uppnå, efter eventuell reducering, uttryckt i kilowatt enligt rådets förordning (EG) nr 2930/86 (1).

Fartygets ålder, beräknad på skrovets ålder.

b)   Uppdelningsnivåer:

Uppgifterna skall samlas in på ett sätt som gör det möjligt att redovisa segmenten i tillägg III separat.

Uppgifterna skall uppdateras varje år.

c)   Noggrannhetsnivåer:

Uppgifter som samlas in enligt förordning (EG) nr 2090/98 skall vara fullständiga. För de andra typer av uppgifter som anges i punkt 1 a kan det upprättas stickprovsprogram så att skattningarna uppnår noggrannhetsnivå 3 enligt definitionen i avsnitt B.

2.

Det utökade programmet.

a)   Tilläggsparametrar:

Huvudmotorns maximala kontinuerliga motorstyrka före reducering.

Den maximala totala motorstyrkan i det hjälpmaskineri som används för lyftanordningar och vinschar för fartyg med en totallängd på mer än tolv meter.

Egenskaperna hos ett standardfiskeredskap för varje fiskemetod, samt redskapets dimension och försäkrade värde.

Det genomsnittliga antalet fiskeredskap för de olika typerna av fiskemetoder per fartyg.

b)   Uppdelningsnivåer:

Segment som skall redovisas definieras i tillägg IV.

Typer av fiskemetoder som skall redovisas definieras också i tillägg IV.

D.   Insamling av uppgifter om fiskeansträngning

1.

Uppgifter för minimiprogrammet skall samlas in på följande sätt:

a)   Parametrar:

i)

Bränsleförbrukning (2).

ii)

Fiskeansträngningar per typ av fiskemetod mäts som den viktade summan av fiskedagarna i ett område under en viss tid enligt följande:

Varje dag viktas med en måttenhet som är relaterad till varje fartygs nominella fiskekapacitet. Dessa måttenheter definieras i tillägg V.

Med fiskedag avses en kalenderdag då fiske bedrivs om ett fiskefartyg under den dagen har gjort minst en fiskeinsats eller om ett passivt fiskeredskap har lämnats i vattnet den dagen.

Fiskedagen hänförs till det område där den första fiskeinsatsen ägde rum den dagen. För passiva redskap gäller dock att om fartyget inte gjorde någon fiskeinsats under en dag då minst ett (passivt) redskap sattes i vattnet, skall den dagen hänföras till det område där fiskeredskapet senast sattes under den fiskeresan.

iii)

Specifika fiskeansträngningar, dvs. fiske efter bestånd av särskilt intresse. De definieras som ansträngning per fiskemetod, men de enda dagar som räknas är de dagar då de fångster som behålls ombord av de bestånd som anges i tillägg VI överskrider de trösklar som anges i det tillägget.

För specifika bestånd får andra måttenheter än de som anges i tillägg V användas på villkor att de överensstämmer med de specifikationer som fastställts av de regionala fiskeriorganisationer som svarar för bedömningen av dessa bestånd.

b)   Uppdelningsnivåer:

i)

Uppgifter om bränsleförbrukningen uttryckt i volym och kostnad skall samlas in på ett sätt som gör det möjligt att uppskatta den genomsnittliga årliga bränsleförbrukningen per fartyg i respektive segment i tillägg III (3).

ii)

Uppgifter om fiskeansträngning per fiskemetod skall samlas in kvartalsvis per typ av fiskemetod som definieras i tillägg VIII enligt nivå 3 i den geografiska områdesindelningen i tillägg I.

Utöver den totala ansträngningen skall bidraget från varje segment i tillägg III anges (ansträngning per fiskemetod eller per segment) (3).

iii)

Uppgifter om specifika fiskeansträngningar skall samlas in på samma sätt som för fiskeansträngning efter fiskemetod, nämligen kvartalsvis per typ av fiskemetod som anges i tillägg VII och enligt nivå 3 i den geografiska områdesindelningen i tillägg I.

c)   Noggrannhetsnivåer:

Uppgifter som skall lämnas enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 (4) (om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fiske) skall samlas in så att de är så fullständiga som möjligt. Om andra uppgifter behövs skall de samlas in enligt provtagningsmetoder som gör det möjligt att för de uppskattade medelvärdena för varje segment uppnå noggrannhetsnivå 2 för uppgifter om bränsleförbrukning, noggrannhetsnivå 2 för fiskeansträngning per fiskemetod, noggrannhetsnivå 1 för specifik fiskeansträngning. Pilotundersökningar i fiskeansträngning med passiva redskap kan utföras.

2.

Det utökade programmet.

a)   Tilläggsparametrar:

För ansträngningar per fiskemetod och specifika ansträngningar enligt punkterna 1 a ii och 1 a iii gäller följande:

Andra måttenheter än de som anges i tillägg V kan användas på villkor att de redovisas i detalj och motiveras i de nationella programmen.

Andra bestånd eller trösklar än de som anges i tillägg VI kan beaktas för att definiera en specifik ansträngning.

Dessutom kan fiskeansträngningar mätas per fiskeinsats när det gäller andra fiskeredskap än fällor, tinor och bottengarn. I sådana fall avser enheterna fiskeinsatser och inte fiskedagar. Varje fiskeinsats skall då motsvara en del av den i tillägg IX definierade fiskeansträngningen. Andra regler än de som anges i det tillägget får användas om de beskrivs i detalj och motiveras.

Uppgifter om fiskeansträngning med fällor, tinor och bottengarn kan samlas in som antalet redskap i vattnet, multiplicerat med tiden (antalet dagar då varje redskap varit i vattnet per år).

b)   Uppdelningsnivåer:

i)

Uppgifter om bränsleförbrukning kan samlas in på ett sätt som gör det möjligt att bedöma den genomsnittliga bränsleförbrukningen per kvartal för varje fartyg inom varje segment som definieras i tillägg IV.

ii)

När det gäller fiskeansträngning per fiskemetod och den specifika fiskeansträngningen gäller följande:

Uppgifter om ansträngning kan redovisas separat efter typ av fiskemetod som anges i tillägg X. En mer detaljerad typologi kan användas, förutsatt att nyttan av den beskrivs och motiveras i det nationella programmet.

Uppgifter om ansträngning per segment kan samlas in med hänvisning till de segment som definieras i tillägg IV.

Uppgifter om ansträngning kan samlas in månadsvis och avse nivå 4 i den geografiska områdesindelningen i tillägg I. När det gäller de bestånd som anges i tillägg VII kan uppgifter om specifik ansträngning samlas in genom att särskilja de olika djupintervallen i det tillägget.

KAPITEL III

UTVÄRDERING AV FÅNGSTER OCH LANDNINGAR

E.   Insamling av uppgifter om fångster och landningar

1.

Uppgifter för minimiprogrammet skall samlas in på följande sätt:

a)   Parametrar:

Insamling av uppgifter skall göra det möjligt att uppskatta

kommersiella landningar för alla bestånd,

totala fångster, landningar och mängd fisk som kastats överbord, för de bestånd som anges i tillägg XII, samt

fångster från sport- och fritidsfiske i marina vatten för de bestånd som anges i tillägg XI.

Varje medlemsstat skall redovisa vilka omräkningsfaktorer som har använts.

b)   Uppdelningsnivåer:

För varje medlemsstat kommer det att göras en bedömning av de totala kommersiella landningarna av varje art per år, uppdelade efter fångsternas geografiska ursprung enligt nivå 2 i den geografiska områdesindelningen i tillägg I. Om det anses mera lämpligt att gruppera flera arter, kan medlemsstaterna medges undantag av kommissionen, förutsatt att det är fullt motiverat.

För de bestånd som anges i tillägg XII kommer de kommersiella landningarna att uppdelas enligt det tillägget.

För varje segment i tillägg III skall landningar omräknade i vikt och värde redovisas separat per art, kvartal och, när det gäller fångsternas geografiska ursprung, på nivå 2 i den geografiska områdesindelningen i tillägg I (5).

När det gäller bestånden i tillägg XII skall fisk som kastats överbord kontrolleras för att en bedömning skall kunna ske av genomsnittsvolymen av de årliga fångsterna i vikt per treårsperiod, per fiskemetod enligt tillägg III, utom för bestånd för vilka det i tillägg XII fastställs andra uppdelningsregler.

För det sport- och fritidsfiske som avses i tillägg XI skall det göras en pilotundersökning, enligt definitionen i avsnitt B, med beaktande av uppdelningsnivån i det tillägget.

c)   Noggrannhetsnivå:

Uppskattningen av kommersiella landningar skall göras på grundval av de fullständiga uppgifter som samlats in enligt rådets förordning (EEG) nr 2847/93 (6) och på grundval av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (7) och för uppgifter som inte omfattas av dessa förordningar genom stickprov och statistiska förfaranden, på ett sådant sätt att bedömningarna uppnår noggrannhetsnivå 3 för bestånd som omfattas av TAC- och kvotregler, noggrannhetsnivå 2 för bestånd som inte omfattas av TAC och kvoter enligt förteckningen i tillägg XII och noggrannhetsnivå 1 för andra bestånd.

Uppgifter om årliga uppskattningar av mängden fisk som kastats överbord för de bestånd som anges i tillägg XII skall uppnå noggrannhetsnivå 1. Om medlemsstaterna inte kan uppnå den noggrannhetsnivån eller om den endast kan uppnås till en orimligt hög kostnad kan kommissionen medge dem undantag för att sänka noggrannhetsnivå eller provtagningsfrekvensen eller för att genomföra en pilotundersökning, förutsatt att begäran om detta är fullt dokumenterad.

Fisk som kastats överbord ur andra bestånd än de för vilka det enligt tillägg XII skall göras årliga bedömningar skall omfattas av pilotundersökningar. Undersökningsresultaten skall skickas till kommissionen senast den 31 oktober 2003.

Fångster från sport- och fritidsfiske enligt tillägg XI skall omfattas av pilotundersökningar. Undersökningsresultaten skall skickas till kommissionen senast den 31 oktober 2003.

d)

Enligt bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2847/93 skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att registrera alla relevanta uppgifter enligt artikel 9 i den förordningen.

Medlemsstaterna skall dessutom i lämpliga fall samarbeta med andra medlemsstater för att få fullständiga uppgifter om landningar som gjorts av fartyg som för deras flagg.

2.

Det utökade programmet

a)   Tilläggsparametrar:

Landningar av de bestånd som anges i tillägg XIII.

Fångster från sport- och fritidsfiske ur andra bestånd än de som anges i tillägg XI.

För lax, de fångster som tagits i flodmynningar, sjöar och älvar i det geografiska området Östersjön och Nordsjön.

b)   Uppdelningsnivå:

För det utökade programmet kan uppgifter om kommersiella landningar av de bestånd som anges i tillägg XII uppdelas enligt bestämmelserna i det här tillägget. Kompletterande geografisk stratifiering, efter djup eller andra kriterier, kan göras om stratifieringen överensstämmer med avsnitt D punkt 2 b ii tredje strecksatsen och om nyttan av den motiveras i det nationella programmet.

Uppgifter om fångster av de bestånd som anges i tillägg XIII kan samlas in kvartalsvis, uppdelade efter typ av fiskemetod enligt tillägg III och efter nivå 3 i den geografiska områdesindelningen i tillägg I. För bestånden i tillägg VII kan uppgifterna delas upp ytterligare efter de djupintervaller som anges i det tillägget.

Uppgifter om fångster kan samlas in per segment enligt tillägg IV eller tillägg X.

Uppgifter om fisk som kastats överbord kan för det utökade programmet samlas in enligt följande:

Kvartalsvis, fördelade efter typ av fiskemetod enligt tillägg III och enligt nivå 3 i den geografiska områdesindelningen i tillägg I, för de bestånd för vilka det enligt tillägg XII inom ramen för minimiprogrammet skall göras en årlig bedömning av mängden fisk som kastats överbord.

Årsvis, med möjlighet att dela upp uppgifterna efter typ av fiskemetod enligt tillägg III, utan geografisk uppdelning, för de bestånd för vilka det enligt tillägg XII inom ramen för minimiprogrammet inte krävs en årlig bedömning av mängden fisk som kastats överbord.

Årsvis, utan någon annan uppdelning för de bestånd som anges i tillägg XIII.

F.   Insamling av uppgifter om fångster per ansträngningsenhet eller per specifika yrkesflottors faktiska ansträngning

1.

Uppgifter för minimiprogrammet skall samlas in på följande sätt:

Alla nationella program skall innehålla en granskning av nyttan av de detaljerade fångst- och ansträngningsuppgifter från fiskefartyg som för respektive lands flagg som har använts under åren 1995-2000 inom arbetsgrupper som sysslar med vetenskapliga bedömningar. Granskningen skall innehålla en analys av vilken betydelse som motsvarande index för abundans eller delfiskeansträngning tillskrivs i den slutliga beståndsbedömningen, möjligheten att förlänga tillhörande tidsserier på grundval av fångst- och ansträngningsuppgifter som uppdelats enligt avsnitt D respektive E, samt eventuellt behov av att använda ännu mer detaljerade uppgifter. Varje medlemsstat skall skicka analysresultaten till kommissionen senast den 31 december 2002. Kommissionen skall senast den 31 mars 2003 överlämna analysresultaten till Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och fastställa innehållet i minimiprogrammet för det avsnittet.

2.

För det utökade programmet gäller följande:

Alla undersökningar som inbegriper fastställande av index för abundans eller faktisk ansträngning på grundval av detaljerade fångst- och ansträngningsuppgifter från yrkesflottorna berättigar till bidrag inom ramen för det utökade programmet. I det nationella programmet skall det fastställas varför dessa index eventuellt kan vara till nytta. Undersökningarna överlämnas till Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen. Om yttrandet från Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen inte bekräftar nyttan av dessa index kommer motsvarande undersökning inte att anses berättiga till bidrag i fortsättningen.

G.   Bidragsberättigande vetenskapliga beståndsundersökningar

1.

För minimiprogrammet gäller följande:

i)

Alla undersökningar i tillägg XIV med prioritet 1 berättigar till bidrag.

ii)

Medlemsstaterna skall i sina nationella program garantera kontinuitet i förhållande till tidigare undersökningsupplägg.

iii)

Trots vad som sägs i punkterna i och ii får medlemsstaterna föreslå en anpassning av undersökningsintensiteten eller utformningen av provtagningen, förutsatt att detta inte inverkar negativt på resultatkvaliteten.

2.

När det gäller det utökade programmet berättigar alla de undersökningar som anges med prioritet 2 i tillägg XIV till bidrag.

H.   Biologisk provtagning på fångster, längd- och åldersfördelning

1.

Uppgifter för minimiprogrammet skall samlas in på följande sätt:

a)   Parametrar:

När det gäller bestånden i tillägg XV skall biologisk provtagning tas för att bedöma landningarnas längdfördelning, och i lämpliga fall åldersfördelning.

b)   Uppdelnings- och noggrannhetsnivåer:

Nödvändiga uppdelningsnivåer fastställs i tillägg XV liksom grundstratifieringen och provtagningsintensiteten. Medlemsstaterna kan emellertid tillämpa en annan provtagningsmetod än den som anges för grundstratifieringen genom att tillämpa obundet slumpmässigt urval inom de strata som anges i tillägg XV, och en annan provtagningsintensitet än den som anges i tillägg XV, förutsatt att det alternativet uppnår samma eller högre noggrannhetsnivå till samma eller lägre kostnad och att detta anges i det nationella programmet.

c)   Genomförande av stickprovsprogram:

De medlemsstater på vars territorium landningar görs ansvarar för att provtagning sker enligt normerna i denna artikel. Om det behövs skall medlemsstaterna samarbeta med myndigheterna i tredje land för att utföra biologisk provtagning på de landningar som görs av fartyg som för dessa tredje länders flagg.

Enligt förordning (EEG) nr 2847/93 skall varje medlemsstat vidta de åtgärder som krävs för att garantera insamlingen av alla uppgifter om den verksamhet som bedrivs av de fartyg som för dess flagg, oavsett var fångsten landas.

d)   Undantag från provtagningsreglerna:

Längd.

1.

En medlemsstats nationella program behöver inte omfatta en bedömning av längdfördelningen i landningar av bestånd för vilka det har fastställts TAC och kvoter, om följande villkor är uppfyllda:

i)

De berörda kvoterna motsvarar mindre än 5 % av gemenskapens andel av TAC eller mindre än 100 ton i genomsnitt under de tre föregående åren.

ii)

Summan av alla kvoter för medlemsstater vars tilldelade andel är mindre än 5 % utgör mindre än 15 % av gemenskapens andel av TAC.

Om villkoret i punkt i är uppfyllt, men inte villkoret i punkt ii, får de berörda medlemsstaterna samordna sina stickprovskontroller på ett sådant sätt att det stickprovsprogram som beskrivs i tillägg XV, eller ett annat stickprovsprogram med samma noggrannhet, genomförs för deras totala landningar.

Om så är nödvändigt får det nationella programmet ändras till och med den 31 januari varje år för att ta hänsyn till kvotutbyte mellan medlemsstater.

2.

Samma regler gäller för bestånd utanför Medelhavet för vilka TAC och kvoter inte har fastställts, på grundval av de genomsnittliga landningarna under de tre föregående åren och med gemenskapens totala landningar av ett bestånd som referens.

3.

För bestånd i Medelhavsområdet, de landningar av en art, uttryckta i vikt, som gjorts av en medlemsstat vid Medelhavet och som utgör mindre än 5 % av de totala nationella landningarna från Medelhavsområdet, eller mindre än 200 ton, utom för tonfisk.

Ålder

1.

En medlemsstats nationella program behöver inte omfatta en bedömning av åldersfördelningen i landningarna av bestånd för vilka det har fastställts TAC och kvoter, om följande villkor är uppfyllda:

i)

De berörda kvoterna motsvarar mindre än 10 % av gemenskapens andel av TAC eller mindre än 200 ton i genomsnitt under de tre senaste åren.

ii)

Summan av alla kvoter för medlemsstater vars tilldelade andel är mindre än 10 % utgör mindre än 25 % av gemenskapens andel av TAC.

Om villkoret i punkt i är uppfyllt, men inte villkoret i punkt ii, får de berörda medlemsstaterna samordna sina stickprovskontroller på ett sådant sätt att det stickprovsprogram som beskrivs i tillägg XV, eller ett annat stickprovsprogram med samma noggrannhet, genomförs för deras totala landningar.

Om så är nödvändigt får det nationella programmet ändras till och med den 31 januari varje år för att ta hänsyn till kvotutbyte mellan medlemsstater.

2.

Samma regler gäller för bestånd utanför Medelhavet för vilka TAC och kvoter inte har fastställts, på grundval av de genomsnittliga landningarna under de tre föregående åren och med gemenskapens totala landningar av ett bestånd som referens.

3.

För bestånd i Medelhavsområdet, de landningar av en art, uttryckta i vikt, som gjorts av en medlemsstat vid Medelhavet och som utgör mindre än 5 % av de totala nationella landningarna från Medelhavsområdet, eller mindre än 200 ton, utom för tonfisk.

4.

När det är möjligt skall kommersiella fångster åldersbestämmas. Om så inte är fallet skall medlemsstaten ange detta i sitt nationella program.

Övriga.

Om samarbetet mellan medlemsstaterna garanterar att den totala bedömningen av parametrarna i punkt a uppnår den noggrannhetsnivå som krävs skall varje enskild medlemsstat inte behöva garantera att dess egna uppgifter är tillräckliga för att uppnå denna noggrannhetsnivå.

e)   Fisk som kastats överbord:

Fisk som kastats överbord av de bestånd för vilka uppgifter om fisk som kastats överbord måste samlas in varje år enligt tillägg XII och enligt de regler för kommersiella landningar som anges i samma tillägg skall bedömas med avseende på längdfördelningen om de årligen utgör antingen mer än 10 % av de totala fångsterna i vikt eller mer än 20 % av fångsterna i antal.

Provtagningsintensiteten skall vara den som anges i tillägg XV för kommersiella landningar.

Om fisk som kastats överbord har en längd som inte finns representerad i landningarna skall åldersbestämning göras enligt reglerna i tillägg XV.

Om medlemsstaterna inte kan uppnå denna noggrannhetsnivå, eller endast till orimligt höga kostnader, kan medlemsstaterna emellertid få tillåtelse av kommissionen att använda sig av ett annat tillvägagångssätt, förutsatt att begäran om detta vederbörligen styrks med dokument.

f)   Sport- och fritidsfiske:

Medlemsstaterna skall för de bestånd som anges i tillägg XI göra pilotundersökningar som överensstämmer med uppdelningsnivån i det tillägget. Undersökningarna skall göra det möjligt att fastställa vilka noggrannhetsnivåer som krävs i fortsättningen. Undersökningsresultaten skall skickas till kommissionen senast den 31 oktober 2003.

2.

Det utökade programmet:

Tilläggsparametrar:

Alla de stickprovsprogram för att bedöma längd- och åldersfördelningen i landningarna som anges i tillägg XV.

De stickprovsprogram för att bedöma den årliga längdfördelningen i landningarna för de bestånd som anges i tillägg XIII.

De stickprovsprogram för att bedöma den årliga längdfördelningen för fisk som kastats överbord av de bestånd som anges i tillägg XII och tillägg XV.

I.   Annan biologisk provtagning

1.

Uppgifter för minimiprogrammet skall samlas in på följande sätt:

a)   Parametrar:

i)

Tillväxtkurvorna för längd och vikt, förhållandet mellan ålder/längd och mognad samt förhållandet mellan ålder/längd och fruktsamhet skall anges för alla bestånd i tillägg XVI, inbegripet de som inte omfattas av en årlig bedömning av åldersfördelningen i fångsterna.

ii)

Biologiska stickprovsprogram skall genomföras för landningar för att bestämma de olika beståndens andel av landningarna när det gäller sill i Skagerrak, Kattegatt respektive östra Nordsjön, vild och odlad lax i Östersjön samt olika arter av rockor i områdena IV och VIId.

iii)

Medlemsstaterna skall genomföra stickprovsprogram på sina kommersiella fångster för att fastställa könsfördelningen i dessa. Om detta inte är möjligt får stickprov som tagits vid vetenskapliga undersökningar användas.

b)   Uppdelningsnivå:

För de parametrar som avses i punkt a i gäller följande:

Definitioner skall ges per bestånd enligt tidsintervallen i tillägg XVI. Giltigheten hos befintliga uppgifter som används för bedömning av biologiska parametrar skall kontrolleras vart tredje till sjätte år enligt tillägg XVI. Medlemsstaterna skall uppdatera parametrarna vid behov.

För havskräfta (Nephrops), liten hälleflundra, djuphavsräkor (Pandalus borealis), rödspätta, tunga och kummel skall tillväxtkurvorna och mognadsförhållandena fastställas separat för hanar och honor.

För de parametrar som avses i punkt a ii gäller följande:

Uppgifterna skall lämnas kvartalsvis, uppdelade efter typ av fiskemetod enligt tillägg IV.

c)   Noggrannhetsnivåer:

i)

När det gäller tillväxtkurvor

för bestånd för vilka åldern på enskilda fiskar kan bestämmas skall den genomsnittliga vikten och längden per ålder uppskattas med en noggrannhet som motsvarar nivå 3, upp till en ålder där de ackumulerade landningarna för de motsvarande åldrarna utgör minst 95 % av de nationella landningarna av berört bestånd,

för bestånd för vilka åldern på enskilda fiskar inte kan bestämmas, men för vilka en tillväxtkurva kan uppskattas, skall den genomsnittliga vikten och längden per ålder uppskattas med en noggrannhet som motsvarar nivå 2, upp till en ålder där de ackumulerade landningarna för de motsvarande åldrarna utgör minst 90 % av de nationella landningarna av berört bestånd.

ii)

När det gäller mognad, fruktsamhet och kön kan man välja mellan att hänvisa till ålder eller längd, förutsatt att de medlemsstater som måste genomföra den tillhörande biologiska provtagningen har gått med på följande:

När det gäller mognad och fruktsamhet skall noggrannhetsnivå 3 uppnås inom den ålders- och/eller längdintervall, för vilken gränserna utgörs av 20 och 90 % mogen fisk.

När det gäller kön skall noggrannhetsnivå 3 uppnås upp till en ålder eller längd där de ackumulerade landningarna för motsvarande ålder eller längd utgör minst 95 % av de nationella landningarna av det beståndet.

iii)

Fördelningen av bestånd och arter i fångster som anges i punkt a ii skall bedömas med noggrannhetsnivå 1.

d)   Undantag:

1.

En medlemsstats nationella program behöver inte omfatta en bedömning av de biologiska parametrarna för bestånd för vilka det har fastställts TAC och kvoter om följande villkor är uppfyllda:

i)

De berörda kvoterna motsvarar mindre än 10 % av gemenskapens andel av TAC eller mindre än 200 ton i genomsnitt under de tre föregående åren.

ii)

Summan av alla kvoter för medlemsstater vars tilldelade andel är mindre än 5 % utgör mindre än 20 % av gemenskapens andel av TAC.

Om så är nödvändigt får det nationella programmet ändras fram till den 1 februari varje år för att ta hänsyn till kvotutbyte mellan medlemsstater.

2.

Samma regler gäller för bestånd för vilka TAC och kvoter inte har fastställts, på grundval av de genomsnittliga landningarna under de tre föregående åren och med gemenskapens totala landningar som referens.

Om samarbetet mellan medlemsstaterna garanterar att den totala bedömningen av alla parametrar i punkt a i uppnår den noggrannhetsnivå som krävs skall en enskild berörd medlemsstat inte behöva garantera att dess uppgifter är tillräckliga för att uppnå denna noggrannhetsnivå.

2.

Det utökade programmet:

Tilläggsparametrar:

För de bestånd som anges i tillägg XVI, berättigar en årlig uppdatering och uppdelning efter kön till bidrag.

För de bestånd som inte anges i tillägg XVI, men som anges i tillägg XV och för vilka uppgifter om längd har samlats in, berättigar uppgifter om tillväxt, mognad och kön till bidrag vart tredje år.

Tillväxt- och mognadskurvor för de arter som anges i tillägg XIII berättigar till bidrag, men uppgifterna kommer endast att uppdateras vart tredje år.

För de grupper av arter som anges i tillägg XII eller XIII berättigar stickprovsprogram för att fastställa artsammansättningen till bidrag vart tredje år.

KAPITEL IV

UTVÄRDERING AV FISKERINÄRINGENS EKONOMISKA SITUATION

J.   Insamling av ekonomiska uppgifter per grupp av fartyg

1.

Uppgifter för minimiprogrammet skall samlas in på följande sätt:

a)   Parametrar:

Insamlade uppgifter skall omfatta alla de parametrar som anges i tillägg XVII enligt segmentindelningen i tillägg III.

Investeringar skall mätas för att bedöma det totala värdet av tillgångarna, inbegripet kapitalvärdet av hyrd utrustning. Försäkrat värde skall anges i första hand. Om det är för svårt att samla in uppgifter om det försäkrade värdet kan fartygets ersättningsvärde samlas in. I sådana fall skall behovet av denna ersättning motiveras i det nationella programmet.

När det gäller produktionskostnaderna skall arbetskraftskostnaderna omfatta alla utgifter som betalas av arbetsgivaren, även sociala avgifter, sjukförsäkrings-, pensions- och andra tillhörande avgifter.

b)   Uppdelningsnivåer:

Varje parameter skall bedömas för varje grupp av fartyg som definieras i tillägg III.

Enligt bilaga IV till förordning (EG) nr 1543/2000 skall uppgifter om priser samlas in årsvis, och för flottor som fiskar i Medelhavet, skall fångsterna delas in efter de olika geografiska områden som anges i nivå 3 i tillägg I.

c)   Noggrannhetsnivåer:

För varje parameter och för varje segment skall noggrannhetsnivå 1 uppnås.

2.

Det utökade programmet:

a)   Tilläggsparametrar:

Det utökade programmet omfattar alla de uppgifter som anges i tillägg XVIII.

b)   Uppdelningsnivåer:

Den uppdelning i grupper av fartyg som avses i punkt 1 a första strecksatsen får göras på den nivå som fastställs i tillägg IV och enligt den regionala differentieringen i nivå 2 i tillägg I.

K.   Insamling av uppgifter om beredningsindustrin

1.

Minimiprogrammet:

Medlemsstaterna skall göra pilotundersökningar för att bedöma det årliga värdet per sektor av de parametrar som förtecknas i tillägg XIX. Pilotundersökningarna skall jämföra förhållandet kostnad/effektivitet hos olika strategier för att samla in uppgifter, inbegripet stickprovsprogram. Undersökningsresultaten skall skickas till kommissionen senast den 31 oktober 2003.

2.

Det utökade programmet:

a)   Tilläggsparametrar:

Insamlingen och förvaltningen av uppgifterna skall göra det möjligt

i)

att bedöma den totala känsligheten för sektorn eller för företag i kustområden (Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes, NUTS 3) med avseende på fångster ur bestånd som omfattas av TAC och kvoter eller för vilka andra bestämmelser om bevarande av fiskeresurserna gäller, eller med avseende på fångster som görs utanför gemenskapens vatten.

ii)

att bedöma effekterna, även de sociala och ekonomiska, för beredningsindustrin av de åtgärder som vidtagits för den gemensamma fiskeripolitikens skull, såsom åtgärderna i rådets förordningar (EEG) nr 3759/92 (8), och (EG) nr 2792/1999 (9) och särskilda åtgärder som antagits för fiske- och vattenbrukssektorn i de yttersta randområdena (Posei-programmen).

b)   Uppdelningsnivå:

Vid analysen av företag inom sektorn får hänsyn tas till att dessa företag är etablerade i olika regioner, kust- eller icke kust-, på NUTS 3-nivå.


(1)  EGT L 274, 25.9.1986, s. 1.

(2)  Uppgifterna betraktas som en del av den ekonomiska bedömningen och samlas in enligt kapitel IV:

(3)  Uppgifterna betraktas som en del av den ekonomiska bedömningen och samlas in enligt kapitel IV.

(4)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1.

(5)  Uppgifterna betraktas som en del av den ekonomska bedömningen och samlas in enligt kapitel IV

(6)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(7)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(8)  EGT L 388, 31.12.1992, s. 1.

(9)  EGT L 337, 30.12.1999, s. 10.

Förteckning över tillägg

Tillägg I:

Geografisk områdesindelning

Tillägg II:

Funktionella enheter och statistiska rektanglar

Tillägg III (avsnitt C)

Grundindelning av fartyg efter kapacitet (minimiprogram)

Tillägg IV (avsnitt C):

Detaljerad indelning av fartyg efter kapacitet (utökat program)

Tillägg V (avsnitt D):

Fiskekapacitetsenheter efter typ av fiskemetod

Tillägg VI (avsnitt D):

Bestånd som omfattas av specifik ansträngning (minimiprogram)

Tillägg VIII (avsnitt D):

Målarter och djup (utökat program)

Tillägg VIII (avsnitt D):

Intermediär typologi för ansträngningsuppgifter (minimiprogram)

Tillägg IX (avsnitt D):

Definition av fiskeansträngning i förhållande till fiskeinsats (utökat program)

Tillägg X (avsnitt D):

Detaljerad typologi för fiskemetoder (utökat program)

Tillägg XI (avsnitt E):

Förteckning över bestånd för fritidsfiske (minimiprogram)

Tillägg XII (avsnitt E):

Förteckning över bestånd som skall kontrolleras när det gäller landningar och fisk som kastats överbord (minimiprogram)

Tillägg XIII:

Förteckning över frivilliga arter för det utökade programmet

Tillägg XIV (avsnitt G):

Förteckning över undersökningar (minimiprogram, utökat program)

Tillägg XV (avsnitt H):

Stickprovsprogram för ålder och längd (minimiprogram, utökat program)

Tillägg XVI (avsnitt I):

Annan biologisk provtagning

Tillägg XVII (avsnitt J):

Ekonomiska uppgifter per flottsegment, enligt definitionen i tillägg III (minimiprogram)

Tillägg XVIII (avsnitt J):

Uppgifter för grundläggande ekonomisk utvärdering per flottsegment (utökat program)

Tillägg XIX (avsnitt K):

Ekonomiska uppgifter för råvaru- och förädlingsindustrin (per näringsgren) (minimiprogram)

Tillägg I

Geografisk områdesindelning efter regionala fiskeriorganisationer

 

ICES

NAFO

ICCAT

GFCM

CCAMLR

IOTC

Övriga

Nivå 1

Område

Område

FAO-område

Område

Område

FAO-område

FAO-område

 

 

 

t.ex. 37 Medelhavet och Svarta havet

t.ex. 48

 

 

Nivå 2

Delområde

Delområde

FAO- delområde

Delområde

Delområde

FAO- delområde

FAO- delområde

t.ex. IV

t.ex. 21.2

 

t.ex. 37.1

t.ex. 48.1

 

 

Nordsjön

Labrador

 

Medelhavet

Antarktiska halvön

 

 

Nivå 3

Avdelning

Avdelning

Avdelning

Avdelning

Avdelning

Avdelning

Avdelning

t.ex.IV c

t.ex. 21.2 H

5° × 5°

t.ex. 37.1.2

5° × 5°

5° × 5°

5° × 5°

 

 

 

Lionbukten

 

 

 

Nivå 4

Rektangel

Rektangel

Rektangel

Rektangel

Rektangel

Rektangel

Rektangel

30′ × 1°

 

1° × 1°

1° × 1°

1° × 1°

1° × 1°

1° × 1°

Tillägg II

Funktionella enheter (FE) och statistiska rektanglar (Nephrops norvegicus)

FE nr

Namn

ICES-område

Statistiska rektanglar

3

Skagerrak

IIIa

47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9

4

Kattegatt

IIIa

44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2

5

Botney Gut - Silver Pit

IVb,c

36-37 F1-F4; 35F2-F3

6

Farn Deeps

IVb

38-40 E8-E9; 37E9

7

Fladen grund

IVa

44-49 E9-F1; 45-46E8

8

Firth of Forth

IVb

40-41E7; 41E6

9

Moray Firth

IVa

44-45 E6-E7; 44E8

10

Noup

IVa

47E6

11

Minch:s norra del

VIa

44-46 E3-E4

12

Minch:s södra del

VIa

41-43 E2-E4

13

Clyde

VIa

39-40 E4-E5

14

Östra Irländska sjön

VIIa

35-38E6; 38E5

15

Västra Irländska sjön

VIIa

36E3; 35-37 E4-E5; 38E4

16

Porcupine-banken

VIIc,k

34D6-D8; 33D5-D8; 32D5-D6

17

Aran Grounds

VIIb

34-35 D9-E0

18

Irlands NV kust

VIIb

37D9-E1; 36D9

19

Irlands SV och SÖ kust

VIIg,j

31-33D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3

20

Nordvästra Labadie, Baltimore och Galley

VIIg,j

 

21

Jones and Cockburn

VIIg,h,j

27-29E1-E2; 31E2-E4; 32E3

22

Smalls

VIIg

 

23

Norra Biscayabukten

VIIIa

22-24E6-E7; 23-24E5

24

Södra Biscayabukten

VIIIb

20-21E7-E8; 19E8

25

Norra Galicien

VIIIc

15E0-E1; 16E1

26

Västra Galicien

IXa

13-14E0-E1

27

North Portugal (North of Cape Espichel)

IXa

6-12E0; 9-12E1

28

Sydvästra Portugal (Alentejo)

IXa

3-5E0-E1

29

Södra Portugal (Algarve)

IXa

2E0-E2

30

Cádizbukten

IXa

2-3E2-E3

31

Kantabriska havet

VIIIc

16E4-E7

32

Norra Nordsjön

lVa

44-52F2-F6; 43F5-F7

33

Utanför Horn Reef

lVb

39-41E4; 39-41E5

Tillägg III (avsnitt C)

Grundindelning av fartyg efter kapacitet (minimiprogram)

Image

Tillägg IV (avsnitt C)

Detaljerad indelning av fartyg efter kapacitet (utökat program)

Image

Tillägg V (avsnitt D)

Fiskekapacitetsenheter efter typ av fiskemetod

Fiskemetod

Fiskekapacitetsenheter

Rörliga redskap

kW och bruttotonnage

Fasta redskap

Bruttotonnage

Kombinationsredskap

kW

Tillägg VI (avsnitt D)

Bestånd som omfattas av specifik fiskeansträngning

Art och område

Tröskel 1 (1)

Tröskel 2 (2)

Lax (Östersjön)

30 %

5 %

Torsk (alla områden)

30 %

5 %

Kolja (alla områden)

30 %

5 %

Sej (alla områden)

30 %

5 %

Vitling (alla områden)

30 %

5 %

Rödspätta (alla områden)

30 %

5 %

Tunga (alla områden utom Medelhavet)

10 %

5 %

Tunga (Medelhavet)

30 %

5 %

Havskräfta (alla områden)

30 %

5 %

Kummel (alla områden)

30 %

5 %

Ansjovis (alla områden)

30 %

5 %

Sardin (alla områden)

50 %

5 %

Makrill (alla områden)

50 %

10 %

Taggmakrill (alla områden)

50 %

10 %

Svärdfisk (alla områden)

30 %

5 %

Tonfisk (alla områden)

30 %

5 %

Storögd tonfisk (alla områden)

30 %

5 %

Långfenad tonfisk (alla områden)

30 %

5 %

Gulfenad tonfisk (alla områden)

30 %

5 %

Sill/strömming (alla områden)

50 %

10 %

Skarpsill (alla områden)

50 %

10 %

Ål (alla områden)

70 %

 

Vitlinglyra (alla områden)

70 %

 


(1)  En fiskedag skall anses vara målinriktad på en särskild art om procentandelen av denna art i den dagliga totalfångsten är större än tröskel 1.

(2)  En fiskedag skall anses påverka en art i betydande omfattning om procentandelen av den berörda arten är större än tröskel 2.

Tillägg VII (avsnitt D)

Målarter och djup (utökat program)

Bestånd

Område

Tröskel

Torsk

NAFO

30 %

Skolästfiskar

alla områden

30 %

Liten hälleflundra

alla områden

30 %

Rödfisk

alla områden

30 %

Pandalus spp.

alla områden

30 %

Pagelus bogaraveo

ICES

30 %

Aphanopus carbo

ICES

30 %

Argentina silus

ICES

30 %

Beryx spp.

ICES

30 %

Coryphaenoides rupestris

ICES

30 %

Hoplostethus atlanticus

ICES

30 %

Molva dypterigia

ICES

30 %

Molva molva

ICES

30 %

Djupintervall: 0-200 m, 201-500 m, 501-1 000 m, > 1 000 m.

Tillägg VIII (avsnitt D)

Intermediär typologi för ansträngningsuppgifter (minimiprogram)

Image

Tillägg IX (avsnitt D)

Definition av fiskeansträngning i förhållande till fiskeinsats (utökat program)

Redskapstyp

Variabel

Trål

Dragets varaktighet × kW

Not/vad

Antal uppsättningar

Nät/garn

Antal nät/garn × längd × tid i vattnet

Långrev

Antal krokar × tid i vattnet

Tinor, fällor och bottengarn

Antal × tid i vattnet per år

Tillägg X (avsnitt D)

Detaljerad typologi för fiskemetoder (utökat program)

I.   Rörliga redskap

a)   Bomtrål

1.

Maskinstyrka < 221 kW för fartyg som fiskar i Nordsjön

i)

maskstorlek: < 32 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

2.

Maskinstyrka ≥ 221 kW för fartyg som fiskar i Nordsjön

i)

maskstorlek: < 32 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

3.

Bomtrålsfiske utanför Nordsjön

i)

maskstorlek: < 32 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

b)   Bottentrål och snurrevad

1.   Bottentrål

i)

enkeltrål, partrål, dubbeltrål, andra typer med flera trålar, 4-panelstrål, trål med hög öppning

ii)

maskstorlek: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

iii)

i och ii får kombineras

2.   Dansk snurrevad

i)

maskstorlek: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

3.   Skotsk snurrevad

i)

maskstorlek: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

c)   Flyttrål och ringnot

1.   Flyttrål

i)

enkeltrål, partrål

ii)

maskstorlek: Trål: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm (Atlanten och Nordsjön); < 32 mm, 32-90 mm, 91-105 mm, 106-119 mm, ≥ 120 mm (Östersjön); 14-49 mm, 50-99 mm, 100-119 mm, ≥ 120 mm (Medelhavet).

2.   Ringnot

i)

med anordningar för att koncentrera fiskbestånd (Fish Aggregating Devises, FAD)

ii)

utan FAD

d)   Skrapa

i)

hydraulisk skrapa

ii)

annan skrapa

II.   Passiva redskap

a)   Fasta redskap och linor

1.   Fasta redskap

i)

Grimgarn

ii)

Torsk-/laxgarn

iii)

Nät/garn

iv)

Indelning efter maskstorlek, även tillåtet: 10-99 mm, 100-119 mm, ≥ 120 mm (Atlanten och Nordsjön); < 105 mm, 105-119 mm, ≥ 120 mm (Östersjön)

2.   Långrev

i)

Flytlina

ii)

Långrevslina för bottenfiske

iii)

Långrevslina för fiske mellan bottnen och ytan

3.   Andra krokredskap

i)

Dörj- och trollninglinor

ii)

Linor för fiske med fasta linor med levande bete

iii)

Linor för fiske med fasta linor utan levande bete

b)   Drivgarn

i)

maskstorlek för Östersjön: ≤ 30 mm, ≥ 150 mm

ii)

maskstorlek för Medelhavet: ≤ 150 mm, 151-299 mm, ≥ 300 mm

c)   Tinor och fällor

i)

Fällor, inbegripet instängningsredskap och bottengarn

ii)

Skaldjurstinor med möjlig uppdelning på målarter

Tillägg XI (avsnitt E)

Förteckning över fiskbestånd för fritidsfiske (minimiprogram)

1.   Lax (marina vatten i Östersjön och Nordsjön):

Fångstsiffrorna skall anges i vikt och antal

per geografiskt område enligt nivå 2 i tillägg 1.

2.   Tonfisk (alla områden):

Fångstsiffrorna skall anges i vikt och antal

per år,

per geografiskt område enligt nivå 2 i tillägg 1,

efter vikt på under respektive över 10 kg.

Tillägg XII (avsnitt E)

Förteckning över bestånd som skall kontrolleras när det gäller landningar och fisk som kastats överbord (minimiprogram)

BAKGRUND

Fångst- och landningskontroll. Vid provtagning i hamn eller till sjöss skall provtagningsstratifiering i första hand ske på total-/flottnivå, med provtagning varje månad, kvartal eller år och redovisning av uppgifterna per rektangel, avdelning eller område.

Stratifiering efter fiskemetod:

M

Per månad efter fiskemetod (tillägg III)

N

Totalt per månad

Q

Per kvartal efter fiskemetod (tillägg III)

R

Totalt per kvartal

Y

Per år efter fiskemetod (tillägg III)

Z

Totalt per år

Geografisk stratifiering:

0

Funktionell enhet

1

Statistisk rektangel (ICES)

2

ICES-/NAFO-avdelningar

3

ICES-/NAFO-delområden

4

ICCAT 1o -rektangel

5

ICCAT 5o -rektangel

6

FAO-avdelning

7

FAO- delområde

8

FAO-område

Art

Område

Provtagningsstrata

Fisk som kastas överbord

Minimiprogram

Utökat program

Minimiprogram

Östersjön (ICES-område III [utom Skagerrak])

Sill/strömming

Clupea harengus

IIIb-c

Q2

M1

 

Sill/strömming

Clupea harengus

IIId

Q2

M1

 

Sill/strömming

Clupea harengus

IIIa S

Q2

M1

 

Torsk

Gadus morhua

IIIa S

Q2

M2

Årligen

Torsk

Gadus morhua

IIIb-d

Q2

M2

Årligen

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Funktionell enhet

Q0

M0

Årligen

Rödspätta

Pleuronectes platessa

IIIa

Q2

M1

Årligen

Rödspätta

Pleuronectes platessa

IIIb-d

Q2

M1

Årligen

Lax

Salmo salar

IIIb-d

R2

Q1

 

Öring

Salmo trutta

IIIb-d

R2

Q2

 

Tunga

Solea solea

IIIa

R2

Q1

Årligen

Skarpsill

Sprattus sprattus

IIIb-d

Q2

M1

 

Skarpsill

Sprattus sprattus

IIIa S

Q2

M1

 

Nordsjön (Skagerrak) ICES-område IIIa (norra)

Tobisar

Ammodytidae

IIIa N

Q2

M1

 

Sill/strömming

Clupea harengus

IIIa N

Q2

M1

Årligen

Torsk

Gadus morhua

IIIa N

Q2

M2

Årligen

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

IIIa N

Q2

M1

Årligen

Kummel

Merluccius merluccius

IIIa N

Q2

M1

Årligen

Blåvitling

Micromesistius poutassou

IIIa N

Q2

M1

 

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Funktionell enhet

Q0

M0

Årligen

Räkor

Pandalus spp.

IIIa N

R2

Q1

 

Rödspätta

Pleuronectes platessa

IIIa N

Q2

M1

Årligen

Gråsej

Pollachius virens

IIIa N

Q2

M1

Årligen

Makrill

Scomber scombrus

IIIa N

Q2

M1

 

Tunga

Solea solea

IIIa N

R2

Q1

Årligen

Skarpsill

Sprattus sprattus

IIIa N

Q2

M1

 

Vitlinglyra

Trisopterus esmarki

IIIa N

Q2

M1

 

ICES-område I, II

Atlantoskandisk sill

Clupea harengus

IIa, V

Q2

M2

Årligen

Torsk

Gadus morhua

I, II

Q2

M2

Årligen

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

I, II

Q2

M2

Årligen

Nordhavsräka

Pandalus borealis

I, II

Y2

Q2

 

Gråsej

Pollachius virens

I, II

Q2

M2

Årligen

Kungsfiskar

Sebastes spp.

I, II

Y3

Q2

 

Nordsjön och östra delen av Engelska kanalen (ICES-områdena IV, VIId)

Tobisar

Ammodytidae

IV

Q1

M1

 

Sill/strömming

Clupea harengus

IV, VIId

Q2

M1

Årligen

Sandräka

Crangon crangon

IV, VIId

Q1

M1

 

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

IV, VIId

Y3

Q3

 

Torsk

Gadus morhua

IV, VIId

Q2

M1

Årligen

Fyrfläckig var

Lepidorhombus boscii

IV, VIId

Y2

Q2

 

Glasvar

Lepidorhombus whiffiagonis

IV, VIId

Y2

Q2

 

Mindre marulk

Lophius budegassa

IV, VIId

Y2

Q2

 

Marulk

Lophius piscatorius

IV, VIId

Y2

Q2

 

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

IV, VIId

Q2

M1

Årligen

Vitling

Merlangius merlangus

IV, VIId

Q2

M1

Årligen

Blåvitling

Micromesistius poutassou

IV, VIId

Q2

M2

 

Bergtunga

Microstomus kitt

IV, VIId

Z2

R2

 

Röd mulle

Mullus barbatus

IV, VIId

Z2

Q2

 

Mulle

Mullus surmuletus

IV, VIId

Z2

Q2

 

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Funktionell enhet

Q0

M0

Årligen

Nordhavsräka

Pandalus borealis

IV

R2

Q1

 

Kammusslor

Pecten spp.

VIId

Z2

Q2

 

Rödspätta

Pleuronectes platessa

IV

Q2

M1

Årligen

Rödspätta

Pleuronectes platessa

VIId

Q2

M1

Årligen

Gråsej

Pollachius virens

IV, VIId

Q2

M1

Årligen

Piggvar

Psetta maxima

IV, VIId

Q2

M1

 

Knaggrocka

Raja clavata

IV, VIId

Z2

R2

 

Klorocka

Raja radiata

IV, VIId

Z2

R2

 

Blomrocka

Raja naevus

IV, VIId

Z2

R2

 

Fläckrocka

Raja montagui

IV, VIId

Z2

R2

 

Andra rockor

Rajidae

IV, VIId

Z2

R2

 

Makrill

Scomber scombrus

IV, VIId

Q2

M1

Årligen

Slätvar

Scopthalmus rhombus

IV, VIId

Q2

M1

 

Tunga

Solea solea

IV

Q2

M1

Årligen

Tunga

Solea solea

VIId

Q2

M1

Årligen

Skarpsill

Sprattus sprattus

IV, VIId

Q1

M1

 

Taggmakrill

Trachurus spp.

IV, VIId

Z2

R2

 

Vitlinglyra

Trisopterus esmarki

IV

Q1

M1

 

Nordöstra Atlanten och västra delen av Engelska kanalen (ICES-områdena II, V, VI, VII [utom d] VIII IX X XII XIV)

Hårstjärtsfiskar

Aphanopus spp.

IXa, X

Q2

Q3

 

Beryxar

Beryx spp.

X

R2

Q2

 

Krabba

Cancer pagurus

Alla områden

Z2

Y2

 

Sill/strömming

Clupea harengus

VIa, VIIa, b, c, j

Q2

M1

Årligen

Havsål

Conger conger

X

R2

Q2

 

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Alla områden

Y2

Q2

 

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

Alla områden (utom IX)

Y2

Q2

 

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

IXa (endast Cadiz)

Q2

M2

 

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

VIII

Q2

M1

 

Torsk

Gadus morhua

VIa, VIb, VIIa, VIIb-k, VIII, XII, XIV

Q2

M2

 

Blåkäft

Helicolenus dactylopterus

IXa, X

Q2

M2

 

Hummer

Homarus gammarus

Alla områden

Z2

Y2

 

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Alla områden

Z2

Y2

 

Fyrfläckig var

Lepidorhombus boscii

Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa-e, IX, X

Q2

M2

 

Glasvar

Lepidorhombus whiffiagonis

Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa-e, IX, X

Q2

M2

 

Vanlig bläckfisk

Loligo vulgaris

VIIIc, IXa

Y2

Q2

 

Mindre marulk

Lophius budegassa

Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, d, e

Q2

M2

 

Mindre marulk

Lophius budegassa

VIIIc, IX

Q2

M2

 

Marulk

Lophius piscatorius

Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, d, e

Q2

M2

 

Marulk

Lophius piscatorius

VIIIc, IX

Q2

M2

 

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Vb, VI, XII, XIV

Y2

Q2

Årligen

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

VIa, VIb, VIIa, VII, VIII, XII, XIV

Q2

M2

Årligen

Vitling

Merlangius merlangus

Vb, VI, XII, XIV, VIIa, VIIb-k, VIII

Q2

M2

Årligen

Vitling

Merlangius merlangus

IX

Y2

Q2

 

Kummel

Merluccius merluccius

IIIa, IV, VI, VII, VIIIa, b, VIIIc, IXa

Q2

M2

Årligen

Blåvitling

Micromesistius poutassou

I-IX, XII, XIV

Q2

M1

 

Birkelånga

Molva dypterygia

X

R2

Q2

 

Långa

Molva molva

Alla områden

Y2

Q2

 

Mulle

Mullus surmuletus

Alla områden

Z2

Y2

 

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Funktionell enhet

Q0

M0

 

Vanlig åttaarmad bläckfisk

Octopus vulgaris

VIIIc, IXa

Y2

Q2

 

Räkor

Parapenaeus longirostris, Aristeus antennatus

VIIIc, IXa

Y2

Q2

 

Klippbrosme

Phycis phycis

X

Q2

M2

 

Rödspätta

Pleuronectes platessa

VIIa, VIIe-g

Q2

M2

Årligen

Gråsej

Pollachius virens

Vb, VI, XII, XIV

Q2

M2

 

Gråsej

Pollachius virens

VII, VIII

Y2

Q2

 

Vrakfisk

Polyprion americanus

X

Y2

Q2

 

Ljusrocka

Raja brachyura

Alla områden

Y2

Q2

 

Knaggrocka

Raja clavata

Alla områden

Y2

Q2

 

Fläckrocka

Raja montagui

Alla områden

Y2

Q2

 

Blomrocka

Raja naevus

Alla områden

Y2

Q2

 

Andra rockor

Rajidae

Alla områden

Y2

Q2

 

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Va, XII, XIV

Y2

Q2

 

Sardin

Sardina pilchardus

VIII, IX

Q2

M1

 

Spansk makrill

Scomber japonicus

VIII, IX

Y2

R2

 

Makrill

Scomber scombrus

II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Q2

M1

 

Kungsfisk

Sebastes spp.

Va, XII, XIV

Q2

M2

 

Sepiabläckfisk

Sepia officinalis

VIIIc, IXa

Y2

Q2

 

Tunga

Solea solea

VIIa, VIIe, VIIf, g, VIIIa, b

Q2

M2

 

Tunga

Solea solea

VIIb, c, VIIh, j, k, IXa

Y2

Q2

 

Havsrudefiskar

Sparidae

VIIIc, IXa, X

Y2

Q2

 

Blå taggmakrill

Trachurus picturatus

X

Q2

M2

 

Taggmakrill

Trachurus trachurus

IIa, IVa, V, VI, VII, VIII, IX

Q2

M1

 

Skäggtorsk

Trisopterus luscus

VIIIc, Ixa

Y2

Q2

 

Medelhavet

Blåröd räka

Aristeus antennatus

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

Q, 6

M, 6

 

Kungsröd räka

Aristeomorpha foliacea

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

Q, 6

M, 6

 

Oxögonfisk

Boops boops

3, 1

Y, 6

Q, 6

 

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

1, 2

Y, 6

Q, 6

 

Åttaarmad bläckfisk

Eledone cirrosa

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Vit bläckfisk

Eledone moschata

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Q, 6

M, 6

 

Knorrhane

Eutrigla gurnardus

1.3, 2.2, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Segelfiskar

Istiophoridae

Alla områden

Q5

Q4

 

Vanlig bläckfisk

Loligo vulgaris

1.3, 2.2, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Mindre marulk

Lophius budegassa

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

Q, 6

M, 6

 

Marulk

Lophius piscatorius

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

Q, 6

M, 6

 

Kummel

Merluccius merluccius

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Q, 6

M, 6

 

Röd mulle

Mullus barbatus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Q, 6

M, 6

 

Mulle

Mullus surmuletus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Q, 6

M, 6

 

Havskräfta

Nephrops norvegicus

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Q6

M, 6

 

Rödpagell

Pagellus erythrinus

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Djuphavsräka

Parapenaeus longirostris

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

Q, 6

M, 6

 

Gaffelräka

Penaeus kerathurus

3, 1

Y, 6

Q, 6

 

Pikareller

Spicara maris.

3, 1

Y, 6

Q, 6

 

Knaggrocka

Raja clavata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Spegelrocka

Raja miraletus

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Ryggstrimmig pelamid

Sarda sarda

Alla områden

Q5

Q4

 

Sardin

Sardina pilchardus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Q, 6

M, 6

 

Makrill

Scomber scombrus

1.3, 2.2, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Hajar

Selachii

Alla områden

Q5

Q4

 

Sepiabläckfisk

Sepia officinalis

1.3, 2.1, 3.1

Q6

M, 6

 

Tunga

Solea vulgaris

1.2, 2.1, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Guldsparid

Sparus aurata

1.2, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Medelhavstaggmakrill

Trachurus mediterraneus

1.1, 1.3, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Långfenad tonfisk

Thunnus alalunga

Alla områden

Q5

Q4

 

Tonfisk

Thunnus thynnus

Alla områden

Q5

Q4

 

Taggmakrill

Trachurus trachurus

1.1, 1.3, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Fenknot

Trigla lucerna

1.3, 2.2, 3.1

Y, 6

Q, 6

 

Svärdfisk

Xiphias gladius

Alla områden

Q5

Q4

 

NAFO-områden

Torsk

Gadus morhua

2J3KL

Y2

Q2

Årligen

Torsk

Gadus morhua

3M

Y2

Q2

Årligen

Torsk

Gadus morhua

3NO

Y2

Q2

Årligen

Torsk

Gadus morhua

3Ps

Y2

Q2

 

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

3NO

Y2

Q2

 

Lerskädda

Hippoglossoides platessoides

3LNO

Y2

Q2

 

Lerskädda

Hippoglossoides platessoides

3M

Y2

Q2

 

Gulstjärtsskädda

Limanda ferruginea

3LNO

Y2

Q2

 

Skolästfiskar

Macrouridae

SA 2 + 3

Y2

Q2

 

Räkor

Pandalus spp.

3M

Y2

Q2

Årligen

Rockor

Raja spp.

SA 3

Y2

Q2

 

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

3KLMNO

Y2

Q2

Årligen

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

1D

Y2

Q2

 

Kungsfiskar

Sebastes spp.

3M

Y2

Q2

Årligen

Kungsfiskar

Sebastes spp.

3LN

Y2

Q2

Årligen

Kungsfiskar

Sebastes spp.

3O

Y2

Q2

 

Ständigt vandrande arter i Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet

Fregattauxid

Auxis spp.

 

Y

M4

Årligen

Tunnina

Euthynnus alleteratus

 

Y

M4

Årligen

Segelfiskar

Istiophoridae

 

Y

M4

Årligen

Bonit

Katsuwonus pelamis

 

M5

M4

 

Ryggstrimmig pelamid

Sarda sarda

 

Y

M4

Årligen

Haj

Squalidae

 

Y

M4

Årligen

Långfenad tonfisk

Thunnus alalunga

 

M5

M4

 

Gulfenad tonfisk

Thunnus albacares

 

M5

M4

Årligen

Storögd tonfisk

Thunnus obesus

 

M5

M4

Årligen

Tonfisk

Thunnus thynnus

 

M5

M4

 

Svärdfisk

Xiphias gladius

 

M5

M4

 

CECAF FAO 34

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Madeira

Q2

M2

 

Kummel

Merluccius spp.

Atl. EG

Q6

M6

 

Vanlig åttaarmad bläckfisk

Octopus vulgaris

Atl. EG

Q4

M4

 

Djuphavsräka

Parapeneus longirostris

Atl. EG

Q2

M2

 

Sydlig rosenräka

Penaeus notialis

Atl. EG

Q3

M3

 

Sardin

Sardina pilchardus

Atl. EG

Q5

M5

 

Makrill

Scomber japonicus

Madeira

Q2

M2

 

Taggmakrill

Trachurus spp.

Madeira

Q2

M2

 

WECAF

Sydlig rödsnapper

Lutjanus purpureus

Franska departementet Guyana EEZ

Y6

Q7

 

Räkor

Penaeus subtilis

Franska departementet Guyana EEZ

M6

M7

 

Tillägg XIII

Förteckning över frivilliga arter för det utökade programmet

Art

Område

Provtagningsstrata

Östersjön (ICES-område III [utom Skagerrak])

Ål

Anguilla anguilla

IIIb-d

Z2

Lavaretsik

Coregonus lavaretus

IIId

R2

Gädda

Esox lucius

IIId

R2

Sandskädda

Limanda limanda

IIIb-d

R2

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

IIIa S

R2

Vitling

Merlangius merlangus

IIIa S

R2

Kummel

Merluccius merluccius

IIIa S

R2

Abborre

Perca fluviatilis

IIId

R2

Skrubbskädda

Platichthys flesus

IIIb-d

R2

Skrubbskädda

Platichthys flesus

IIIb-c

R2

Gråsej

Pollachius virens

IIIa S

R2

Piggvar

Psetta maxima

IIIb-d

R2

Gös

Stizostedion lucioperca

IIId

R2

Nordsjön [Skagerrak] (ICES-område IIIa [norra])

Sandskädda

Limanda limanda

IIIa N

R2

Vitling

Merlangius merlangus

IIIa N

R2

Hajar

Squalidae

IIIa N

Z3

ICES-område I, II

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

I, II

Y3

Nordsjön och östra delen av Engelska kanalen (ICES-områdena IV, VIId)

Havskatter

Anarhichas spp.

IV

Z3

Guldlaxfiskar

Argentina spp.

IV

Z3

Lubb

Brosme brosme

IV

Z3

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

IV

Z3

Blåkäft

Helicolenus dactylopterus

IV

Z3

Sandskädda

Limanda limanda

IV, VIId

Z2

Långstjärt

Macrourus berglax

IV

Z3

Kummel

Merluccius merluccius

IV, VIId

Z2

Birkelånga

Molva dypterygia

IV

Z3

Långa

Molva molva

IV

Z3

Klippbrosme

Phycis phycis

IV

Z3

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

IV

Z3

Lax

Salmo salar

VI

Z0

Kungsfiskar

Sebastes spp.

IV

Z3

Djuphavshaj

Selachii

IV

Z3

Småhaj

Selachii

IV, VIId

Z3

Pigghaj

Squalus acanthias

IV, VIId

Z3

Nordöstra Atlanten och västra delen av Engelska kanalen (ICES-områdena II, V, VI, VII [utom d] VIII, IX, X, XII, XIV)

Hårstjärtsfiskar

Aphanopus spp.

Alla områden, utom IXa, X

Z2

Guldlaxfiskar

Argentina spp.

Alla områden

Y2

Havsgös

Argyrosoma regius

Alla områden

Z2

Beryxar

Beryx spp.

Alla områden, utom X

Z2

Hjälmsnäckor

Busycon spp.

Alla områden

Y2

Havsål

Conger conger

Alla områden, utom X

Y2

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

IX

Y2

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

VI, VII

Y2

Blåkäft

Helicolenus dactylopterus

Alla områden, utom IXa, X

Z2

Vanlig bläckfisk

Loligo vulgaris

Alla områden, utom VIIIc, IXa

Y2

Lodda

Mallotus villosus

XIV

Y2

Strimmad tunga

Microchirus variegatus

Alla områden

Y2

Bergtunga

Microstomus kitt

Alla områden

Z2

Birkelånga

Molva dypterygia

Alla områden, utom X

Y2

Vanlig åttaarmad bläckfisk

Octopus vulgaris

Alla områden, utom VIIIc, IXa

Z2

Räkor

Pandalus spp.

Alla områden, utom VIIIc, IXa

Z2

Klippbrosme

Phycis phycis

Alla områden, utom X

Z2

Rödspätta

Pleuronectes platessa

VIIb, c, VIIh, j, k, VIII, IX, X

Y2

Bleka

Pollachius pollachius

Alla områden

Y2

Lax

Salmo salar

Alla områden

Z0

Sepiabläckfisk

Sepia officinalis

Alla områden, utom VIIIc, IXa

Z2

Knivmusslor

Solen spp.

Alla områden

Z2

Havsrudefiskar

Sparidae

Alla områden, utom VIIIc, IXa, X

Z2

Pigghaj

Squalus acanthias

Alla områden

Y2

Medelhavstaggmakrill

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

Y2

Skäggtorsk

Trisopterus spp.

Alla områden, utom IXa, VIIIc

Z2

Andra djuphavsarter

Andra djuphavsarter

Alla områden

Z2

Medelhavet

Blåvitling

Micromesistius poutassou

1.1, 3.1

Y6

Venusmusslor

Veneridae

2.1, 2.2

Q6

NAFO-områden

Räkor

Pandalus spp.

3LN

Y2

Kungsfiskar

Sebastes spp.

SA 1

Y2

CECAF FAO 34

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

 

Y7

Strumpebandsfisk

Lepidopus caudatus

Mauretanien

Y7

Vanlig bläckfisk

Loligo vulgaris

Atl. EG

Y7

Ryggstrimmig pelamid

Sarda sarda

Mauretanien

Q7

Rund sardinell

Sardinella aurita

Mauretanien, Atl. EG

Y7

Afrikansk sardinell

Sardinella maderensis

Mauretanien, Atl. EG

Y7

Spansk makrill

Scomber japonicus

Mauretanien

Y7

Sepiabläckfisk

Sepia hierredda

Atl. EG

Y7

Abborrlika fiskar

Sparidae, Serranidae, Haemulidae

Atl. EG

Y7

Taggmakrill

Trachurus trachurus

Mauretanien

Y7

Cunenetaggmakrill

Trachurus trecae

Mauretanien

Y7

Hårstjärtsfiskar

Trichiuridae

 

Y7

CCAMLR FAO 58

Gunnars isfisk

Champsoccephalus gunnari

Kerguelen

Y6

Tandnoting

Dissostichus eleginoides

Kerguelen

Y6

Skolästfiskar

Macrouridae

Kerguelen, Crozetöarna

Y6

Grånoting

Notothenia squamifrons

Kerguelen

Y6

Rockor

Raja spp.

Kerguelen, Crozetöarna

Y6

Sydvästatlanten (FAO 41)

Tandnoting

Dissostichus eleginoides

Argentina/UK

Y7

Golden kingklip

Genypterus blacodes

Argentina/UK

Y7

Argentinsk bläckfisk

Illex argentinus

Argentina/UK

Q7

Bläckfisk

Loligo gahi

Argentina/UK

Q7

Skolästfiskar

Macrourus spp.

Argentina/UK

Y7

Chilensk hoki

Macruronus magellanicus

Argentina/UK

Y7

Sydkummel

Merluccius australis

Argentina/UK

Y7

Argentinsk kummel

Merluccius hubbsi

Argentina/UK

Q7

Sydlig blåvitling

Micromesistius australis

Argentina/UK

Y7

Noting

Notothenia spp.

Argentina/UK

Y7

Kortstjärtsnoting

Salilota australis

Argentina/UK

Y7

Angola (FAO 47)

Räka

Aristeus varidens

Angola

Q7

Djuphavsräka

Parapenaeus longirostris

Angola

Q7

Penaeusräkor

Penaeus spp.

Angola

Q7

Tillägg XIV (avsnitt G)

Förteckning över undersökningar (minimiprogram, utökat program)

Undersökningens namn

Område

Period

Huvudmål (arter etc.))

Undersökningsintensitet

Prioritet

Dagar

Drag

Östersjön

BITS 1st/4rd Quarter

IIIaS, IIIb-c

1:a och 4:e kvartalet

Torsk och andra demersala arter

129-157

510

1

IBTS 1st/3rd Quarter

IIIa

1:a och 3:e kvartalet

Kolja, torsk, sej, sill/strömming, skarpsill, vitling, makrill, vitlinglyra

22-26

95

1

Herring acoustic survey

IIIa och IIIb-d

3:e och 4:e kvartalet

Sill/strömming, skarpsill

60-74

180

1

Sprat acoustic survey

IIIc-d

2:a kvartalet

Skarpsill

32-39

85

1

Herring larvae survey

IIIc

2:a kvartalet

Sillarv

54-66

400

2

German flatfish survey

IIIc

3:e kvartalet

Skrubbskädda

24-30

20

2

Nordsjön och östra delen av Engelska kanalen samt område II

IBTS 1st quarter

IV, IIIa

1:a kvartalet

Kolja, torsk, sej, sill/strömming, skarpsill, vitling, makrill, vitlinglyra

117-143

360

1

Atlan/Scand. herring survey

IIa

maj

Sill/strömming, blåvitling

27-33

90 + spår

1

IBTS 3rd quarter

IV, IIIa

3:e kvartalet

Kolja, torsk, sej, sill/strömming, skarpsill, vitling, makrill, vitlinglyra

117-143

360

1

NS herring acoustic survey

IV, IIIa

juli

Sill/strömming, skarpsill

68-83

150 + spår

1

BTS

IVb, IVc, VIId

3:e kvartalet

Rödspätta, tunga

50-62

280

1

Sole net survey

IVb, IVc

3:e kvartalet

Rödspätta, tunga

14-17

60

1

Demersal young fish survey

Nordsjökusten

3:e och 4:e kvartalet

Rödspätta, tunga, aztekräka

117-143

1 000

1

Herring larvae survey

IV, VIId

1:a och 4:e kvartalet

Sill- och skarpsillarv

37-45

390

2

Greenland halibut survey

IIb sluttningarna

oktober sedan 1997

Liten hälleflundra

27-33

120 från 300-750 m vattendjup

2

Nephrops TV survey

IVa, IVb

2:a kvartalet

Kräftor

17-21

90

2

Channel ground fish survey

VIId

4:e kvartalet

Vitling, torsk, skäggtorsk, rödspätta, rödknot, havsruda, mulle

27-33

100

2

German cod survey

Tyska bukten

1:a och 4:e kvartalet

Torsk, vitling, rödspätta och sandskädda

14-18

70

2

Nordöstra Atlanten och västra delen av Engelska kanalen

Western IBTS 4th quarter

VIa, VII, VIII, IXa

oktober-november

Undersökning av bottenfisk (torskfisk + pelagiska arter) abundansindex

149-182

580

1

ISBCBTS

VIIa, f, g

september

Rödspätta, tunga

22-26

120

1

Mackerel/Horse mackerel egg survey

VIa, VII, VIII, IXa

januari-juli (vart tredje år)

Äggproduktion: makrill, taggmakrill

252-308

1 750 plankton-/50 bottentrålar

1

Spawning/Pre spawning herring acoustic survey

VIa, VIIa, g

juli, september, november, mars, januari

Sill/strömming, skarpsill

126-154

Akust. spår

1

Sardine, Anchovy, Horse mackerel acoustic survey

VIII + IX

mars, april, maj

Abundansindex för sardin, ansjovis, makrill, taggmakrill

77-95

140

1

BIOMAN

VIII

maj

Lekbeståndets biomassa (SSB) för ansjovis (DEP)

18-22

600/20 pelagiska drag

1

RESSGASC

VIIIa, b

maj + oktober

Abundansindex för kummel och tunga som kastats överbord

22-26

70

1

Nephrops TV survey

VIa

februari+augusti/september

Kräftdjur (räkning av hålor)

28-34

200

2

WCBTS

VIIe

oktober

Tunga, rödspätta, marulk, bergtunga

7-9

55

2

Egg production survey

VIIa

januari-maj (vart femte år)

Äggproduktion (demersala arter)

58-70

800

2

DARD groundfish

VIIa

mars

Undersökning av bottenfisk (torskfisk + pelagiska arter)

9-11

45

2

DARD herring larvae

VIIa

november

Larvindex: sill/strömming

5-6

60

2

DARD MIK-net

VIIa

maj/juni

Index på ung fisk av pelagiska arter: torskfisk

5-6

45

2

DARD nephrops

VIIa

april + augusti

Distribution och biologi: kräftdjur

14-18

80

2

Juvenile plaice survey

VIIa

maj

Ung rödspätta

6-8

25

2

Nephrops

VIIa

juni

Ekologi för kräftdjur

6-8

25

2

Cod tagging

VIIa, b, VIa-b

mars

Torsk

9-11

30

2

Egg and larval survey

VI

april

Demersala arter (torskfisk)

25-31

70

2

ARSA

IXa

mars

Abundansindex för demersala bestånd

15-19

50

2

Sardine-acoustic survey (SAR)

IXa

november

Abundansindex, rekryter av ung fisk

23-29

40

2

Nephrops

IXa

juni

Abundansindex för kräftdjur/tillskott av unga kräftdjur

15-19

60

2

Groundfish survey summer

IXa

juli/augusti

Abundans av kummel, taggmakrill, makrill

23-28

65

2

Deep sea fish survey

IXa

augusti/september

Abundansindex för djuphavsbestånd

41-50

130

2

ARQDAÇO

X

april/maj

Abundans av blåkäft, fjällbrosmar, beryxar, havsål, havsrudefiskar

41-50

35

2

DEEP

X

4:e kvartalet

Distribution och abundans

27-33

25

2

Pelagicos

X

3:e kvartalet

Distribution och abundans av tonfisk och haj

27-33

25

2

Sardine DEPM

VIIIc, IXa

vår (VIII) vinter (IX) vart tredje år

Lekbeståndets biomassa (SSB) för sardiner och användningen av CUFES för att förbättra skattningarna

108-132

1 200

1

Greenland groundfish survey

ICES XIV, NAFO SA1

september/oktober

Distribution, abundans, biomassa, rekryter av ung fisk av målarten torsk och andra arter

42-52

70 bis zu 400 m

2

IBTS (WCGFS)

VIIe-k, VIIIa

mars

Undersökning av bottenfisk (torskfisk + pelagiska arter)

27-33

80

2

Scottish West Coast, young fish survey

VIa, VIIa

mars

Torskfisk, sill/strömming, makrill

19-23

60

2

Rockall survey

VIb

september (vartannat år)

Kolja

12-14

40

2

Redfish survey

Irmingerhavet

juni (vartannat år)

Abundans av kungsfisk, ålder

24-30

20

1

Medelhavet

MEDITS

37 (1, 2, 3.1)

2:a kvartalet

30 arter

320-391

1 100

1

PELMED

37(2)

 

Sardin, ansjovis (abundansindex)

23-28

15

2

GRUND

37(1,2)

 

Biologiska uppgifter om 10 målarter

81-99

1 080

2

Anchovy

37(3.1)

 

Uppskattning av abundans av ansjovis

11-13

110

2

ECOMED

37(1)

november-december

Sardin, ansjovis (abundansindex)

27-33

55

2

Sardine

37(3.1, 2.2)

 

Uppskattning av abundans av sardin

27-33

110

2

NAFO-Område

Flemish cap groundfish survey

3M

juli sedan 1988

Torsk, lerskädda, kungsfisk, liten hälleflundra, nordlig skoläst, räka

30-36

120 upp till 750 m vattendjup

1

3NO groundfish survey

3NO

april/maj sedan 1995

Gulstjärtsskädda, lerskädda, torsk, kungsfisk, liten hälleflundra, nordlig skoläst

27-33

120 till 1 250 m Wassertiefe

2

Indiska oceanen och Atlanten

Tuna tagging

Indiska oceanen och Atlanten

 

Gulfenad bonit, storögd tonfisk, tonfisk, långfenad tonfisk, svärdfisk

 

 

1

Tillägg XV (avsnitt H)

Stickprovsprogram för ålder och längd (minimiprogram, utökat program)

a)

Hamnprovtagning: antal stickprov per ton landad fångst per år.

A

1/20

B

1/50

C

1/100

D

1/200

E

1/500

F

1/1000

G

1/2000

b)

Provtagning för längdmätning: antalet fiskar som längdmätts per stickprov.

0

400

1

200

2

100

3

50

4

25 eller mindre alltefter tillgång

c)

När det gäller ålder skall följande regler gälla i de fall stickprovsprogrammet enligt detta tillägg är orimligt:

För bestånd som kan åldersbestämmas skall 40 individer åldersbestämmas per år inom varje längdintervall. Antalet kan dock minskas om medlemsstaten fastställer att en minskning inte påverkar kvaliteten av skattningen av åldersfördelningen.

Art

Område

Hamnprovtagning

Längd

Ålder

Minimiprogram

Utökat program

Minimiprogram

Utökat program

Östersjön (ICES-område III [utom Skagerrak])

Ål

Anguilla anguilla

IIIb-d

 

C3

 

C3

Sill/strömming

Clupea harengus

IIIa S

F2

E2

F2

E2

Sill/strömming

Clupea harengus

IIIb-c

F2

E2

F3

E3

Sill/strömming

Clupea harengus

IIId

F2

E2

F2

E2

Lavaretsik

Coregonus lavaretus

IIId

 

C3

 

C3

Gädda

Esox lucius

IIId

 

C3

 

C3

Torsk

Gadus morhua

IIIa S

C3

B2

C3

B2

Torsk

Gadus morhua

IIIb-d

D3

C2

D4

C3

Sandskädda

Limanda limanda

IIIb-d

 

D3

 

D3

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

IIIa S

 

C3

 

C3

Vitling

Merlangius merlangus

IIIa S

 

C3

 

C3

Kummel

Merluccius merluccius

IIIa S

 

C3

 

C3

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Funktionell enhet

C1

B1

 

 

Abborre

Perca fluviatilis

IIId

 

C3

 

C3

Skrubbskädda

Platichtys flesus

IIIb-c

 

D3

 

D3

Skrubbskädda

Platichtys flesus

IIIb-d

 

D3

 

D3

Rödspätta

Pleuronectes platessa

IIIa

C3

B2

C3

B2

Rödspätta

Pleuronectes platessa

IIIb-d

C3

B2

C3

B2

Sej

Pollachius virens

IIIa S

 

C3

 

C3

Piggvar

Psetta maxima

IIIb-d

 

C3

 

C3

Lax

Salmo salar

IIIb-d

C3

B2

C3

B2

Öring

Salmo trutta

IIIb-d

C3

B2

C3

B2

Tunga

Solea solea

IIIa S

B2

B3

B2

B3

Skarpsill

Sprattus sprattus

IIIa S

F2

E2

F3

E3

Skarpsill

Sprattus sprattus

IIIb-d

G2

F2

G3

F3

Gös

Stizostedion lucioperca

IIId

 

C3

 

C3

Nordsjön [Skagerrak] (ICES-område IIIa [norra])

Tobisfiskar

Ammodytidae

IIIa N

F3

E2

F3

E2

Sill/strömming

Clupea harengus

IIIa N

F2

E2

F2

E2

Torsk

Gadus morhua

IIIa N

C3

B2

C4

B2

Sandskädda

Limanda limanda

IIIa N

 

C3

 

C3

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

IIIa N

C3

B2

C3

B2

Vitling

Merlangius merlangus

IIIa N

 

C3

 

C3

Kummel

Merluccius merluccius

IIIa N

C3

B2

C3

B2

Blåvitling

Micromesistius poutassou

IIIa N

F3

E2

F3

E2

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Funktionell enhet

C1

B1

 

 

Räkor

Pandalus spp.

IIIa N

C0

B0

 

 

Rödspätta

Pleuronectes platessa

IIIa N

C3

B2

C3

B2

Sej

Pollachius virens

IIIa N

C3

B2

C3

B2

Makrill

Scomber scombrus

IIIa N

E2

E3

E2

E3

Haj

Squalidae

IIIa N

 

C4

 

 

Tunga

Solea solea

IIIa N

B3

B2

B3

B2

Skarpsill

Sprattus sprattus

IIIa N

F2

E2

F2

E2

Vitlinglyra

Trisopterus esmarki

IIIa N

F3

E2

F3

E2

ICES-område I, II

Atlantoskandisk sill

Clupea harengus

IIa, V

F3

E3

F4

E4

Torsk

Gadus morhua

I, II

D3

C2

E4

D3

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

I, II

D3

C2

E4

D3

Nordhavsräka

Pandalus borealis

I, II

D2

C2

 

 

Sej

Pollachius virens

I, II

D2

C2

E3

D3

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

I, II

 

F3

 

 

Kungsfisk

Sebastes spp.

I, II

E2

C2

 

 

Nordsjön och östra delen av Engelska kanalen (ICES-områdena IV, VIId)

Tobisar

Ammodytidae

IV

G3

G2

G3

G2

Havskatter

Anarhichas spp.

IV

 

C4

 

 

Guldlaxfiskar

Argentina spp.

IV

 

C4

 

 

Lubb

Brosme brosme

IV

 

C4

 

 

Sill/strömming

Clupea harengus

IV, VIId

F3

E3

F4

E4

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

IV, VIId

D3

C3

 

D4

Torsk

Gadus morhua

IV, VIId

D3

C3

D4

C3

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

IV

 

C4

 

 

Blåkäft

Helicolenus dactylopterus

IV

 

C4

 

 

Fyrfläckig var

Lepidorhombus bosci

IV, VIId

E3

D3

E4

D4

Glasvar

Lepidorhombus whiffiagonis

IV, VIId

E3

D3

E4

D4

Sandskädda

Limanda limanda

IV, VIId

 

C4

 

 

Mindre marulk

Lophius budegassa

IV, VIId

D4

C4

D4

C4

Marulk

Lophius piscatorius

IV, VIId

D4

C4

D4

C4

Långstjärt

Macrourus berglax

IV

 

C4

 

 

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

IV, VIId

D3

C3

D4

C3

Vitling

Merlangius merlangus

IV, VIId

D3

E4

D4

C3

Kummel

Merluccius merluccius

IV, VIId

 

C4

 

 

Blåvitling

Micromesistius poutassou

IV,VIId

F3

F2

F3

F2

Bergtunga

Microstomus kitt

IV,VIId

D4

C4

D4

C4

Birkelånga

Molva dypterygia

IV

 

C4

 

 

Långa

Molva molva

IV

 

C4

 

 

Röd mulle

Mullus barbatus

IV, VIId

D3

C3

 

E3

Mulle

Mullus surmuletus

IV, VIId

D3

C3

 

E3

Havskräfta (Funktionell enhet)

Nephrops norvegicus

IV

B0

A0

 

 

Nordhavsräka

Pandalus borealis

IV

E2

D1

 

 

Kammusslor

Pecten spp.

VIId

D3

C3

 

 

Klippbrosme

Phycis phycis

IV

 

C4

 

 

Rödspätta

Pleuronectes platessa

IV

E3

D3

E4

D3

Rödspätta

Pleuronectes platessa

VIId

C1

C0

C3

C2

Sej

Pollachius virens

IV, VIId

D3

C3

D4

C3

Piggvar

Psetta maxima

IV, VIId

D4

C4

D4

C4

Knaggrocka

Raja clavata

IV, VIId

E4

E3

 

 

Klorocka

Raja radiata

IV, VIId

E4

E3

 

 

Blomrocka

Raja naevus

IV, VIId

E4

E3

 

 

Fläckrocka

Raja montagui

IV, VIId

E4

E3

 

 

Andra rockor

Rajidae

IV, VIId

E4

E3

 

 

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

IV

 

C4

 

 

Lax

Salmo salar

VI

 

C4

 

 

Makrill

Scomber scombrus

IV, VIId

F3

E3

F4

E4

Slätvar

Scophthalmus rhombus

IV, VIId

D4

C4

D4

C4

Kungsfisk

Sebastes spp.

IV

 

C4

 

 

Djuphavshajar

Selachii

IV

 

C4

 

 

Småhajar

Selachii

IV, VIId

 

C4

 

 

Tunga

Solea solea

IV

D3

C3

D4

C3

Tunga

Solea solea

VIId

C1

C0

C3

C2

Skarpsill

Sprattus sprattus

IV, VIId

G3

G2

G3

G2

Pigghaj

Squalus acanthias

IV, VIId

 

C4

 

 

Taggmakrill

Trachurus spp.

IV, VIId

F2

E2

F4

E4

Vitlinglyra

Trisopterus esmarki

IV

G3

G2

G3

G2

Nordöstra Atlanten och västra Engelska kanalen (ICES-områdena II, V, VI, VII [utom d] VIII, IX, X, XI,I XIV)

Hårstjärtsfiskar

Aphanopus spp.

Alla områden (utom IXa, X)

 

F3

 

 

Hårstjärtsfiskar

Aphanopus spp.

IXa, X

B2

B1

B4

B3

Guldlaxfiskar

Argentina spp.

Alla områden

 

F4

 

 

Havsgös

Argyrosoma regius

Alla områden

 

F3

 

 

Beryxar

Beryx spp.

X

A3

A2

A4

A3

Beryxar

Beryx spp.

Alla områden (utom X)

 

F3

 

 

Hjälmsnäckor

Busycon spp.

Alla områden

 

F3

 

 

Krabbtaska

Cancer pagurus

Alla områden

D3

C3

 

 

Sill/strömming

Clupea harengus

VIa, VIIa,b,c,j

F3

F4

F4

D3

Havsål

Conger conger

Alla områden (utom X)

 

F3

 

F4

Havsål

Conger conger

X

B4

B3

B4

B3

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Alla områden

F3

D2

C2

 

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

Alla områden (utom IXa)

D3

C3

E4

D4

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

IXa

 

F3

 

F4

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

IXa, endast Cadiz

B3

E2

F3

F2

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

VIII

D3

C2

E4

D2

Torsk

Gadus morhua

VIa, Vib, VIIa, VIIb-k,VIII, XII, XIV

D3

B2

E4

D2

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

VI,VII

 

F3

F4

 

Blåkäft

Helicolenus dactylopterus

IXa, X

B3

B2

B4

A4

Blåkäft

Helicolenus dactylopterus

Alla områden (utom IXa, X)

 

F3

 

F2

Hummer

Homarus gammarus

Alla områden

F3

F2

 

 

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Alla områden

F3

E3

 

 

Fyrfläckig var

Lepidorhombus boscii

Vb, VI, IX, XII, XIV, VII, VIIIa,b,c,d,e

C3

B2

E3

D2

Glasvar

Lepidorhombus whiffiagonis

Vb, VI, IX, XII, XIV, VII, VIIIa,b,c,d,e

C3

B2

E3

D2

Vanlig bläckfisk

Loligo vulgaris

Alla områden (utom VIIIc, IXa)

 

F3

 

 

Vanlig bläckfisk

Loligo vulgaris

VIIIc, IXa

B1

B2

 

 

Mindre marulk

Lophius budegassa

Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa,b,d,e

C3

B2

D4

C3

Mindre marulk

Lophius budegassa

VIIIc, IX, X

B3

C2

E3

D2

Marulk

Lophius piscatorious

Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa,b,d,e

C3

B2

D4

C3

Marulk

Lophius piscatorious

VIIIc, IX, X

B3

C2

E3

D2

Lodda

Mallotus villosus

XIV

 

 

 

 

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Vb, VI, XII, XIV

F4

E4

F4

E4

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

VIa, VIb, VIIa, VII, VIII, XII, XIV

D3

E4

E3

D2

Vitling

Merlangius merlangus

IX

F3

E3

F4

E4

Vitling

Merlangius merlangus

Vb, VI, XII, XIV, VIIa, VIIb-k, VIII

C3

B2

E3

D2

Kummel

Merluccius merluccius

IIIa, IV, VI, VII, VIIIa,b, VIIIc, IXa

C3

B2

E3

D2

Strimmad tunga

Microchirus variegatus

Alla områden

 

F3

 

 

Blåvitling

Micromesistius poutassou

I-IX, XII, XIV

F3

E3

F4

E4

Bergtunga

Microstomus kitt

Alla områden

 

F3

 

 

Birkelånga

Molva dypterygia

Alla områden (utom X)

 

F3

 

F4

Birkelånga

Molva dypterygia

X

A4

A3

A4

A3

Långa

Molva molva

Alla områden

 

F3

 

F4

Mulle

Mullus surmuletus

Alla områden

F3

E3

 

 

Havskräfta (Funktionell enhet)

Nephrops norvegicus

VI

B0

A0

 

 

Havskräfta (Funktionell enhet)

Nephrops norvegicus

VII

B1

A1

 

 

Havskräfta (Funktionell enhet)

Nephrops norvegicus

VIII, IX

A1

A0

 

 

Vanlig åttaarmad bläckfisk

Octopus vulgaris

Alla områden (utom VIIIc, IXa)

F3

F2

 

 

Vanlig åttaarmad bläckfisk

Octopus vulgaris

VIIIc, IXa

B3

B2

 

 

Räkor

Pandalus spp.

Alla områden (utom VIIIc, IX)

 

F3

 

 

Räkor

Parapenaeus longirostris, Aristeus antennatus

VIIIc, Ixa

B1

A1

 

 

Stor kammussla

Pecten maximus

VIId

D3

C3

 

 

Klippbrosme

Phycis phycis

X

B3

B2

B4

B3

Klippbrosme

Phycis phycis

Alla områden (utom X)

 

F3

 

 

Rödspätta

Pleuronectes platessa

VIIa, VIIe-g

B1

B0

B3

B2

Rödspätta

Pleuronectes platessa

VIIb,c, VIIh,j,k, VIII, IX, X

 

F3

 

F4

Bleka

Pollachius pollachius

Alla områden

 

F3

 

F4

Sej

Pollachius virens

Vb, VI, XII, XIV

C3

B2

E3

D2

Sej

Pollachius virens

VII, VIII

F3

E3

F4

E4

Vrakfisk

Polyprion americanus

X

A4

A3

 

 

Ljusrocka

Raja brachyura

Alla områden

F3

F4

 

 

Knaggrocka

Raja clavata

Alla områden

F3

F4

 

 

Fläckrocka

Raja montagui

Alla områden

F3

F4

 

 

Blomrocka

Raja naevus

Alla områden

D3

E4

 

 

Andra rockor

Rajidae

Alla områden

F3

F4

 

 

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Va, XII, XIV

F3

 

 

F4

Lax

Salmo salar

Alla områden

 

F3

 

 

Sardin

Sardina pilchardus

VIII, IX

C2

C3

E3

D4

Spansk makrill

Scomber japonicus

VIII,IX

D3

C3

F4

 

Makrill

Scomber scombrus

II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (utom VIIIc, IXa)

F3

E3

F4

E4

Makrill

Scomber scombrus

VIIIc, Ixa

D4

C3

D4

C3

Kungsfisk

Sebastes spp.

Va, XII, XIV

C2

B2

E3

D2

Sepiabläckfisk

Sepia officinalis

Alla områden (utom VIIc, IXa)

 

F3

 

 

Sepiabläckfisk

Sepia officinalis

VIIc, IXa

B3

B2

 

 

Tunga

Solea solea

VIIe

C3

B2

D4

D2

Tunga

Solea solea

VIIa / VIIf,g

B1

B0

B3

B2

Tunga

Solea solea

VIIIa,b

B1

B0

C3

C2

Tunga

Solea solea

VIIb,c, VIIh,j,k,IXa

F3

E3

F4

E4

Knivmusslor

Solen spp.

Alla områden

 

F3

 

 

Havsrudefiskar

Sparidae

Alla områden (utom VIIIc, IXa, X)

 

F3

 

 

Havsrudefiskar

Sparidae

VIIIc, IXa, X

B3

B2

B4

B3

Pigghaj

Squalus acanthias

Alla områden

 

F3

 

 

Medelhavstaggmakrill

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

 

F3

 

F4

Blå taggmakrill

Trachurus picturatus

X

B3

B3

C4

B3

Taggmakrill

Trachurus trachurus

IIa, IVa, V, VI, VII, VIII, IX (utom VIIIc, IXa)

F3

E3

F4

E4

Taggmakrill

Trachurus trachurus

VIIIc,IXa

D3

D2

E2

E4

Skäggtorsk

Trisopterus spp.

Alla områden (utom VIIIc, IXa)

 

F3

 

 

Skäggtorsk

Trisopterus luscus

VIIIc, IXa

B4

B3

B4

B3

Andra djuphavsarter

Other Deepwater species

Alla områden

 

F3

 

 

Medelhavet

Blåröd räka

Aristeus antennatus

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

B3

A2

 

 

Kungsröd räka

Aristeomorpha foliacea

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

B3

A2

 

 

Oxögonfisk

Boops boops

3,1

E3

D3

E4

E3

Havsabborre

Dicentrarchus labrax

1,2

E3

D3

 

 

Åttaarmad bläckfisk

Eledone cirrosa

1.1, 1.3, 2.1,2.2, 3.1

E4

D4

 

 

Vit bläckfisk

Eledone moschata

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

E4

D4

 

 

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

D3

C2

E4

D3

Knorrhane

Eutrigla gurnardus

1.3, 2.2, 3.1

D3

C3

 

 

Segelfiskar

Istiophoridae

Alla områden

D2

B2

 

 

Vanlig bläckfisk

Loligo vulgaris

1.3, 2.2, 3.1

D3

C3

 

 

Mindre marulk

Lophius budegassa

1.1, 1.3, 2.2,3.1

C2

B2

D4

C3

Marulk

Lophius piscatorius

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

C2

B2

D4

C3

Kummel

Merluccius merluccius

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

C3

B2

D4

C3

Blåvitling

Micromesistius poutassou

1.1, 3.1

 

D3

 

 

Röd mulle

Mullus barbatus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

C3

B2

D4

C3

Mulle

Mullus surmuletus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

C3

B2

D4

C3

Havskräfta

Nephrops norvegicus

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

B3

A2

 

 

Rödpagell

Pagellus erythrinus

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1

D3

C3

E4

E3

Djuphavsräka

Parapenaeus longirostris

1.1, 1.3, 2.2, 3.1

C3

B2

 

 

Gaffelräka

Penaeus kerathurus

1.3, 2, 3.1

E3

D3

 

 

Pikareller

Spicara maris

1.3, 2.2, 3.1

E3

D3

 

 

Knaggrocka

Raja clavata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

D3

C3

 

 

Spegelrocka

Raja miraletus

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

D3

C3

 

 

Ryggstrimmig pelamid

Sarda sarda

Alla områden

E4

B2

 

 

Sardin

Sardina pilchardus

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

D3

C2

E4

D3

Makrill

Scomber scombrus

1.3, 2.2, 3.1

E4

D4

E4

E3

Hajar

Selachii

Alla områden

D2

C2

 

 

Sepiabläckfisk

Sepia officinalis

1.3, 2.1, 3.1

E3

D2

 

 

Tunga

Solea vulgaris

1.2, 2.1, 3.1

E3

D3

 

 

Guldsparid

Sparus aurata

1.2, 3.1

E3

D3

 

 

Medelhavstaggmakrill

Trachurus mediterraneus

1.1, 1.3, 3.1

E3

D3

E4

E3

Långfenad tonfisk

Thunnus alalunga

Alla områden

C2

B2

 

 

Tonfisk

Thunnus thynnus

Alla områden

C2

B2

 

 

Taggmakrill

Trachurus trachurus

1.1, 1.3, 3.1

E3

D3

E4

E3

Fenknot

Trigla lucerna

1.3, 2.2, 3.1

D3

C3

 

 

Venusmusslor

Veneridae

2.1, 2.2

 

F3

 

 

Svärdfisk

Xiphias gladius

Alla områden

C2

B2

 

 

NAFO-områdena

Torsk

Gadus morhua

2J3KL

A2

A1

E3

D3

Torsk

Gadus morhua

3M

A2

A1

E3

D3

Torsk

Gadus morhua

3NO

A2

A1

E3

D3

Torsk

Gadus morhua

3Ps

F4

E4

F4

E4

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

3NO

A2

A1

 

 

Lerskädda

Hippoglossoides platessoides

3LNO

A2

A1

E3

D3

Lerskädda

Hippoglossoides platessoides

3M

A2

A1

E3

D3

Gulstjärtsskädda

Limanda ferruginea

3LNO

A2

A1

 

 

Skolästfiskar

Macrouridae

SA 2 + 3

A2

A1

E3

D3

Räkor

Pandalus spp.

3M

D2

C2

 

 

Räkor

Pandalus spp.

3LN

 

F3

 

 

Rockor

Raja spp.

SA 3

D2

C2

 

 

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

3KLMNO

A2

A1

E3

D3

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

1D

 

F3

 

F3

Kungsfisk

Sebastes spp.

3M

A2

A1

F3

E4

Kungsfisk

Sebastes spp.

3LN

A2

A1

 

E4

Kungsfisk

Sebastes spp.

3O

B2

C2

 

 

Kungsfisk

Sebastes spp.

SA 1

 

F3

 

F3

Ständigt vandrande arter i Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet

Fregattauxid