EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0619

2001/619/EG: Kommissionens beslut av den 25 juli 2001 om ändring av beslut 92/160/EEG, 92/260/EEG och 93/197/EEG med avseende på import av registrerade hästar från vissa delar av Peru (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 2314]

OJ L 215, 9.8.2001, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 283 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 283 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 283 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 283 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 283 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 283 - 284
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 283 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 283 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 283 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 268 - 269
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 268 - 269
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 99 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; tyst upphävande genom 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/619/oj

32001D0619

2001/619/EG: Kommissionens beslut av den 25 juli 2001 om ändring av beslut 92/160/EEG, 92/260/EEG och 93/197/EEG med avseende på import av registrerade hästar från vissa delar av Peru (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 2314]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 215 , 09/08/2001 s. 0055 - 0056


Kommissionens beslut

av den 25 juli 2001

om ändring av beslut 92/160/EEG, 92/260/EEG och 93/197/EEG med avseende på import av registrerade hästar från vissa delar av Peru

[delgivet med nr K(2001) 2314]

(Text av betydelse för EES)

(2001/619/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land(1), senast ändrad genom kommissionens beslut 2001/298/EEG(2), särskilt artikel 13.2, artiklarna 15 och 16 samt artiklarna 19 i och 19 ii i detta, och

av följande skäl:

(1) Peru finns upptaget i del 2, särskilt kolumn för registrerade hästar, i bilagan till rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får, getter och färskt kött och köttprodukter(3), senast ändrat genom beslut 2001/117/EG(4).

(2) Genom kommissionens beslut 92/160/EEG(5) om regionalisering av vissa tredje länder vid import av hästdjur(6), senast ändat genom beslut 2001/611/EG, regionindelades Peru för att begränsa återinförseln av registrerade hästar efter tillfällig export till huvudstadsområdet Lima.

(3) I kommissionens beslut 93/195/EEG(7), senast ändrat genom beslut 2001/611/EG, fastställs djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel av registrerade hästar efter tillfällig export till Peru.

(4) I kommissionens beslut 92/260/EEG(8) och 93/197/EEG(9), båda senast ändrade genom beslut 2001/611/EG, fastställs djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel och import av registrerade hästar.

(5) Efter det att representanter för kommissionen gjort en veterinärinspektion i Peru gjordes bedömningen att de veterinära myndigheterna i detta land har en tillfredsställande kontroll över djurhälsosituationen och särskilt förflyttningen av hästdjur till vissa delar av landet från övriga landet förefaller vara väl kontrollerad.

(6) De veterinära myndigheterna i Peru har gjort ett skriftligt åtagande att inom 24 timmar via fax, telegram eller telex meddela kommissionen och medlemsstaterna om någon av de smittsamma sjukdomar eller infektionssjukdomar hos hästdjur som finns upptagna i förteckningen över anmälningspliktiga sjukdomar i bilaga A till direktiv 90/426/EEG har kunnat konstateras i landet. Åtagandet gäller även att i rimlig tid meddela alla förändringar som görs av vaccinations- eller importbestämmelserna för hästdjur.

(7) Inga fall av venezolansk hästencefalomyelit har rapporterats under mer än två år. Fall av sjukdomen har dock rapporterats i grannländer.

(8) Peru kan inte anses vara fritt från vesikulär stomatit, som har rapporterats hos boskap i flera delar av landet och hos hästar i Andernas norra dalgångar.

(9) En nyligen genomförd undersökning av förekomsten av rots och beskällarsjuka har visat att dessa sjukdomar inte förekommer i Peru och fall av virusarterit har inte rapporterats på många år.

(10) På grund av hälsosituationen i vissa grannländer har Peru infört en regionindelning, där förflyttning av hästdjur från landets norra delar till övriga delar begränsas. Förflyttning av hästdjur från regionen Lima står dessutom under direkt kontroll av den centrala veterinärmyndigheten.

(11) Det förefaller därför lämpligt att ändra beslut 92/160/EEG så att import av registrerade hästar till gemenskapen tillåts från regionen Lima.

(12) Beslut om djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel och import av registrerade hästar till medlemsstaterna måste fattas med hänsyn till djurhälsosituationen i det aktuella tredje landet. Beslut 92/260/EEG och 93/197/EEG måste ändras i enlighet med detta.

(13) För tydlighetens skull bör ländernas ISO-koder användas när förteckningarna över tredje länder ändras.

(14) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till beslut 92/160/EEG skall "Peru (1)" ersättas med rubriken "Peru", och orden "Huvudstadsområdet Lima" skall ersättas med "Regionen Lima".

Artikel 2

Beslut 92/260/EEG ändras på följande sätt:

1. Förteckningen över tredje länder i grupp D i bilaga 1 skall ersättas med följande: "Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasilien (1) (BR), Chile (CL), Kuba (CU), Jamaica (JM), Mexiko (1) (MX), Peru (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)."

2. Titeln på hälsointyget i bilaga 2D skall ersättas med följande: "HÄLSOINTYG

för tillfällig införsel till gemenskapen av registrerade hästar från Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasilien (1), Chile, Kuba, Jamaica, Mexiko (1), Peru (1), Paraguay, Uruguay, för kortare tid än 90 dagar".

Artikel 3

Beslut 93/197/EEG ändras på följande sätt:

1. Förteckningen över tredje länder i grupp D i bilaga 1 skall ersättas med följande: "Argentina (AR), Barbados (2) (BB), Bermuda (2) (BM), Bolivia (2) (BO), Brasilien (1) (BR), Chile (CL), Jamaica (2) (JM), Kuba (2) (CU), Mexiko (1) (MX), Peru (1)(2) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)".

2. Titeln på hälsointyget i bilaga II.D skall ersättas med följande: "HÄLSOINTYG

för import till gemenskapen av registrerade hästar från Barbados, Bermuda, Bolivia, Kuba Jamaica och Peru (1) samt av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och produktion från Argentina, Brasilien (1), Chile, Mexiko (1), Paraguay och Uruguay".

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 42.

(2) EGT L 102, 12.4.2001, s. 63.

(3) EGT L 146, 14.6.1979, s. 15.

(4) EGT L 43, 14.2.2001, s. 38.

(5) EGT L 71, 18.3.1992, s. 27.

(6) EGT L 214, 8.8.2001, s. 49.

(7) EGT L 86, 6.4.1993, s. 1.

(8) EGT L 130, 15.5.1992, s. 67.

(9) EGT L 86, 6.4.1993, s. 16.

Top