EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0010

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/10/EG av den 22 maj 2001 om ändring av rådets direktiv 91/68/EEG vad gäller scrapie

OJ L 147, 31.5.2001, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 329 - 329
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 253 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 274 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; tyst upphävande genom 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/10/oj

32001L0010

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/10/EG av den 22 maj 2001 om ändring av rådets direktiv 91/68/EEG vad gäller scrapie

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 147 , 31/05/2001 s. 0041 - 0041


Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/10/EG

av den 22 maj 2001

om ändring av rådets direktiv 91/68/EEG vad gäller scrapie

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152.4 b i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört med Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Djurhälsovillkoren i samband med scrapie, vilka reglerar avyttring av djur, fastställs i rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen(4).

(2) Kommissionen har erhållit vetenskapliga utlåtanden, framför allt från Vetenskapliga styrkommittén, om flera aspekter på transmissibel spongiform encefalopati (TSE). Bestämmelserna i direktiv 91/68/EEG bör omprövas mot bakgrund av dessa utlåtanden.

(3) Det bör fastställas bestämmelser för alla frågor i samband med TSE, särskilt de bestämmelser som skall tillämpas på framställning och avyttring av levande djur och animaliska produkter enligt artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati(5).

(4) Detta direktiv avser direkt folkhälsan och hänför sig till den inre marknadens funktion. Följaktligen är det lämpligt att bibehålla artikel 152.4 b i fördraget som rättslig grund för bestämmelserna om förebyggande och bekämpning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati.

(5) Direktiv 91/68/EEG bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/68/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.7 skall orden "uppförd på förteckningen under avdelningarna I och II i bilaga B" ersättas med orden "uppförd på förteckningen i bilaga B, avdelning I".

2. Artikel 6 b skall utgå.

3. I artikel 7.1 skall orden "som avses i bilaga B, avdelningarna II och III" ersättas med orden "som avses i bilaga B, avdelning III".

4. I artikel 8.1 skall orden "som räknas upp i avdelningarna II och III i bilaga B" ersättas med "som räknas upp i bilaga B, avdelning III".

5. Avdelning II i bilaga B skall utgå.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2001. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2001.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2001.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

M. Winberg

Ordförande

(1) EGT C 45, 19.2.1999, s. 33.

(2) EGT C 258, 10.9.1999, s. 19.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 februari 2000 (EGT C 339, 29.11.2000, s. 128) och rådets beslut av den 12 februari 2001.

(4) EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 94/953/EG (EGT L 371, 31.12.1994, s. 14).

(5) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

Top