EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1042

Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2001 av den 30 maj 2001 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

OJ L 145, 31.5.2001, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1042/oj

32001R1042

Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2001 av den 30 maj 2001 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 145 , 31/05/2001 s. 0022 - 0023


Kommissionens förordning (EG) nr 1042/2001

av den 30 maj 2001

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den 13 september 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1527/2000(2), särskilt artikel 18.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1) I artikel 18 i förordning (EG) nr 2038/1999 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a i samma förordning och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2) I förordning (EG) nr 2038/1999 föreskrivs att när exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick fastställs måste hänsyn tas till sockersituationen i gemenskapen och på världsmarknaden, och särskilt till de pris- och kostnadsfaktorer som anges i artikel 19 i den förordningen. I samma artikel föreskrivs att hänsyn även skall tas till den ekonomiska aspekten av den föreslagna exporten.

(3) Exportbidraget för råsocker måste fastställas i förhållande till standardkvaliteten. Denna definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 431/68 av den 9 april 1968 om fastställande av en standardkvalitet för råsocker samt av gemenskapens gränsövergångsställe för beräkning av cif-pris för socker(3), ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94(4). Dessutom bör detta exportbidrag fastställas i enlighet med artikel 19.4 i förordning (EG) nr 2038/1999. Kandisocker definieras i kommissionens förordning (EG) nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport(5). Det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom- eller färgtillsatser måste tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1 % av innehållet.

(4) Situationen på världsmarknaden eller vissa marknaders särskilda krav kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för socker efter destinationen.

(5) I särskilda fall får exportbidraget fastställas genom andra rättsakter.

(6) Exportbidraget måste fastställas varannan vecka. Det får ändras under mellantiden.

(7) Tillämpningen av de bestämmelser som föreskrivs ovan på den nuvarande situationen på sockermarknaden, särskilt på prisnoteringar eller priser på socker inom gemenskapen och på världsmarknaden innebär att exportbidraget bör vara det som anges i bilagan till denna förordning.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 2038/1999 och som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick skall vara de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.

(2) EGT L 175, 14.7.2000, s. 59.

(3) EGT L 89, 10.4.1968, s. 3.

(4) EGT L 349, 31.12.1994, s. 105.

(5) EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 maj 2001 om fastställande av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

>Plats för tabell>

Anm.:

Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14).

Top