EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1037

Rådets förordning (EG) nr 1037/2001 av den 22 maj 2001 om tillstånd för utbjudande och levererans för direkt konsumtion av vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förordning (EG) nr 1493/1999

OJ L 145, 31.5.2001, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 284 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 209 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 209 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 31 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; upphävd genom 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1037/oj

32001R1037

Rådets förordning (EG) nr 1037/2001 av den 22 maj 2001 om tillstånd för utbjudande och levererans för direkt konsumtion av vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förordning (EG) nr 1493/1999

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 145 , 31/05/2001 s. 0012 - 0015


Rådets förordning (EG) nr 1037/2001

av den 22 maj 2001

om tillstånd för utbjudande och levererans för direkt konsumtion av vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förordning (EG) nr 1493/1999

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), särskilt artikel 45.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I artikel 45.2 i förordning (EG) nr 1493/1999, som med verkan från och med den 1 augusti 2000 ersätter rådets förordning (EEG) nr 822/87(2), föreskrivs det att de undantag som avses i punkt 1 för importerade produkter skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 133 i fördraget.

(2) I artikel 68.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 föreskrivs det att de produkter som avses i artikel 1.2 a och b i förordningen får importeras endast om de åtföljs av ett intyg om att produkterna uppfyller de bestämmelser som gäller för produktion, saluföring och i förekommande fall leverans för direkt konsumtion i det tredje land i vilket de har sitt ursprung.

(3) I rådets förordning (EEG) nr 1873/84(3) fastställs ett undantag genom vilket import till gemenskapen tillåts för vissa viner med ursprung i Amerikas förenta stater som har varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt gemenskapens bestämmelser. För vissa av de oenologiska metoderna gäller undantaget endast fram till och med senast den 31 december 2003.

(4) Genom artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999 upphävdes, med verkan från och med den 1 augusti 2000, ett antal rådsförordningar, inklusive förordning (EEG) nr 1873/84. Genom kommissionens förordning (EG) nr 1608/2000 av den 24 juli 2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(4), är det emellertid möjligt att tillämpa vissa bestämmelser i förordning (EEG) nr 1873/84 fram till dess att rådet antar den här förordningen, dock längst till och med den 31 december 2003.

(5) För närvarande pågår förhandlingar om ingående av ett avtal om handeln med vin mellan gemenskapen, företrädd av kommissionen, och Amerikas förenta stater. Förhandlingarna gäller särskilt parternas respektive oenologiska metoder och skyddet för geografiska beteckningar. Vid rådets möte (jordbruk) den 23 oktober 2000 beaktades den rapport om förhandlingsläget som kommissionen skall lägga fram i enlighet med artikel 1.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 1873/84 och rådet bekräftade sin önskan om att låta förhandlingarna fortsätta genom att fastställa förhandlingsdirektiv.

(6) För att underlätta dessa förhandlingar är det lämpligt att åter ta upp bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1873/84, och att fortsätta att provisoriskt tillåta de amerikanska oenologiska metoder som anges i punkt 1 b i bilagan till förordning (EEG) nr 1873/84 till och med ikraftträdandet av det avtal som blir resultatet av nämnda förhandlingar, och senast till och med den 31 december 2003, i enlighet med vad rådet fastställt i förordning (EG) nr 2839/98 om ändring av förordning (EEG) nr 1873/84.

(7) På grund av utvecklingen när det gäller lagstiftningen och de oenologiska metoderna krävs det att de tekniska aspekterna i bilagan uppdateras för att uppnå samstämmighet med gällande lagstiftning på området.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Genom undantag från artikel 45.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 får följande produkter bjudas ut eller levereras för direkt konsumtion i gemenskapen: produkter som omfattas av KN-nummer 2204 10, 2204 21, 2204 29 och 2204 30 10, vilka framställts av druvor som skördats och beretts i Amerikas förenta staters territorium och vilka, under bearbetning och lagring i enlighet med lagstiftningen i Amerikas förenta stater kan ha varit föremål för en eller flera av de oenologiska metoder som anges i punkt 1 a och b i bilagan till den här förordningen.

Undantaget för de oenologiska metoder som anges i punkt 1 b i bilagan gäller emellertid endast fram till och med ikraftträdandet av det avtal som blir resultatet av förhandlingarna med Amerikas förenta stater om ingående av ett avtal om handel med vin, vilka särskilt gäller oenologiska metoder och skydd för geografiska beteckningar, och senast till och med den 31 december 2003.

2. Medlemsstaterna får inte förbjuda utbjudande och leverans för direkt konsumtion av vin som framställts av druvor som skördats och beretts på Amerikas förenta staters territorium i enlighet med där gällande lagstiftning på grundval av att en eller flera av de oenologiska metoder som anges i punkt 2 a och b i bilagan kan ha använts.

3. Vin som framställts av druvor som skördats och beretts på Amerikas förenta staters territorium och som tillsatts sockerlösning får inte bjudas ut eller levereras för direkt konsumtion i gemenskapen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2001.

På rådets vägnar

M. Winberg

Ordförande

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2826/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2).

(2) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1.

(3) EGT L 176, 3.7.1984, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2839/98 (EGT L 354, 30.12.1998, s. 12).

(4) EGT L 185, 25.7.2000, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 491/2001 (EGT L 71, 13.3.2001, s. 3).

BILAGA

1. Tillåtna oenologiska metoder

a) utan tidsbegränsning:

- katalas härledd ur Aspergillus niger,

- glukosoxidas härledd ur Aspergillus niger,

- järnsulfat,

- sojamjöl,

b) fram till och med senast den 31 december 2003:

- dimetylpolysiloxan,

- polyoxietylenmonostearat-40,

- sorbitanmonostearat,

- fumarsyra,

- jonbytarhartser,

- mjölksyra,

- äppelsyra.

2. Oenologiska metoder som är identiska eller jämförbara med de metoder som är tillåtna i gemenskapen

a) identiska oenologiska metoder:

- akacia (gummi arabicum),

- aktivt kol,

- animaliskt albumin (även äggalbumin i pulver eller lösning),

- dibasiskt kalciumfosfat

- askorbinsyra,

- bentonit (Wyoming),

- bentonitsuspension,

- koldioxid,

- kasein,

- citronsyra,

- komprimerad luft (vädring),

- kopparsulfat,

- diatoméjord,

- pektinas härledd ur Aspergillus niger,

- ätligt gelatin,

- flytande gelatin,

- husbloss,

- kväve,

- kaliumbitartrat,

- kaliumkaseinat,

- kaliumdisulfit,

- kaliumsorbat,

- kiseldioxid (gelé eller kolloidlösning 30 %),

- askorbinsyra,

- tannin,

- vinsyra,

- kalciumkarbonat, eventuellt innehållande små mängder dubbelkalciumsalt av L (+)-vinsyra och L (-)-äppelsyra,

- kalciumsulfat, för framställning av likörviner,

- polyvinylpolypyrrolidon (PVPP),

- syre,

b) jämförbara oenologiska metoder:

- agar-agar,

- ammoniumkarbonat,

- monobasiskt kalciumfosfat,

- korkgranulat,

- mjölkpulver,

- ekspån, ej kalcinerat eller behandlat,

- kaliumbikarbonat,

- karragenan,

- cellulas härledd ur Aspergillus niger,

- cellulosa,

- autolysjäst,

- blandningar av kaliumferrocyanid och järnsulfat i lösning, eventuellt i kombination med kopparsulfat och aktivt kol.

Top