EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1005

Kommissionens förordning (EG) nr 1005/2001 av den 23 maj 2001 om inledande av en anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla tredje länder

OJ L 140, 24.5.2001, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1005/oj

32001R1005

Kommissionens förordning (EG) nr 1005/2001 av den 23 maj 2001 om inledande av en anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla tredje länder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 140 , 24/05/2001 s. 0010 - 0012


Kommissionens förordning (EG) nr 1005/2001

av den 23 maj 2001

om inledande av en anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla tredje länder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000(2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 602/2001(4), särskilt artikel 4 i denna, och

av följande skäl:

(1) Med tanke på den aktuella situationen på marknaden för spannmål är det lämpligt att inleda en anbudsinfordran för det exportbidrag som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1501/95 i fråga om råg.

(2) I förordning (EG) nr 1501/95 fastställs tillämpningsföreskrifter för anbudsförfarandet vad gäller bestämmande av exportbidraget. Ett av åtagandena inom ramen för anbudsinfordran är förpliktelsen att lämna in en ansökan om exportlicens. En säkerhet för anbudsgivningen på 12 euro/ton som ställs vid inlämnandet av anbudet kan garantera att denna förpliktelse uppfylls.

(3) Det är nödvändigt att fastställa en särskild giltighetstid för de licenser som utfärdas inom ramen för denna anbudsinfordran. Denna giltighetstid bör överensstämma med behoven på världsmarknaden för odlingssäsong 2001/2002.

(4) För att säkerställa att alla parter behandlas lika är det nödvändigt att föreskriva att alla utfärdade licenserna skall ha samma giltighetstid.

(5) För att ett anbudsförfarande som gäller export skall utfalla väl är det nödvändigt att fastställa en minsta kvantitet samt tidsfristen och formen för överlämnande av de ingivna anbuden till de behöriga myndigheterna.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En anbudsinfordran för exportbidrag enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1501/95 skall inledas.

2. Anbudsinfordran gäller råg som skall exporteras till alla tredje länder.

3. Anbudsinfordran är öppen till och med den 30 maj 2002. Under den tiden skall veckovisa anbudsinfordringar äga rum, vars kvantiteter och inlämningsdatum anges i tillkännagivandet om anbudsinfordran.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1501/95 skall tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delen av anbudsförfarandet gå ut den 31 maj 2001.

Artikel 2

Ett anbud är inte giltigt om det inte gäller minst 1000 ton.

Artikel 3

Den säkerhet som avses i artikel 5.3 a i förordning (EG) nr 1501/95 skall vara 12 euro/ton.

Artikel 4

1. Då giltighetstiden för de exportlicenser som utfärdas i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1501/95 fastställs skall dessa licenser, trots artikel 23.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter(5), anses vara utfärdade den dag anbudet lämnats in.

2. De exportlicenser som utfärdas inom ramen för det aktuella anbudsförfarandet skall gälla från och med dagen för deras utfärdande i enlighet med punkt 1, till och med utgången av den fjärde månaden därpå.

Artikel 5

1. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92 besluta

- att fastställa ett högsta exportbidrag med hänsyn särskilt till kriterierna i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95, eller

- att inte fullfölja anbudsinfordran.

2. När ett högsta exportbidrag har fastställts skall kontraktet tilldelas den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

Artikel 6

De ingivna anbuden skall genom medlemsstaternas förmedling nå kommissionen senast en och en halv timme efter utgången av tidsfristen för det veckovisa inlämnandet av anbuden, så som den anges i tillkännagivelsen om anbudsinfordran. De skall överlämnas enligt tabellen i bilaga I och till de telex- och faxnummer som anges i bilaga II.

Om inga anbud lämnats skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om detta inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 7

De klockslag som fastställts för inlämnande av anbud är belgisk tid.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 maj 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 7.

(4) EGT L 89, 29.3.2001, s. 16.

(5) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

BILAGA I

Veckovis anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla tredje länder

(Förordning (EG) nr 1005/2001)

>PIC FILE= "L_2001140SV.001202.EPS">

BILAGA II

>Plats för tabell>

Top