EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0287

2001/287/EG: Kommissionens beslut av den 2 april 2001 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av mesosulfuronmetyl i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1000]

OJ L 99, 10.4.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 74 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/287/oj

32001D0287

2001/287/EG: Kommissionens beslut av den 2 april 2001 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av mesosulfuronmetyl i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1000]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 099 , 10/04/2001 s. 0009 - 0010


Kommissionens beslut

av den 2 april 2001

om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av mesosulfuronmetyl i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

[delgivet med nr K(2001) 1000]

(Text av betydelse för EES)

(2001/287/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/80/EG(2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 91/414/EEG (nedan kallat direktivet) föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över verksamma ämnen som får användas i växtskyddsmedel.

(2) En samlad dokumentation över det verksamma ämnet mesosulfuronmetyl lämnades in av Aventis till de franska myndigheterna den 15 december 2000 för att detta verksamma ämne skulle kunna föras in i bilaga I till direktivet.

(3) De franska myndigheterna har uppgett för kommissionen att dokumentationen efter en första genomgång verkar vara fullständig när det gäller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II till direktivet. Dessutom bedömer de att dokumentationen innehåller de uppgifter och upplysningar som krävs enligt bilaga III till direktivet när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I enlighet med artikel 6.2 överlämnade det sökande företaget därefter dokumentationen till kommissionen och övriga medlemsstater.

(4) Dokumentationen remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 2 februari 2001.

(5) Enligt artikel 6.3 i direktivet skall det ges en formell bekräftelse på gemenskapsnivå av att den samlande dokumentationen i princip uppfyller kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II och, när det gäller åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, enligt bilaga III till direktivet.

(6) En sådan bekräftelse är nödvändig för att en detaljerad granskning av dokumentationen skall kunna göras. Den gör det också möjligt för medlemsstaterna att, i enlighet med artikel 8.1 i direktivet, tills vidare godkänna växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga.

(7) Detta beslut hindrar inte att kommissionen begär att det ansökande företaget lämnar in ytterligare uppgifter och upplysningar till den rapporterande medlemsstaten för att klargöra vissa punkter i dokumentationen. Då sådana upplysningar som är nödvändiga för att klargöra innehållet i dokumentationen begärs in skall detta inte påverka tidsfristen för inlämnande av den rapport som avses i skäl 9.

(8) Medlemsstaterna och kommissionen har enats om att Frankrike skall fortsätta att noggrant granska dokumentationen om mesosulfuronmetyl.

(9) Frankrike skall, så snart som möjligt och senast inom ett år från det att detta beslut har offentliggjorts, rapportera resultaten av sina undersökningar till kommissionen, och samtidigt ge rekommendationer om huruvida införande bör beviljas eller inte, samt även ange eventuella villkor för införande.

(10) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den dokumentation som Aventis har överlämnat till kommissionen och medlemsstaterna för att mesosulfuronmetyl skall kunna föras in som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och som remitterades till Ständiga kommittén för växtskydd den 2 februari 2001, uppfyller i princip de krav beträffande uppgifter och upplysningar som anges i bilaga II till direktivet. Dokumentationen uppfyller också, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena, de krav beträffande uppgifter och upplysningar som anges i bilaga III till direktivet när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller mesosulfuronmetyl.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 april 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EGT L 309, 9.12.2000, s. 14.

Top