EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2000_147_R_0001_01

Rådets och kommissionens beslut av den 19 april 2000 om ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (2000/384/EG, EKSG)

OJ L 147, 21.6.2000, p. 1–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32000D0384

2000/384/EG, EKSG: Rådets och kommissionens beslut av den 19 april 2000 om ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 147 , 21/06/2000 s. 0001 - 0002


Rådets och kommissionens beslut

av den 19 april 2000

om ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan

(2000/384/EG, EKSG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 tillsammans med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 310.3 andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

efter samråd med Rådgivande kommittén och rådets enhälliga samtycke,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke(1), och

av följande skäl:

Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, undertecknat i Bryssel den 20 november 1995, bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, de protokoll som är fogade till det och den förklaring som utgör bilaga till slutakten godkänns härmed på Europeiska gemenskapens och Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar.

De texter som avses i första stycket bifogas detta beslut.

Artikel 2

1. Den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i associeringsrådet och associeringskomittén skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen, eller i förekommande fall, av kommissionen i enlighet med motsvarande bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen.

2. Rådets ordförande skall i enlighet med artikel 68 i avtalet utöva ordförandeskapet i associeringsrådet och framlägga gemenskapens ståndpunkt. En företrädare för rådets ordförandeskap skall utöva ordförandeskapet i associeringskomittén i enlighet med artikel 71 i avtalet och där framlägga gemenskapens ståndpunkt.

Artikel 3

Rådets ordförande skall på Europeiska gemenskapens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 85 i avtalet. Kommissionens ordförande skall göra motsvarande anmälan på Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar.

Utfärdat i Bryssel den 19 april 2000.

På rådets vägnar

L. Capoulas Santos

Ordförande

På kommissionens vägnar

R. Prodi

Ordförande

(1) EGT C 78, 18.3.1996, s. 12.

Top