EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0411(02)

WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram (WPPT) - Gemensamma förklaringar

OJ L 89, 11.4.2000, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 217 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 221 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 221 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 103 P. 83 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/278(2)/oj

22000A0411(02)

WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram (WPPT) - Gemensamma förklaringar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 089 , 11/04/2000 s. 0015 - 0023


WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram

(WPPT)

Genève (1996)

Innehåll

>Plats för tabell>

INLEDNING

DE FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA

HAR EN STRÄVAN att så effektivt och enhetligt som möjligt utveckla och upprätthålla skyddet av utövande konstnärers rättigheter,

ÄR MEDVETNA OM behovet av att införa nya internationella bestämmelser i syfte att erbjuda ändamålsenliga lösningar på de frågor som uppkommer genom ekonomisk, social, kulturell och teknisk utveckling,

ÄR MEDVETNA OM den djupgående inverkan som utvecklingen och samverkan av informations- och kommunikationsteknik har på framställande och användande av framföranden och fonogram.

ÄR MEDVETNA OM behovet av att behålla en balans mellan de rättigheter som tillkommer utövande konstnärer och framställare av fonogram och allmänhetens intresse, särskilt beträffande undervisning, forskning och tillgång till information, och

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Sambandet med andra överenskommelser

1. Bestämmelserna i detta fördrag inskränker inte de skyldigheter som de fördragsslutande parterna har gentemot varandra enligt den Internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag, upprättad i Rom den 26 oktober 1961 (nedan kallad Romkonventionen).

2. Skydd som omfattas av detta fördrag påverkar inte på något sätt det upphovsrättsliga skyddet för litterära och konstnärliga verk. Bestämmelser i detta fördrag får följaktligen inte tolkas på ett sätt som inskränker sådant skydd.

3. Detta fördrag är inte förbundet med något annat fördrag, och det inskränker inte rättigheter och skyldigheter enligt andra fördrag.

Artikel 2

Definitioner

I detta fördrag avses med

a) utövande konstnärer: skådespelare, sångare, musiker, dansörer och andra personer som sceniskt framställer, sjunger, reciterar, deklamerar, medverkar i eller på annat sätt framför litterära eller konstnärliga verk eller uttryck för folklore,

b) fonogram: anordning på vilken upptagits ett framförande eller andra ljud, eller av symboler för ljud, annat än i form av upptagning som utgör en del av ett film- eller annat audiovisuellt verk,

c) upptagning: konkretisering av ljud eller av symboler för ljud ur vilken detta ljud kan uppfattas, mångfaldigas eller överföras genom en anordning,

d) framställare av fonogram: fysisk eller juridisk person som tar initiativ till och har ansvaret för den första upptagningen av ljuden från ett framförande eller andra ljud eller symboler för ljud,

e) utgivning av upptagning av framförande eller fonogram: att göra tillgängligt för allmänheten exemplar av upptagningen eller fonogrammet, med rättighetsinnehavarens samtycke och förutsatt att exemplaren erbjuds allmänheten i tillräckligt antal,

f) radioutsändning: utsändning genom radiovågor av ljud eller av bilder och ljud eller av symboler för sådana för mottagning av allmänheten, sådan utsändning per satellit och, där hjälpmedel för avkodning tillhandahålls allmänheten av den utsändande organisationen eller med dess samtycke, utsändning av kodade signaler,

g) offentlig återgivning av ett framförande eller ett fonogram: utsändning till allmänheten, genom något annat medel än radioutsändning, av ljud från ett framförande eller ljud eller symboler för ljud upptagna på fonogram. I artikel 15 avses med offentlig återgivning även att göra ljud eller symboler för ljud på fonogram hörbara för allmänheten.

Artikel 3

Rättighetsinnehavare som skyddas enligt detta fördrag

1. De fördragsslutande parterna skall tillämpa bestämmelserna om skydd i detta fördrag på utövande konstnärer och framställare av fonogram som är medborgare hos andra fördragsslutande parter.

2. Med medborgare hos andra fördragsslutande parter avses de utövande konstnärer eller framställare av fonogram som skulle uppfylla kriterierna för skydd enligt Romkonventionen om alla fördragsslutande parter enligt detta fördrag vore konventionsslutande parter enligt den konventionen. Beträffande dessa kriterier för rätt till skydd skall de fördragsslutande parterna tillämpa definitionerna i artikel 2 i detta fördrag.

3. Fördragsslutande part som begagnar sig av de möjligheter som anges i artikel 5.3 i Romkonventionen eller, enligt vad som föreskrivs i artikel 5 i den konventionen, artikel 17 däri skall anmäla detta till generaldirektören för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Artikel 4

Nationell behandling

1. De fördragsslutande parterna skall på medborgare hos andra fördragsslutande parter, enligt definition i artikel 3.2, tillämpa samma bestämmelser som på sina egna medborgare ifråga om sådan uteslutande rätt som stadgas i detta fördrag och ifråga om rätt till skälig ersättning enligt artikel 15 i detta fördrag.

2. Den skyldighet som föreskrivs i punkt 1 är inte tillämplig i de fall en annan fördragsslutande part använt sig av möjligheten att göra förbehåll enligt artikel 15.3 i detta fördrag.

KAPITEL II

UTÖVANDE KONSTNÄRERS RÄTTIGHETER

Artikel 5

Utövande konstnärers ideella rätt

1. Oberoende av och även efter överlåtelse av sina ekonomiska rättigheter har den utövande konstnären, beträffande sina levande hörbara framföranden och framföranden upptagna på fonogram, rätt att begära att bli identifierad som den utövande konstnären i dessa framföranden utom i fall där identifieringen utelämnas på grund av det sätt på vilket framförandet används, samt rätt att invända mot förvanskning, stympning eller annan förändring av hans framföranden som kan inverka menligt på hans anseende.

2. De rättigheter som tillkommer en utövande konstnär enligt punkt 1 skall, efter hans död, upprätthållas åtminstone tills de ekonomiska rättigheterna har upphört att gälla och skall kunna utövas av de personer eller institutioner som enligt lagstiftningen hos den fördragsslutande part där skydd görs gällande är berättigade därtill. De fördragsslutande parter vars lagstiftning, vid den tidpunkt då de ratificerar eller ansluter sig till detta fördrag, inte tillåter skydd av alla de rättigheter som fastställts i föregående stycke efter den utövande konstnärens död kan dock bestämma att några av dessa rättigheter ej skall upprätthållas efter hans död.

3. Det är förbehållet lagstiftningen hos den fördragsslutande part där skydd påkallas att bestämma om medel för att säkerställa de rättigheter som följer av denna artikel.

Artikel 6

Utövande konstnärers ekonomiska rättigheter för deras icke upptagna framföranden

Utövande konstnärer skall ha uteslutande rätt att för sina framföranden tillåta

i) utsändning och offentlig återgivning av icke upptagna framföranden, utom i fall där framförandet består i ett utsänt framförande, och

ii) upptagning av icke upptaget framförande.

Artikel 7

Rätten till mångfaldigande

Utövande konstnärer äger uteslutande rätt att medge direkt eller indirekt mångfaldigande av sina på fonogram upptagna framföranden, oavsett på vilket sätt eller i vilken form detta sker.

Artikel 8

Spridningsrätten

1. Utövande konstnärer äger uteslutande rätt att låta göra original och exemplar av sina framföranden allmänt tillgängliga genom försäljning eller annan överlåtelse.

2. Detta fördrag påverkar inte möjligheten för de fördragsslutande parterna att bestämma under vilka omständigheter rätten enligt första stycket upphör efter en första försäljning eller annan överlåtelse av äganderätten till originalet eller ett exemplar av upptagning av framförandet med den utövande konstnärens medgivande.

Artikel 9

Uthyrningsrättigheter

1. Utövande konstnärer äger uteslutande rätt att till allmänheten låta hyra ut original eller exemplar av sina på fonogram upptagna framföranden i enlighet med de fördragsslutande parternas nationella lagstiftning, även efter spridning med eller i enlighet med den utövande konstnärens medgivande.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 kan en fördragsslutande part, som den 15 april 1994 upprätthöll och alltjämt upprätthåller en ordning för skälig ersättning till utövande konstnärer för uthyrning av exemplar av deras på fonogram upptagna framföranden vidmakthålla denna ordning under förutsättning att sådan uthyrning i vinstsyfte inte i ekonomiskt hänseende skadar den utövande konstnärens uteslutande rätt till mångfaldigande.

Artikel 10

Rättigheter avseende tillhandahållandet av upptagningar

Utövande konstnärer äger uteslutande rätt att låta göra sina på fonogram upptagna framföranden tillgängliga för allmänheten, med trådlös överföring eller kabel, på ett sådant sätt att personer ur allmänheten kan få tillgång till dem på platser och vid tidpunkter som var och en själv väljer.

KAPITEL III

RÄTTIGHETER FÖR FRAMSTÄLLARE AV FONOGRAM

Artikel 11

Rätten till mångfaldigande

Framställare av fonogram äger uteslutande rätt att direkt eller indirekt låta mångfaldiga sina fonogram oavsett tillvägagångssätt eller form.

Artikel 12

Spridningsrätten

1. Framställare av fonogram äger uteslutande rätt att låta göra original och exemplar av sina fonogram allmänt tillgängliga genom försäljning eller annan överlåtelse.

2. Detta fördrag påverkar inte möjligheten för de fördragsslutande parterna att bestämma om, och i så fall under vilka omständigheter, rätten enligt första stycket skall upphöra efter en första försäljning eller annan överlåtelse av äganderätten till originalet eller ett exemplar av fonogrammet med framställarens medgivande.

Artikel 13

Uthyrningsrättigheter

1. Framställare av fonogram äger uteslutande rätt att till allmänheten låta hyra ut original eller exemplar av sina fonogram i enlighet med de fördragsslutande parternas nationella lagstiftning, även efter spridning med eller i enlighet med fonogramframställarens medgivande.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 kan en fördragsslutande part, som den 15 april 1994 upprätthöll och alltjämt upprätthåller en ordning för skälig ersättning till framställare av fonogram för uthyrning av exemplar av deras fonogram, behålla denna ordning under förutsättning att sådan uthyrning i vinstsyfte inte i ekonomiskt hänseende skadar fonogramframställarens uteslutande rätt till mångfaldigande.

Artikel 14

Rättigheter avseende tillhandahållandet av fonogram

Framställare av fonogram äger uteslutande rätt att låta göra sina fonogram tillgängliga för allmänheten, med trådlös överföring eller kabel, på ett sådant sätt att personer ur allmänheten kan få tillgång till dem på platser och vid tidpunkter som var och en själv väljer.

KAPITEL IV

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 15

Rätten till ersättning för radioutsändning och offentlig återgivning

1. Utövande konstnärer och framställare av fonogram äger rätt till en skälig engångsersättning för direkt eller indirekt användning av fonogram som utgivits i vinstsyfte för radioutsändning eller för annan offentlig återgivning.

2. De fördragsslutande parterna kan i sin nationella lagstiftning föreskriva att den utövande konstnären eller framställaren av fonogram eller båda skall avkräva användaren den skäliga engångsersättningen. De fördragsslutande parterna kan anta nationell lagstiftning där, i avsaknad av en överenskommelse mellan den utövande konstnären och framställaren av fonogram, villkor fastställs enligt vilka de utövande konstnärerna och fonogramframställarna skall dela den skäliga engångsersättningen.

3. Fördragsslutande part kan i ett meddelande som deponeras hos WIPO:s generaldirektör förklara att man endast avser att tillämpa bestämmelserna i punkt 1 beträffande vissa typer av användning, eller att man kommer att begränsa tillämpningen på något annat sätt eller inte alls tillämpa dessa bestämmelser.

4. Vad denna artikel beträffar skall fonogram som gjorts tillgängliga för allmänheten med trådlös överföring eller kabel på ett sådant sätt att personer ur allmänheten kan få tillgång till dem på platser och vid tidpunkter som var och en själv väljer behandlas som om de hade publicerats i vinstsyfte.

Artikel 16

Begränsningar och undantag

1. De fördragsslutande parterna kan i sin nationella lagstiftning föreskriva samma typ av begränsningar eller undantag vad gäller skydd för utövande konstnärer och framställare av fonogram som de i sin nationella lagstiftning föreskriver i samband med skydd av upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk.

2. De fördragsslutande parterna skall inskränka begränsningar av eller undantag från de rättigheter som föreskrivs i detta fördrag till vissa särskilda fall som inte gör intrång i det normala nyttjandet av framförandet eller fonogrammet och som inte på ett otillbörligt sätt inkräktar på den utövande konstnärens eller fonogramframställarens legitima intressen.

Artikel 17

Skyddstid

1. Den i detta fördrag bestämda skyddstiden för utövande konstnärer skall ej understiga 50 år räknat från utgången av det år då framförandet upptogs på fonogram.

2. Den i detta fördrag bestämda skyddstiden för framställare av fonogram skall ej understiga 50 år räknat från utgången av det år då fonogrammet utgavs eller, om fonogrammet inte utges inom 50 år från inspelningen av fonogrammet, 50 år räknat från utgången av det år då inspelningen gjordes.

Artikel 18

Skyldigheter angående tekniska åtgärder

De fördragsslutande parterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att bereda ett tillräckligt rättsligt skydd och möjligheten att påkalla rättsliga åtgärder mot kringgåendet av verksamma tekniska åtgärder som utövande konstnärer eller framställare av fonogram använder i samband med att de utövar sina rättigheter enligt detta fördrag och som, beträffande deras framföranden eller fonogram, begränsar handlingar som inte medgivits av de berörda utövande konstnärerna eller framställarna av fonogram och ej heller är tillåtna enligt lag.

Artikel 19

Skyldigheter angående information för förvaltning av rättigheter

1. De fördragsslutande parterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att bereda ett tillräckligt rättsligt skydd och möjlighet att påkalla rättsliga åtgärder mot personer som avsiktligen utför någon av följande handlingar och som insåg eller såvitt avser civilrättsliga medel borde ha insett att det medför, möjliggör, förenklar eller döljer ett intrång i en rättighet som följer av detta fördrag:

i) Att olovligen avlägsna eller ändra elektronisk information för förvaltning av rättigheter.

ii) Att olovligen sprida, importera i spridningssyfte, radioutsända, överfara till allmänheten eller göra allmänt tillgängliga framföranden, exemplar av upptagna framföranden eller fonogram med vetskap om att elektronisk information för förvaltning av rättigheter olovligen har avlägsnats eller ändrats.

2. Med "information för förvaltning av rättigheter" avses i denna artikel information som identifierar den utövande konstnären, hans framförande, framställaren av fonogrammet, fonogrammet, innehavare av rättighet till framförandet eller fonogrammet, eller information om villkoren för användning av framförandet eller av fonogrammet, och siffror eller koder som representerar sådan information, när sådan information bifogas ett exemplar av en inspelning eller ett fonogram eller förekommer i samband med offentlig återgivning eller tillhandahållande av en inspelning eller ett fonogram till allmänheten.

Artikel 20

Formkrav

Utövandet av de rättigheter som omfattas av detta fördrag skall inte vara underkastat några formkrav.

Artikel 21

Förbehåll

Med undantag för bestämmelserna i artikel 15.3 är förbehåll mot detta fördrag inte tillåtna.

Artikel 22

Tillämpning i tidshänseende

1. De fördragsslutande parterna skall, med vederbörliga ändringar, tillämpa bestämmelserna i artikel 18 i Bernkonventionen på de rättigheter för utövande konstnärer och framställare av fonogram som omfattas av detta fördrag.

2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 kan en fördragsslutande part begränsa tillämpningen av artikel 5 i detta fördrag till framföranden som ägt rum efter att detta fördrag trätt i kraft för den parten.

Artikel 23

Bestämmelser om upprätthållande av rättigheter

1. De fördragsslutande parterna åtar sig att i enlighet med sina rättssystem vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa tillämpningen av detta fördrag.

2. De fördragsslutande parterna skall säkerställa att det i den nationella lagstiftningen finns föreskrifter om förfarande för upprätthållande så att verksamma åtgärder kan vidtas mot intrång i de rättigheter som omfattas av detta fördrag, inbegripet snabbåtgärder som kan förhindra intrång och preventiva åtgärder.

KAPITEL V

ADMINISTRATIVA OCH AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

Artikel 24

Församlingen

1. a) De fördragsslutande parterna skall ha en församling.

b) Varje fördragsslutande part skall företrädas av ett ombud, som kan bistås av biträdande ombud, rådgivare och experter.

c) Varje delegations utgifter skall bäras av den fördragsslutande part som utsett delegationen. Församlingen kan be WIPO bevilja finansiellt stöd för att underlätta deltagandet för delegationer från fördragsslutande parter som anses vara utvecklingsländer enligt den definition som fastställts av Förenta nationernas generalförsamling eller som är länder under övergång till marknadsekonomi.

2. a) Församlingen skall behandla frågor rörande upprätthållande och utveckling av detta fördrag och dess tillämpning och funktion.

b) Församlingen skall utföra sina åligganden enligt artikel 26.2 vad gäller upptagning av vissa mellanstatliga organisationer som parter i detta fördrag.

c) Församlingen skall besluta om sammankallande av diplomatkonferens för revidering av detta fördrag och ge WIPO:s generaldirektör alla erforderliga instruktioner för förberedandet av en sådan diplomatkonferens.

3. a) Varje fördragsslutande part som utgör en stat skall ha en röst och skall rösta enbart i sitt eget namn.

b) Fördragsslutande part som utgör en mellanstatlig organisation får delta i röstningen i sina medlemsstaters ställe, med ett antal röster som är lika med det antal av dess medlemsstater som är fördragsslutande parter. Sådan mellanstatlig organisation får inte delta i omröstningen om någon av dess medlemsstater utövar sin rösträtt och vice versa.

4. Församlingen skall sammanträda till ordinarie möte en gång vartannat år på kallelse av WIPO:s generaldirektör.

5. Församlingen antar själv sin arbetsordning, inbegripet sammankallande av extra möte, bestämmelser om beslutsmässighet och, med förbehåll för bestämmelserna i detta fördrag, den majoritet som krävs för olika typer av beslut.

Artikel 25

Internationella byrån

WIPO:s internationella byrå skall utföra förvaltningsuppgifterna angående fördraget.

Artikel 26

Krav för att tillträda fördraget

1. Stater som är medlemmar i WIPO får tillträda fördraget.

2. Församlingen får besluta att låta en mellanstatlig organisation tillträda fördraget, om organisationen förklarar sig behörig i ärenden som omfattas av detta fördrag och har egen för medlemsstaterna bindande lagstiftning för sådana ärenden och den i vederbörlig ordning fått befogenhet att tillträda fördraget.

3. Europeiska gemenskapen, som har avgivit en sådan förklaring som anges i föregående stycke under den diplomatkonferens som antagit detta fördrag, får tillträda fördraget.

Artikel 27

Rättigheter och skyldigheter enligt fördraget

Om inte annat särskilt föreskrivs i detta fördrag har varje fördragsslutande part utan inskränkningar de rättigheter och skyldigheter som följer av fördraget.

Artikel 28

Undertecknande av fördraget

Detta fördrag skall stå öppet för undertecknande till och med den 31 december 1997 för de stater som är medlemmar i WIPO och för Europeiska gemenskapen.

Artikel 29

Fördragets ikraftträdande

Detta fördrag träder i kraft tre månader efter det att trettio stater har deponerat ratifikations- eller anslutningsinstrument hos WIPO:s generaldirektör.

Artikel 30

Faktiskt datum för tillträdet till fördraget

Detta fördrag är bindande för

i) de trettio stater som anges i artikel 29, från och med den dag då fördraget träder i kraft,

ii) övriga stater, tre månader från och med den dag då staten deponerade sitt instrument hos WIPO:s generaldirektör,

iii) Europeiska gemenskapen, tre månader efter det att den deponerat sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument om sådant instrument deponerats efter detta fördrags ikraftträdande enligt artikel 29, eller, tre månader efter detta fördrags ikraftträdande om instrumentet deponerats före fördragets ikraftträdande,

iv) annan mellanstatlig organisation som får tillträda fördraget, tre månader efter det att den deponerat sitt anslutningsinstrument.

Artikel 31

Uppsägning av fördraget

Fördragsslutande part kan säga upp fördraget genom meddelande till WIPO:s generaldirektör. Uppsägningen blir gällande ett år från och med den dag då WIPO:s generaldirektör mottagit meddelandet.

Artikel 32

Fördragets språk

1. Detta fördrag är undertecknat i ett original på engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska och samtliga dessa versioner skall äga lika vitsord.

2. Officiella texter på andra språk än de som nämns i första stycket skall, på begäran av berörd part, efter samråd med alla berörda parter upprättas av WIPO:s generaldirektör. Med "berörd part" avses i detta stycke stat som är medlem i WIPO vars officiella språk, eller något av dess officiella språk, berörs, och Europeiska gemenskapen och annan mellanstatlig organisation som får tillträda fördraget om något av dess officiella språk berörs.

Artikel 33

Depositarie

WIPO:s generaldirektör är depositarie för detta fördrag.

Eniga uttalanden

Beträffande artikel 1

Artikel 1.2 klargör förhållandet mellan rättigheter till fonogram enligt detta fördrag och upphovsrätt till verk som ingår i dessa fonogram. I de fall där medgivande krävs från både upphovsmannen till ett verk som ingår i ett fonogram och en utövande konstnär eller framställare som äger rätt till fonogrammet upphör inte kravet på medgivande från upphovsmannen för att medgivande krävs även från den utövande konstnären och framställaren, och vice versa.

Artikel 1.2 hindrar inte en fördragsslutande part från att ge uteslutande rätt till en utövande konstnär eller framställare av fonogram utöver vad som krävs i detta fördrag.

Beträffande artikel 2 b

Definitionen av fonogram i artikel 2 b innebär inte att rättigheterna till fonogrammet på något sätt berörs vid deras införlivande i film- eller annat audiovisuellt verk.

Beträffande artiklarna 2 e, 8, 9, 12 och 13

I dessa artiklar avses med uttrycken "original" och "original och exemplar", som är föremål för spridnings- och uthyrningsrätten de nämnda artiklarna, endast upptagna exemplar som kan sättas i omlopp som föremål.

Beträffande artikel 3

Hänsyftningen i artikel 5 a och 16 a iv i Romkonventionen på "medborgare i annan konventionsslutande stat" skall, avseende en mellanstatlig organisation som är fördragsslutande part till detta fördrag, förstås som medborgare i land som är medlem i denna organisation.

Beträffande artikel 3.2

För tillämpning av artikel 3.2 avses med "fixering" färdigställandet av masterbandet.

Beträffande artiklarna 7, 11 och 16

Mångfaldiganderätten som fastställs i artiklarna 7 och 11 och de undantag från denna som är tillåtna enligt artikel 16 gäller i sin helhet i den digitala miljön, framför allt för användning av utövande konstnärers verk och fonogram i digital form. Lagring av en utövande konstnärs verk eller av ett fonogram i digital form i ett elektroniskt medium utgör mångfaldigande enligt dessa artiklar.

Beträffande artikel 15

Artikel 15 utgör inte någon fullständig lösning på frågan om vilken grad av rättigheter till radioutsändning och offentlig överföring som bör tillerkännas utövande konstnärer och framställande av fonogram. Delegationerna har inte kunnat enas om något av de olika synsätten för hur den uteslutande rätten skall utformas under vissa omständigheter och för rättigheter från vilka förbehåll ej får göras, och har därför lämnat frågan till framtida lösning.

Beträffande artikel 15

Artikel 15 utgör inte något hinder för att tillämpa de rättigheter som där föreskrivs på utövande folklorekonstnärer och fonogramframställare som spelar in folklore i de fall då sådana fonogram inte publicerats i kommersiellt syfte.

Beträffande artikel 16

Det eniga uttalandet om artikel 10 (om begränsningar och undantag) i WIPO:s upphovsrättsfördrag är efter vederbörliga ändringar tillämpligt också för artikel 16 (om begränsningar och undantag) i WIPO:s fördrag om utövande konstnärer och fonogram.

Beträffande artikel 19

Det eniga uttalandet om artikel 12 (om skyldigheter beträffande information om förvaltning av rättigheter) i WIPO:s upphovsrättsfördrag är efter vederbörliga ändringar tillämpligt också för artikel 19 (om skyldigheter beträffande information om förvaltning av rättigheter) i WIPO:s fördrag om utövande konstnärer och fonogram.

Top