EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0067

2000/67/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 1999 om finansiellt stöd från gemenskapen för utrotning av afrikansk svinpest i Portugal under 1999 [delgivet med nr K(1999) 4779] (Text av betydelse för EES) (Endast den portugisiska texten är giltig)

OJ L 23, 28.1.2000, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/67(1)/oj

32000D0067

2000/67/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 1999 om finansiellt stöd från gemenskapen för utrotning av afrikansk svinpest i Portugal under 1999 [delgivet med nr K(1999) 4779] (Text av betydelse för EES) (Endast den portugisiska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 023 , 28/01/2000 s. 0070 - 0071


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 december 1999

om finansiellt stöd från gemenskapen för utrotning av afrikansk svinpest i Portugal under 1999

[delgivet med nr K(1999) 4779]

(Endast den portugisiska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2000/67/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(1), senast ändrat genom kommissionens beslut 94/370/EG(2), särskilt artikel 3 i detta, och

av följande skäl:

1. Ett utbrott av afrikansk svinpest konstaterades i Portugal i november 1999. Denna sjukdom utgör ett allvarligt hot mot gemenskapens svinbesättningar. För att bidra till att så snabbt som möjligt utrota sjukdomen har gemenskapen möjlighet att ge kompensation för de förluster som lidits.

2. När utbrottet av afrikansk svinpest officiellt hade bekräftats anmälde de portugisiska myndigheterna att de vidtagit nödvändiga åtgärder, däribland de åtgärder som finns förtecknade i artikel 3.2 i beslut 90/424/EEG.

3. Gemenskapens finansiella bidrag bör betalas ut efter det att det har fastställts att åtgärderna har vidtagits och att myndigheterna har översänt all begärd information inom de fastställda tidsfristerna.

4. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Portugal kan få finansiellt stöd från gemenskapen för det utbrott av afrikansk svinpest som bekräftades den 15 november 1999.

Med förbehåll för resultaten av kontrollerna skall gemenskapens finansiella bidrag uppgå till

- 50 % av Portugals kostnader för ersättning till ägarna för slakt och destruktion av svin och grisköttsprodukter,

- 50 % av Portugals kostnader för rengöring, insektsbekämpning och desinficering av utrustningar och anläggningar,

- 50 % av Portugals kostnader för ersättning till ägarna för destruktion av smittat foder och utrustning.

Artikel 2

1. Med förbehåll för de kontroller som skall genomföras skall gemenskapens bidrag beviljas efter det att bestyrkande handlingar har lämnats in.

2. De bestyrkande handlingar som avses i punkt 1 skall omfatta följande:

a) En rapport om det epidemiologiska läget på varje anläggning där slakt av svin har skett. Rapporten skall innehålla information om följande:

i) För smittad anläggning:

- belägenhet och adress,

- datum för misstanke om sjukdom och datum för bekräftelse,

- antal slaktade och destruerade svin och dag för detta,

- metoder för slakt och destruktion,

- sort och antal prover som samlats in och undersökts vid tiden för misstanke om sjukdomen; resultat av de utförda undersökningarna,

- sort och antal prover som insamlats och undersökts vid tiden för utrymning av den smittade anläggningen; resultat av de utförda undersökningarna,

- förmodad infektionskälla, som skall anges på grundval av en avslutad epidemiologisk undersökning.

ii) För anläggning med vilken kontakt har skett:

- samma uppgifter som under i, första, tredje, fjärde och sjätte strecksatsen,

- smittad anläggning (utbrott) med vilken kontakt bekräftats eller misstänks; typ av kontakt.

b) Ekonomisk rapport innefattande förteckning över stödmottagare och platsen för deras verksamhet, antal djur som slaktats, datum för slakten och belopp som utbetalats, utan moms och skatt.

Artikel 3

Ansökan om betalning åtföljd av de bestyrkande handlingar som avses i artikel 2 skall lämnas in till kommissionen före den 1 maj 2000.

Artikel 4

1. Kommissionen får i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna utföra kontroller på plats för att försäkra sig om att åtgärderna har utförts och den ekonomiska kompensationen utnyttjats.

Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultatet av de utförda kontrollerna.

2. Artiklarna 8 och 9 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1287/95(4) skall tillämpas i tillämpliga delar.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1999.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2) EGT L 168, 2.7.1994, s. 31.

(3) EGT L 94, 28.4.1970, s. 13.

(4) EGT L 125, 8.6.1995, s. 1.

Top