EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0058

2000/58/EG: Kommissionens beslut av den 11 januari 2000 om bemyndigande av medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. inte förekommer [delgivet med nr K(1999) 5193]

OJ L 21, 26.1.2000, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/58(1)/oj

32000D0058

2000/58/EG: Kommissionens beslut av den 11 januari 2000 om bemyndigande av medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. inte förekommer [delgivet med nr K(1999) 5193]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 021 , 26/01/2000 s. 0036 - 0040


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 januari 2000

om bemyndigande av medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. inte förekommer

[delgivet med nr K(1999) 5193]

(2000/58/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/53/EG(2), särskilt artikel 15.3 i detta, och

av följande skäl:

1. Om en medlemsstat anser att det finns en överhängande risk för att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., tallvedsnematod, förs in på dess territorium från en annan medlemsstat, får den under en begränsad tidsperiod vidta alla ytterligare åtgärder som krävs för att skydda sig mot denna risk.

2. Den 25 juni 1999 underrättade Portugal övriga medlemsstater och kommissionen om att vissa barrträd från dess territorium befunnits vara angripna av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Kompletterande rapporter från Portagal visade att ytterligare barrträd var angripna av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

3. På grundval av ovan nämnda uppgifter från Portugal, vidtog Sverige den 29 september 1999 vissa ytterligare åtgärder, enligt vilka det krävs att allt virke som lämnar Portugal värmebehandlas och åtföljs av ett växtpass, för att öka sitt skydd mot att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förs in från Portugal.

4. Det har hittills inte varit möjligt att vare sig identifiera smittkällan, även om det finns indikationer på att förpackningsmaterial är den troligaste smittvägen, eller att fastställa smittans fulla utbredning i Portugal.

5. Det ät därför nödvändigt att Portugal vidtar särskilda åtgärder. Även övriga medlemsstater måste vidta ytterligare åtgärder för att skydda sig, från denna fara.

6. De ovan nämnda åtgärderna bör omfatta förflyttningar av virke, ren bark samt av värdväxter från Portugal till övriga medlemsstater. Åtgärderna bör dock inte tillämpas vid förflyttningar till övriga medlemsstater från områden i Portugal där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. inte förekommer och inte heller för förflyttningar av Thuja L.

7. Portugal måste också vidta åtgärder för att få kontroll över spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. med målsättningen att utrota den.

8. Om det visar sig att de nödåtgärder som avses i detta beslut inte är tillräckliga för att förhindra införsel av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller om dessa åtgärder inte genomförts bör striktare eller alternativa åtgärder vidtas.

9. Effekten av nödåtgärderna kommer att utvärderas kontinuerligt under 1999/2000, särskilt på grundval av uppgifter från Portugal och övriga medlemsstater. Mot bakgrund av resultaten av denna utvärdering skall det fastställas om eventuellt ytterligare åtgärder behöver vidtas för införsel av virke och ren bark från barrträd (Coniferales), utom Thuja L., och växter av sorterna Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr. Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., förutom frukter och fröer, med ursprung i Portugal.

10. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Portugal skall till och med den 31 december 2000 se till att sådant virke och sådan ren bark som avses i bilagan till detta beslut och växter av sorterna Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., förutom frukter och fröer, åtminstone uppfyller de krav som anges i bilagan, om detta virke, denna bark eller dessa växter skall förflyttas från andra områden i Portugal än sådana där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. inte förekommer, fastställda enligt artikel 4, antingen inom Portugal eller till övriga medlemsstater.

De krav som anges i del a i bilagan till detta beslut skall bara tillämpas på försändelser som lämnar Portugal efter den 31 januari 2000.

Artikel 2

Om bestämmelsemedlemsstaten är en annan än Portugal får

- försändelser av sådant virke och sådan ren bark som avses i bilagan till detta beslut och växter av sorterna Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., förutom frukter och fröer, med ursprung i Portugal och som förflyttats till den bestämmelsemedlemsstatens territorium, undersökas för att kontrollera förekomsten av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.,

- ytterligare lämpliga åtgärder vidtas för att officiellt övervaka sådant virke och sådan ren bark som avses i bilagan till detta beslut och växter av sorterna Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., förutom frukter och fröer, med ursprung i Portugal och som förflyttats till den bestämmelsemedlemsstatens territorium.

Artikel 3

Varje medlemsstat skall göra officiella undersökningar med avseende på Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., av sådant virke och sådan ren bark som avses i bilagan till detta beslut och av växter av sorterna Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., förutom frukter och fröer, med ursprung i den medlemsstaten för att bekräfta att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. inte förekommer.

Resultaten av de undersökningar som avses i första stycket skall senast den 15 oktober 2000 lämnas till övriga medlemsstater och till kommissionen. Dock skall en första rapport om resultaten av den undersökning som genomförts i Portugal senast den 15 januari 2000 lämnas till övriga medlemsstater och till kommissionen.

Den undersökning som Portugal skall utföra enligt första stycket får övervakas av de experter som avses i artikel 19a i direktiv 77/93/EEG enligt förfarandet i samma artikel.

Artikel 4

1. Portugal skall definiera områden där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. inte förekommer med hänsyn tagen till resultaten av de undersökningar enligt artikel 3 som genomförts i dessa områden.

2. Kommissionen skall upprätta en förteckning över områden där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. inte förekommer och överlämna förteckningen till Ständiga kommittén för växtskydd.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall senast den 31 januari 2000 anpassa de åtgärder som de vidtar för att skydda sig mot införsel och spridning av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. på ett sådant sätt att åtgärderna uppfyller kraven i artiklarna 1 och 2.

Artikel 6

Detta beslut skall ses över senast den 15 november 2000.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 januari 2000.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) EGT L 142, 5.6.1999, s. 29.

BILAGA

Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 1 gäller följande:

a) VID FÖRFLYTTNINGER TILL ANDRA MEDLEMSSTATER AV

aa) växter av sorterna Abies MiIl., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., förutom frukter och föer, gäller följande:

Det skall finnas ett officiellt uttalande om att

- växterna officiellt har kontrollerats och befunnits vara fria från tecken eller symtom på Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.,

- inga symtom på Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. har registrerats på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter den senast avslutade växtperiodens början.

och

- växterna skall åtföljas av ett växtpass som utfärdats enligt bestämmelserna i kommissionens direktiv 92/105/EEG(1).

ab) virke och ren bark från barrträd (Coniferales), utom från Thuja L., annat än i form av

- flis, spån, träavfall eller småbitar som helt eller delvis kommer från dessa barrträd,

- packlådor, spjällådor eller tunnor,

- lastpallar, pallboxar och liknande anordningar,

- dunnageträ, distansklossar och bärare,

men inbegripet sådant virke som inte har behållit sin naturliga runda yta och rena bark.

Det skall finnas ett officiellt uttalande om att virket eller den rena barken skall

- ha genomgått lämplig värmebehandling så att temperaturen i träkärnan uppnått minst 56 °C i 30 minuter för att säkerställa att det är fritt från levande Bursaphelenchus xylophilus (Stiner et Bührer) Nickle et al.,

och

- det skall åtföljas av nämnda växtpass.

ac) virke från barrträd (Coniferales), utom från Thuja L., i form av flis, spån, träavfall eller småbitar som helt eller delvis kommer från dessa barrträd gäller följande:

Det skall finnas ett officiellt uttalande om att virket skall

- ha genomgått lämplig desinficering för att säkerställa att det är fritt från Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.,

och

- det skall åtföljas av nämnda växtpass.

ad) virke från barrträd (Coniferales), utom från Thuja L., i form av packlådor, spjällådor, tunnor, lastpallar, pallboxar och liknade anordningar, dunnageträ, distansklossar och bärare, inbegripet sådant virke som inte har behållit sin naturliga runda yta gäller följande:

Virket skall

- ha avbarkats,

- vara fritt från stekelangrepp som är större än 3 mm,

- ha en fuktighetshalt uttryckt som en procentandel av torrsubstansen som är lägre än 20 % då det tillverkades.

b) VID FÖRFLYTTNINGER INOM PORTUGAL GÄLLER FÖLJANDE:

ba) Växter av sorterna Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. och Tsuga Carr., förutom frukter och fröer,

- som vuxit på platser där inga symtom på Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. har registrerats på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter den senast avslutade växtperiodens början och som vid officiella kontroller befunnits vara fria från tecken eller symtom på Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., skall åtföljas av nämnda växtpass vid förflyttningar från produktionsplatsen,

- som vuxit på platser där symtom på Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. har registrerats på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter den senast avslutade växtperiodens början, eller som befunnits vara angripna av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. får inte flyttas från produktionsplatsen utan skall brännas,

- som vuxit till exempel i skogar, i allmänna parker eller privata trädgårdar, som vasken befunnits vara angripna av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., eller, i områden som offtciellt avgränsats som angripna områden visar några symtom på dåligt hälsotillstånd, eller som förekommer i avverkningsområden, skall omedelbart fällas under officiell kontroll.

bb) Under perioden 1 november-1 mars skall virke från barrträd (Coniferales), utom trä från Thuja L., med ursprung i områden

bba) där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

bbaa) i form av rundvirke eller sågtimmer, med eller utan bark, som kommer från sådana barrträd och som befinns vara angripna av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., eller förekommer i avverkningsområden eller visar symtom på dåligt hälsotillstånd antingen

- brännas i omedelbar närhet till avverkningsplatsen,

- under officiell kontroll flyttas och huggas till flis och användas i en träbearbetningsanläggning i det angripna området,

- under officiell kontroll flyttas till en industrianläggning i det angripna området och användas som träbränsle på denna anläggning, eller

- avbarkas på avverkningsplatsen eller i dess omedelbara närhet innan det under officiell kontroll flyttas till en bearbetningsanläggning i Portugal där virket före den 2 mars antingen

- flisas och används för industriändamål, eller

- värmebehandlas så att träkärnan uppnår en temperatur av minst 56 °C i 30 minuter. Det värmebehandlade virket får endast flyttas om det åtföljs av nämnda växtpass.

bbab) i form av rundvirke eller sågtimmer, med eller utan bark, från sådana barrträd som inte visar några symtom på Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer} Nickle et al. under officiell kontroll flyttas till en träbearbetningsanläggning i Portugal där virket antingen skall

- flisas och användas för industriändamål, eller

- värmebehandlas så att träkärnan uppnår en temperatur av minst 56 °C i 30 minuter. Det värmebehandlade virket får endast flyttas om det åtföljs av nämnda växtpass.

bbb) där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

bbba) i form av rundvirke eller sågtimmer, med eller utan bark, från dessa barrträd som visar symtom på vissnesjuka, provfas och undersökas med avseende på förekomsten av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Om förekomsten av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. bekräftas skall virket omfattas av bestämmelserna i punkt bbaa och området skall avgränsas som angripet område.

bbbb) i form av rundvirke eller sågtimmer få flyttas överallt inom Portugal. Om sådant virke flyttas till angripna områden skall detta virke i de angripna områdena

- lagras separat från annat virke från barrträd och art, ursprungsplats och producent anges,

- avbarkas före den 2 mars.

bc) Under perioden 2 mars-31 oktober skall virke från barrträd (Coniferales), utom från Thuja L., i form av rundvirke eller sågtimmer, med ursprung i områden

bca) där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer

bcaa) från sådana barrträd som befunnits vara angripna av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. eller förekommer i avverkningsområde, eller visar symtom på dåligt hälsotillstånd antingen

- under officiell kontroll omedelbart brännas på lämpliga platser inom det angripna området, eller

- omedelbart avbarkas på lämpliga platser inom det angripna området utanför skogen innan det under officiell kontroll flyttas till lagringsplatser som har lämpliga och godkända lagringsplatser för fuktiga varor, och som är tillgängliga minst under ovannämnda period, och sedan flyttas till antingen

- lokaler i det angripna området för att där omedelbart flisas och användas för industriändamål,

eller

- lokaler i det angripna området för omedelbar användning som bränsle i de lokalerna.

bcab) från sådana barrträd som inte visar symtom på Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. omedelbart avbarkas på avverkningsplatsen eller i dess omedelbara närhet innan det under officiell kontroll flyttas till lokaler i det angripna området där virket antingen skall

- flisas och användas för industriändamål, eller

- värmebehandlas så att träkärnan uppnår en temperatur av minst 56 °C i 30 minuter. Det värmebehandlade virket får endast flyttas om det åtföljs av nämnda växtpass.

bcb) där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. inte förekommer

bcba) i form av rundvirke eller sågtimmer, med eller utan bark, från sådana barrträd som visar symtom på vissnesjuka, provtas och undersökas med avseende på förekomsten av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Om förekomsten av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. bekräftas skall virket omfattas av bestämmelserna i punkt bcaa och området skall avgränsas som angripet område.

bcbb) i form av rundvirke eller sågtimmer få flyttas överallt inom Portugal. Om sådant virke flyttas till angripna områden skall detta virke i de angripna områdena.

- lagras separat från annat virke från barrträd, med angivande av art, ursprungsplats och producent,

- omedelbart avbarkas.

bd) Ren bark från barrträd (Coniferales), utom från Thuja L., med ursprung i områden där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer skall

- brännas eller användas som bränsle i en anläggning för industriell bearbetning inom det angripna området eller

- värmebehandlas så att träkärnan uppnår en temperatur av minst 56 °C i 30 minuter. Det värmebehandlade virket får endast flyttas om det åtföljs av nämnda växtpass.

be) Virke från barrträd (Coniferales), utom från Thuja L., med ursprung i de områden där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer, i form av avfall från avverkningstillfället, skall omedelbart under officiell kontroll brännas på lämpliga platser inom det angripna området.

bf) Virke från barrträd (Coniferales), utom från Thuja L., med ursprung i de områden där det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. förekommer, i form av avfall från träbearbetningen, får inte flyttas och skall antingen omedelbart brännas under officiell kontroll på lämpliga platser inom det angripna området eller användas som bränsle i bearbetningsanläggningen.

(1) EGT L 4, 8.1.1993, s. 22.

Top