EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0002

Kommissionens direktiv 2000/2/EG av den 14 januari 2000 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 75/322/EEG om dämpning av radiostörningar som orsakas av gnisttändningsmotorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul och av rådets direktiv 74/150/EEG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (Text av betydelse för EES)

OJ L 21, 26.1.2000, p. 23–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 256 - 264
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 137 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 137 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 031 P. 9 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; tyst upphävande genom 32009L0064

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/2/oj

32000L0002

Kommissionens direktiv 2000/2/EG av den 14 januari 2000 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 75/322/EEG om dämpning av radiostörningar som orsakas av gnisttändningsmotorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul och av rådets direktiv 74/150/EEG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 021 , 26/01/2000 s. 0023 - 0031


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/2/EG

av den 14 januari 2000

om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 75/322/EEG om dämpning av radiostörningar som orsakas av gnisttändningsmotorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul och av rådets direktiv 74/150/EEG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG(2), särskilt artikel 11 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 75/322/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av gnisttändningsmotorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul(3), senast ändrat genom direktiv 97/54/EG, särskilt artikel 5 i detta, och

av följande skäl:

1. Direktiv 75/322/EEG är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för EG-typgodkännande som fastställs genom direktiv 74/150/EEG. Bestämmelserna i direktiv 74/150/EEG som avser fordonssystem, komponenter, och separata tekniska enheter gäller därför för nämnda direktiv.

2. I direktiv 75/322/EEG finns de första bestämmelserna som har till ändamål att säkerställa grundläggande elektromagnetisk kompatibilitet med avseende på radiostörningar, och sedan dess har med den tekniska utvecklingen komplexiteten och mångfalden hos elektrisk och elektronisk utrustning ökats.

3. För att ta hänsyn till det ökande intresset för den tekniska utvecklingen när det gäller elektrisk och elektronisk utrustning och behovet av att säkerställa en allmän kompatibilitet för elektrisk och elektronisk utrustning av olika slag fastställdes i rådets direktiv 89/336/EEG(4), senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG(5), allmänna bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet för alla produkter som inte omfattas av ett särdirektiv.

4. I direktiv 89/336/EEG fastställs principen att, i den mån de skyddskrav som anges i det direktivet är harmoniserade, skall de allmänna bestämmelserna i direktivet inte gälla eller upphöra att gälla i fråga om apparater som omfattas av särdirektiv.

5. Direktiv 75/322/EEG bör bli ett sådant särdirektiv.

6. Den anpassning till den tekniska utvecklingen som har genomförts för motorfordon genom kommissionens direktiv 95/54/EG(6) om dämpning av radiostörningar som orsakas av ottomotorer i motorfordon gör det nu nödvändigt att anta liknande krav avseende dämpning av radiostörningar som orsakas av motorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, genom att ett särdirektiv antas inom ramen för typgodkännandeförfarandet med bestämmelser om att typgodkännanden skall beviljas av utsedda nationella myndigheter på grundval av harmoniserade tekniska krav.

7. Tekniska krav i fråga om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon, deras komponenter och system bör från och med den 1 oktober 2001 regleras endast genom bestämmelserna i direktiv 75/322/EEG.

8. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen som inrättats genom artikel 12 i direktiv 74/150/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 75/322/EEG ändras på följande sätt:

1. Rubriken skall ersättas med följande: "Rådets direktiv 75/322/EEG av den 20 maj 1975 om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer".

2. Artikel 1 och artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon de traktorer som definieras i direktiv 74/150/EEG.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet av skäl som hänför sig till elektromagnetisk kompatibilitet, om kraven i detta direktiv är uppfyllda."

3. Artikel 3 skall upphöra att gälla.

4. Artikel 4 skall ersättas med följande: "Artikel 4

Detta direktiv skall från och med den 1 oktober 2001 utgöra ett särdirektiv för det ändamål som avses i artikel 2.2 i rådets direktiv 89/336/EEG(7)."

5. Bilagorna skall ersättas med bilaga I-IX till direktiv 95/54/EG med de ändringar som framgår av bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 januari 2001 får medlemsstaterna inte av skäl som hänför sig till elektromagnetisk kompatibilitet,

- vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp,

- vägra att bevilja EG-typgodkännande för komponenter eller separata tekniska enheter för en komponent eller en separat teknisk enhet,

- förbjuda att fordon registreras, saluförs eller tas i bruk,

- förbjuda att komponenter eller separata tekniska enheter saluförs eller används,

om dessa fordon, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller kraven i direktiv 75/322/EEG, i dess lydelse enligt detta.

2. Från och med den 1 oktober 2002 får medlemsstaterna

- inte längre bevilja EG-typgodkännande för fordon, EG-typgodkännande för komponenter eller för separata tekniska enheter,

- vägra att bevilja nationellt typgodkännande

för en fordonstyp, komponent eller separat teknisk enhet som inte uppfyller kraven i direktiv 75/322/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv.

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på fordonstyper som godkänts före den 1 oktober 2002 med stöd av rådets direktiv 77/537/EEG(8) eller, i förekommande fall, senare förlängningar av sådana godkännanden.

4. Från och med den 1 oktober 2008:

- skall medlemsstaterna inte längre betrakta intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon, i enlighet med bestämmelserna i direktiv 74/150/EEG som gällande i enlighet med artikel 7.1 i det direktivet,

- får medlemsstaterna vägra att nya elektriska/elektroniska underenheter saluförs och tas i bruk som komponenter eller separata tekniska enheter

om kraven i detta direktiv inte uppfylls.

5. Utan att tillämpningen av punkterna 2 och 4 påverkas, skall medlemsstaterna, med avseende på reservdelar, fortsätta att bevilja EG-typgodkännande och att tillåta att komponenter eller separata tekniska enheter saluförs och tas i bruk, om dessa är avsedda för fordonstyper som har godkänts före den 1 oktober 2002 med stöd av direktiv 75/322/EEG eller direktiv 77/537/EEG och, i förekommande fall, genom senare förlängningar av sådana godkännanden.

Artikel 3

I bilaga I - punkt 3.17 och i bilaga II - punkt 2.4 till direktiv 74/150/EEG skall ordet "avstörningssystem" ersättas med orden "elektromagnetisk kompatibilitet".

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2000. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 januari 2000.

På kommissionens vägnar

Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 84, 28.3.1974, s. 10.

(2) EGT L 277, 10.10.1997, s. 24.

(3) EGT L 147, 9.6.1975, s. 28.

(4) EGT L 139, 23.5.1989, s. 19.

(5) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

(6) EGT L 266, 8.11.1995, s. 1.

(7) EGT L 139, 23.5.1989, s. 19.

(8) EGT L 220, 29.8.1977, s. 38.

BILAGA

I detta direktiv skall bilagorna I, II.A, II.B, III.A, III.B, IV och VI till direktiv 95/54/EG ändras på följande sätt:

1. Bilaga I

1.1 Punkt 1.1 skall ha följande lydelse: "Detta direktiv skall tillämpas på elektromagnetisk kompatibilitet för de motorfordon som omfattas av artikel 1. Direktivet skall också tillämpas på elektriska eller elektroniska separata tekniska enheter som är avsedda att monteras på fordon."

1.2 I punkt 2.1.10 skall "artikel 2 i direktiv 70/156/EEG" ersättas med "artikel 9a i direktiv 74/150/EEG".

1.3 I punkterna 3.1.1 och 3.2.1 skall "artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG" ersättas med "artikel 9a i direktiv 74/150/EEG".

1.4 I punkterna 4.2.1.1 och 4.2.2.1 skall "artikel 4.3 och om nödvändigt, artikel 4.4 i direktiv 70/156/EEG" ersättas med "artikel 4 i direktiv 74/150/EEG".

1.5 I punkt 4.3.1 skall "artikel 5 i direktiv 70/156/EEG" ersättas med "artikel 6 i direktiv 74/150/EEG".

1.6 I punkt 5.2

1.6.1 skall de 11 strecksatserna ersättas med följande mening: "1 för Tyskland, 2 för Frankrike, 3 för Italien, 4 för Nederländerna, 5 för Sverige, 6 för Belgien, 9 för Spanien, 11 för Förenade kungariket, 12 för Österrike, 13 för Luxemburg, 17 för Finland, 18 för Danmark, 21 för Portugal, 23 för Grekland, 24 för Irland."

1.6.2 skall "direktiv 72/245/EEG" ersättas med "direktiv 75/322/EEG".

1.7 Punkterna 7.1 och 7.3 skall utgå.

2. Bilaga II.A:

2.1 Titeln skall ersättas med "Informationsdokument nr ... som i enlighet med bilaga I till direktiv 74/150/EEG hänför sig till EG-typgodkännande av ett fordon avseende dess elektromagnetiska kompatibilitet (direktiv 75/322/EEG) i dess lydelse efter senaste ändringen genom direktiv 2000/2/EG"

2.2 Fotnoten (*) skall utgå.

3. Bilaga II.B:

3.1 Titeln skall ersättas med "Informationsdokument nr ... som hänför sig till EG-typgodkännande av en elektrisk/elektronisk underenhet avseende elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 75/322/EEG) i dess lydelse efter senaste ändringen genom direktiv 2000/2/EG"

4. Bilaga III.A

4.1 Titeln skall ersättas med "EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG"

4.2 I första stycket skall "direktiv 72/245/EEG" ersättas med "direktiv 75/322/EEG"

4.3 I punkt 0.4

4.3.1 skall "Fordonskategori (3)" ersättas med "Fordon"

4.3.2 Fotnoten (3) skall utgå.

4.4 Tilläggets titel skall ersättas med "Tillägg till EG-typgodkännandeintyg nr ... om typgodkännande av ett fordon i enlighet med direktiv 75/322/EEG i dess lydelse efter senaste ändringen genom direktiv 2000/2/EG"

5. Bilaga III.B:

5.1 Titeln skall ersättas med "EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG"

5.2 I första punkten skall "direktiv 72/245/EEG" ersättas med "direktiv 75/322/EEG"

5.3 I punkt 0.4

5.3.1 skall "Fordonskategori (3)" ersättas med "Fordon"

5.3.2 Fotnoten (3) skall utgå.

5.4 Tilläggets titel skall ersättas med "Tillägg till EG-typgodkännandeintyg nr ... om godkännande av en elektrisk eller elektronisk underenhet i enlighet med direktiv 75/322/EEG i dess lydelse efter senaste ändringen genom direktiv 2000/2/EG"

6. Bilaga IV:

6.1 Första stycket i punkt 1.3 skall ändras på följande sätt: "Detta prov är avsett att mäta den bredbandselektromagnetiska strålning som avges av gnisttändningssystem och av elektriska motorer (motorer för eldrift, motorer för uppvärmning och för avfrostning, bränslepumpar, hydrauliska pumpar etc. ...) som fordonet alltid är utrustat med"

6.2 Punkt 5.3 skall kompletteras på följande sätt: "och i linje med fordonets mittpunkt, definierad som den punkt som ligger på fordonets huvudaxel och halvvägs från mittpunkterna mellan fordonets framaxel och bakaxel"

6.3 I tillägg 1 skall figurerna 1 och 2 ersättas med följande figurer 1 och 2:

>PIC FILE= "L_2000021SV.002801.EPS">

>PIC FILE= "L_2000021SV.002901.EPS">

>PIC FILE= "L_2000021SV.002902.EPS">

7. Bilaga VI:

7.1 Punkt 4.1.1 skall ändras på följande sätt: "Motorn kommer vanligtvis att driva hjulen med en konstant hastighet som motsvarar tre fjärdedelar av fordonets maximala hastighet om konstruktören inte väljer en annan hastighet av tekniska skäl. Fordonets motor bör belastas med lämpligt moment. Alternativt kan kraftöverföringsaxlarna vara frikopplade (t.ex. för fordon med fler än två axlar) under förutsättning att axlarna inte driver någon komponent som kan förorsaka interferens."

7.2 Punkt 5.4.1.4 skall ändras på följande sätt: "5.4.1.4 För främre belysning, antingen

- 1,0 +- 0,2 m inne i fordonet, mätt ifrån skärningspunkten mellan vindrutan och motorhuven (punkt C i tillägg 1 till denna bilaga), eller

- 0,2 +- 0,2 m från mittlinjen av traktorns framaxel, mätt i riktning från traktorns mittpunkt (punkt D i tillägg 2 till denna bilaga),

beroende på vilken som har en referenspunkt som ligger närmast antennen."

7.3 En ny punkt 5.4.1.5 med följande bestämmelser skall läggas till: "5.4.1.5 För bakre belysning, antingen

- 1,0 +- 0,2 m inne i fordonet, mätt ifrån skärningspunkten mellan vindrutan och motorhuven (punkt C i tillägg 1 till denna bilaga), eller

- 0,2 +- 0,2 m från mittlinjen av traktorns framaxel, mätt i riktning från traktorns mittpunkt (punkt D i tillägg 2 till denna bilaga),

beroende på vilken som har en referenspunkt som ligger närmast antennen."

7.4 Tilläggen 1 och 2 skall betecknas:

"Tillägg 1

>PIC FILE= "L_2000021SV.003002.EPS">

Tillägg 2

>PIC FILE= "L_2000021SV.003102.EPS">"

7.5 Tillägg 3 skall utgå.

7.6 Tillägg 4 skall betecknas tillägg 3.

Top