EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0526

1999/526/EG: Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Panama [delgivet med nr K(1999) 2058] (Text av betydelse för EES)

OJ L 203, 3.8.1999, p. 58–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 230 - 234
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 230 - 234
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 230 - 234
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 230 - 234
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 230 - 234
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 230 - 234
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 230 - 234
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 230 - 234
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 230 - 234
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 79 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 79 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; upphävd genom 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/526/oj

31999D0526

1999/526/EG: Kommissionens beslut av den 14 juli 1999 om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Panama [delgivet med nr K(1999) 2058] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 203 , 03/08/1999 s. 0058 - 0062


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 juli 1999

om särskilda importvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Panama

[delgivet med nr K(1999) 2058]

(Text av betydelse för EES)

(1999/526/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter(1), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG(2), särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

1. En expertgrupp från kommissionen har varit på ett kontrollbesök i Panama för att undersöka de förhållanden under vilka fiskeriprodukter produceras, lagras och sänds till gemenskapen.

2. Bestämmelserna i den panamanska lagstiftningen om hygienkontroll och övervakning av fiskeriprodukter kan anses motsvara bestämmelserna i direktiv 91/493/EEG.

3. Departemento de Protección de Alimentos (DPA) del Ministerio de Salud i Panama kan effektivt kontrollera att gällande lagstiftning tillämpas.

4. Förfarandet för att få det sundhetsintyg som avses i artikel 11.4 a i direktiv 91/493/EEG bör även omfatta fastställandet av en förlaga till intyg, valet av vilket eller vilka språk intyget skall vara avfattat på och vilken tjänsteställning den som undertecknar intyget skall ha.

5. Enligt artikel 11.4 b i direktiv 91/493/EEG bör det på förpackningarna med fiskeriprodukter anbringas ett märke med det tredje landets namn och godkännandenummer/registreringsnummer för ursprungsanläggningen, det ursprungliga fabriksfartyget samt det ursprungliga kylhuset eller frysfartyget.

6. Enligt artikel 11.4 c i direktiv 91/493/EEG måste en förteckning upprättas över godkända/registrerade anläggningar, fabriksfartyg eller kyl- eller fryshus. En förteckning över frysfartyg som har registrerats i enlighet med direktiv 92/48/EEG(3) bör upprättas. Denna förteckning skall upprättas på grundval av ett meddelande från DPA till kommissionen. DPA måste alltså se till att bestämmelserna om detta i artikel 11.4 i direktiv 91/493/EEG följs.

7. DPA har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG följs och att de krav uppfylls som motsvarar dem som fastställs i direktivet för godkännande av de anläggningar, fabriksfartyg och kylhus eller frysfartyg där produkterna har sitt ursprung.

8. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Departemento de Protección de Alimentos (DPA) del Ministerio de Salud är den myndighet i Panama som skall vara behörig att kontrollera och intyga att fiskeriprodukter och produkter från vattenbruk uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2

Fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Panama skall uppfylla följande krav:

1. Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat hygienintyg i original, vederbörligen ifyllt, undertecknat och daterat, bestående av ett enda blad, enligt förlagan i bilaga A till detta beslut.

2. Produkterna skall komma från godkända anläggningar, fabriksfartyg, kyl- eller fryshus, eller frysfartyg enligt förteckningen i bilaga B till detta beslut.

3. Varje förpackning skall, med undantag för frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av livsmedelskonserver, vara märkta med ordet "Panama" och med godkännandenumret för ursprungsanläggningen, fabriksfartyget och kylhuset eller frysfartyget i outplånlig skrift.

Artikel 3

1. Intygen enligt artikel 2.1 skall vara utfärdade på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där kontrollerna görs.

2. Intygen skall innehålla namn, tjänsteställning och underskrift av representanten från DPA och den senares officiella stämpel i en annan färg än den som använts för övriga noteringar.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EGT L 187, 7.7.1992, s. 41.

BILAGA A

>PIC FILE= "L_1999203SV.006002.EPS">

>PIC FILE= "L_1999203SV.006101.EPS">

BILAGA B

I. FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR

>Plats för tabell>

II. FÖRTECKNING ÖVER REGISTRERADE FRYSFARTYG

>Plats för tabell>

III. FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA FABRIKSFARTYG

>Plats för tabell>

Top