EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1727

Kommissionens förordning (EG) nr 1727/1999 av den 28 juli 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder

OJ L 203, 3.8.1999, p. 41–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 213 - 224
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 213 - 224
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 213 - 224
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 213 - 224
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 213 - 224
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 213 - 224
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 213 - 224
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 213 - 224
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 213 - 224
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 62 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 62 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2006; upphävd genom 32006R1737 . Latest consolidated version: 17/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1727/oj

31999R1727

Kommissionens förordning (EG) nr 1727/1999 av den 28 juli 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 203 , 03/08/1999 s. 0041 - 0052


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1727/1999

av den 28 juli 1999

om vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2158/92 av den 23 juli 1992 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder(1), ändrad genom förordning (EG) nr 308/97(2), särskilt artikel 4.4 i denna, och

av följande skäl:

1. I förordning (EEG) nr 2158/92 finns bestämmelser om finansiella bidrag från gemenskapen till åtgärder som syftar till att ge ett ökat skydd åt skogarna mot bränder.

2. I artikel 4.3 i den förordningen föreskrivs att detta bidrag i första hand skall gå till de program som medlemsstaterna lägger fram för att ge ökat skydd åt skogarna mot bränder.

3. För att effektivisera, förenkla och rationalisera förfarandena både på nationell nivå och på gemenskapsnivå, bör medlemsstaterna årligen i form av ett nationellt program sammanställa de olika åtgärder som omfattas av en ansökan om ett finansiellt bidrag från gemenskapen.

4. För det nationella programmet bör det fastställas bestämmelser om inlämnande av bidragsansökningar och om vilka uppgifter dessa bör innehålla för att underlätta handläggningen.

5. Det bör införas bestämmelser om ett system med förskottsutbetalningar av det finansiella bidraget från gemenskapen så att medlemsstaten kan säkerställa en sund finansiell förvaltning av det nationella programmet.

6. De ansökningar om förskott och om betalning av restbeloppet för det nationella programmet som de behöriga myndigheterna lämnar in till kommissionen bör innehålla vissa uppgifter för att göra det lättare att kontrollera utgifternas förenlighet med bestämmelserna.

7. Kommissionen bör underrättas om att programmen genomförs enligt de villkor och inom de tidsfrister som fastställts i besluten om att bevilja bidrag.

8. Medlemsstaterna bör anta de bestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa en effektiv kontroll av de nationella programmens genomförande.

9. Enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2158/92 och enligt rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen(3) skall medlemsstaterna kontrollera att den av gemenskapen finansierade verksamheten är effektiv och regelmässig och driva in belopp som förlorats på grund av oegentligheter eller av oaktsamhet. Dessa belopp utgör oberättigade utgifter för gemenskapens budget och bör alltså betalas tillbaka till gemenskapen.

10. Om de kontroller av kommissionen som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2158/92 avslöjar en oegentlighet bör medlemsstaten ges möjlighet att lämna synpunkter på de förhållanden som konstateras. Om det bekräftas att oegentligheten har ägt rum och att de berörda beloppen följaktligen utgör en oberättigad utgift för gemenskapens budget, bör summorna betalas tillbaka till gemenskapen.

11. Kommissionens förordning (EEG) nr 1170/93(4), ändrad genom förordning (EG) nr 1460/98(5), bör följaktligen upphävas.

12. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för skogsbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. De program som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2158/92 skall utarbetas varje år på nationell nivå. Det nationella programmet skall omfatta samtliga de ansökningar om bidrag som har gjorts i enlighet med artikel 4 i den förordningen. Programmet skall innehålla de uppgifter och bestyrkande dokument som anges i bilaga I till den här förordningen och ha avseende på de faktorer som avses i artikel 2. Medlemsstaten skall överlämna detta program till kommissionen i två exemplar enligt förlagan i bilaga I.

2. Det nationella program som avses i punkt 1 i denna artikel skall löpa under högst tre år, räknat från dagen för kommissionens delgivning av det beslut som avses i artikel b i förordning (EEG) nr 2158/92, utan möjlighet till förlängning.

Artikel 2,

Det program som avses i artikel 1 skall innehålla följande:

a) En förteckning över de bestyrkande dokument som bidragstagarna skall lämna in. Med bestyrkande dokument avses alla dokument som upprättas antingen i enlighet med den berörda medlemsstatens lagar och andra författningar eller i enlighet med åtgärder som beslutats av den behöriga myndigheten och som visar att de villkor som är förenade med varje enskild ansökan har uppfyllts. Förteckningen skall innehålla de bestyrkande dokumentens beteckning och en hänvisning till de bestämmelser eller åtgärder som de är baserade på samt en kort beskrivning av innehållet i dessa dokument.

b) Förlagan till de blanketter som bidragstagarna använder för att ansöka om betalning. Blanketterna skall minst innehålla en sammanfattning av de verkställda utgifterna och en jämförande tabell över de planerade och genomförda åtgärderna både i kvantitativt och kvalitativt avseende.

c) En beskrivning av de kontroll- och förvaltningsmetoder som införts för att säkerställa ett effektivt genomförande av programmets åtgärder i enlighet med artikel 8 i förordning (EEG) nr 2158/92.

Medlemsstaten skall också överlämna senare uppdateringar av den dokumentation som avses i första stycket.

Artikel 3

1. Den behöriga myndigheten får senast den 1 januari året efter dagen för kommissionens delgivning av beslutet ansöka om ett förskott på högst 30 % av gemenskapens finansiella bidrag till det nationella programmet.

2. Medlemsstaten får ansöka om ett andra förskott på högst 30 % om den kan intyga att 60 % av det första förskottet för samma program har utnyttjats. Detta andra förskott kan uppgå till 50 % om 90 % av det första förskottet har utnyttjats.

3. Restbeloppet skall betalas efter det att kommissionen har mottagit och godkänt slutrapporten, en slutlig ekonomisk redogörelse och ansökan om slutbetalning för det nationella programmet.

Artikel 4

1. Från och med den 1 juli året efter dagen för kommissionens delgivning av beslutet om programmet skall den behöriga myndigheten var sjätte månad överlämna en sammanställning av de utbetalningar som gjorts till bidragstagarna i enlighet med bilaga II, åtföljd av en beskrivning av hur arbetet fortskrider.

2. Den behöriga myndigheten skall överlämna ansökningarna om utbetalning av förskott och restbelopp för nationella program till kommissionen i två exemplar i enlighet med bilaga III.

Artikel 5

1. Om en medlemsstat driver in belopp som förlorats på grund av oegentligheter eller av oaktsamhet skall den betala tillbaka dessa till gemenskapen.

2. Om kommissionen, inom loppet av fyra år efter utbetalningen av restbeloppet, konstaterar en oegentlighet i samband med en åtgärd som finansierats av gemenskapen och att det berörda beloppet inte har betalats tillbaka till gemenskapen enligt punkt 1, skall den informera den berörda medlemsstaten om detta och ge den möjlighet att lämna synpunkter.

3. Om kommissionen efter en genomgång av situationen och av eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten konstaterar att oegentligheten är styrkt, skall medlemsstaten betala tillbaka de aktuella beloppen.

Artikel 6

Förordning (EEG) nr 1170/93 skall upphöra att gälla.

Den skall dock fortsätta att gälla ifråga om stödansökningar som lämnats in före den 1 november 1998.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 217, 31.7.1992, s. 3.

(2) EGT L 51, 21.2.1997, s. 11.

(3) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(4) EGT L 118, 14.5.1993, s. 23.

(5) EGT L 193, 9.7.1998, s. 20.

BILAGA I

(programbeskrivning)

Uppgifter om nationella program för år 200...

1) Kontaktperson för den behöriga myndigheten: (namn, adress, telefon- och faxnummer, e-postadress till kontaktpersonen eller kontaktorganet).

2) Beskrivning av programmet och var de planerade åtgärderna skall äga rum.

3) Berörda zoner med risk för skogsbrand (enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 2158/92).

4) Bidrag till program för att genomföra planer för att skydda skogarna mot brand (enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 2158/92) för de berörda zonerna.

5) Programmets löptid, start- och slutdatum för programmets genomförande och preliminär planering av genomförandet.

6) Totalkostnad för programmet och sökta bidrag (antal procent av totalkostnaden).

7) Kostnadsfördelning efter de olika åtgärderna (fyll särskilt i tabell 1).

8) Beskrivning av olika ansökningar i det nationella programmet (fyll i tabell 2 och använd en blankett per sökande) och översikt över de olika ansökningarna (fyll i tabell 3).

9) Finansiell planering för det nationella programmet (fyll särskilt i tabell 4).

10) En bekräftelse på att arbetet inte kommer att inledas innan programmet har lämnats in: Nej/Ja (stryk det som inte gäller).

11) Organ till vilket betalningarna skall göras samt bankuppgifter.

12) Översikt över de bestyrkande dokument som mottagaren skall lämna: Förlagan till de blanketter som mottagaren använder för att ansöka om betalning. En beskrivning av kontroll- och förvaltningsmetoder som införts för att säkerställa ett effektivt genomförande av programmets åtgärder.

13) Intyg på att de ansökningar som görs för programmet inte har lämnats in till andra gemenskapsfonder.

Datum

Namnteckning och stämpel

>PIC FILE= "L_1999203SV.004401.EPS">

>PIC FILE= "L_1999203SV.004501.EPS">

>PIC FILE= "L_1999203SV.004601.EPS">

BILAGA II

Inledande förklaringar

Ansökningar om förskott och betalning, halvårssammanställningar och beskrivning av verksamhetens utveckling samt alla kompletterande upplysningar skall lämnas in i två exemplar till Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för jordbruk

Enhet VI F.II 2

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B - 1049 Bryssel

Halvårssammanställning av betalningar till mottagare

Den blankett som skall användas återfinns i tabell 1.

Verksamhetens utveckling

Den blankett som skall användas återfinns i tabell 2.

>PIC FILE= "L_1999203SV.004801.EPS">

BILAGA III

>PIC FILE= "L_1999203SV.004902.EPS">

>PIC FILE= "L_1999203SV.005001.EPS">

>PIC FILE= "L_1999203SV.005101.EPS">

>PIC FILE= "L_1999203SV.005201.EPS">

Top