EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0470

1999/470/EG: Kommissionens beslut av den 29 juni 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande lim för byggnadsändamål [delgivet med nr K(1999) 1478] (Text av betydelse för EES)

OJ L 184, 17.7.1999, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 67 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 263 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 263 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 134 - 138

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/470/oj

31999D0470

1999/470/EG: Kommissionens beslut av den 29 juni 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande lim för byggnadsändamål [delgivet med nr K(1999) 1478] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 17/07/1999 s. 0032 - 0036


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 juni 1999

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande lim för byggnadsändamål

[delgivet med nr K(1999) 1478]

(Text av betydelse för EES)

(1999/470/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter(1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG(2), särskilt artikel 13.4 i detta, och

av följande skäl:

1. Kommissionen skall välja det av de två förfaranden, enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt, som är "minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet". Detta innebär att det är nödvändigt att besluta om huruvida en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är ett nödvändigt och tillräckligt villkor för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp, eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

2. Enligt artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts skall anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna.

3. De två förfaranden som avses i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att klart ange de metoder genom vilka de två förfarandena skall genomföras, i enlighet med bilaga III, för varje produkt eller produktgrupp, eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

4. Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i det första alternativet utan fortlöpande övervakning, samt i det andra och det tredje alternativet i punkt 2 ii i bilaga III och det förfarande som avses i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkt 2 i i bilaga III, samt i det första alternativet med fortlöpande övervakning i punkt 2 ii i bilaga III.

5. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter som anges i bilaga I skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där tillverkaren ensam ansvarar för ett system för tillverkningskontroll i fabriken som säkerställer att produkten överensstämmer med de tillämpliga tekniska specifikationerna.

Artikel 2

För de produkter som anges i bilaga II skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett system för tillverkningskontroll i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certificeringsorgan tar del i bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 3

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga III skall anges i uppdragen för harmoniserade standarder.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 1999.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

BILAGA I

Fästmassor för keramiska plattor (i synnerhet hydrauliska bindemedel, cementbaserade bindemedel, dispersionspolymerer och härdade polymerer)

För användning utom- och inomhus i byggnader och anläggningar, förutom de användningsområden som omfattas av bestämmelser om reaktion vid brandpåverkan för produkter av material i klasserna A(1), B(2), C(3).

(1) Material vilkas reaktion vid brandpåverkan kan förändras under tillverkningsprocessen. (I allmänhet sådana som utsätts för kemisk förändring med t.ex. brandhämmande tillsatser eller vilkas reaktion vid brandpåverkan kan påverkas av förändringar i sammansättningen).

(2) Material vilkas reaktion vid brandpåverkan kan förändras under tillverkningsprocessen. (I allmänhet sådana som utsätts för kemisk förändring med t.ex. brandhämmande tillsatser eller vilkas reaktion vid brandpåverkan kan påverkas av förändringar i sammansättningen).

(3) Material vilkas reaktion vid brandpåverkan kan förändras under tillverkningsprocessen. (I allmänhet sådana som utsätts för kemisk förändring med t.ex. brandhämmande tillsatser eller vilkas reaktion vid brandpåverkan kan påverkas av förändringar i sammansättningen).

BILAGA II

Fästmassor för keramiska plattor (i synnerhet hydrauliska bindemedel, cementbaserade bindemedel, dispersionspolymerer och härdade polymerer)

För användningsområden som omfattas av bestämmelser om reaktion vid brandpåverkan för produkter av material i klasserna A(1), B(2), C(3).

Konstruktionslim (i synnerhet expoxihartser, polyuretanhartser, akrylhartser, aminhartser och fenolhartser)

För användning i byggnader och anläggningar där de bidrar till den lastupptagande förmågan

(1) Material vilkas reaktion vid brandpåverkan kan förändras under tillverkningsprocessen. (I allmänhet sådana som utsätts för kemisk förändring med t. ex. brandhämmande tillsatser eller vilkas reaktion vid brandpåverkan kan påverkas av förändringar i sammansättningen).

(2) Material vilkas reaktion vid brandpåverkan kan förändras under tillverkningsprocessen. (I allmänhet sådana som utsätts för kemisk förändring med t. ex. brandhämmande tillsatser eller vilkas reaktion vid brandpåverkan kan påverkas av förändringar i sammansättningen).

(3) Material vilkas reaktion vid brandpåverkan kan förändras under tillverkningsprocessen. (I allmänhet sådana som utsätts för kemisk förändring med t. ex. brandhämmande tillsatser eller vilkas reaktion vid brandpåverkan kan påverkas av förändringar i sammansättningen).

BILAGA III

Anmärkning:

För de produkter som är avsedda för mer än ett av de användningsområden som anges för nedan nämnda produktgrupper sammanläggs det godkända organets uppgifter utgående från de system för bestyrkande av överensstämmelse som är tillämpliga.

PRODUKTGRUPP

LIM FÖR BYGGNADSÄNDAMÅL (1/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall Europeiska organisationen för standardisering (CEN) och Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (CENELEC) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de harmoniserade standarder som är tillämpliga:

>Plats för tabell>

System 2+: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG, första alternativet, inbegripet certifiering av fabrikens egen tillverkningskontroll av ett godkänt organ på grundval av såväl en inledande besiktning av fabriken och dess tillverkningskontroll som fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen.

System 3: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG andra alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

PRODUKTGRUPP

LIM FÖR BYGGNADSÄNDAMÅL (2/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN och CENELEC specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de harmoniserade standarder som är tillämpliga:

>Plats för tabell>

System 1: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG utan revisionsprovning av stickprov.

System 3: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG andra alternativet.

System 4: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG tredje alternativet

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

Top