EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1566

Kommissionens förordning (EG) nr 1566/1999 av den 16 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 194/97 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel (Text av betydelse för EES)

OJ L 184, 17.7.1999, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1566/oj

31999R1566

Kommissionens förordning (EG) nr 1566/1999 av den 16 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 194/97 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 17/07/1999 s. 0017 - 0017


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1566/1999

av den 16 juli 1999

om ändring av förordning (EG) nr 194/97 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel(1), särskilt artikel 2.3 i denna, och

av följande skäl:

1. I kommissionens förordning (EG) nr 194/97 av den 31 januari 1997 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel(2), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) 864/1999(3) fastställs högsta tillåtna halt av aflatoxiner för bland annat nötter, torkad frukt och spannmål.

2. För nötter och torkad frukt som skall sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de konsumeras eller används som ingrediens i livsmedel måste de högsta tillåtna halterna av aflatoxin B 1 och av samtliga aflatoxiner omprövas före den 1 juli 1999 i enlighet med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Endast begränsad information har inkommit. Det har gjorts åtaganden att inkomma med ytterligare relevant information och att fortsätta den pågående forskningen. Det är därför lämpligt att förlänga den tidsperiod då informationen kan lämnas in.

3. En särskild gräns kommer att fastställas före den 1 juli 1999 för spannmål som skall sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de konsumeras eller används som ingrediens i livsmedel. När det gäller spannmål kan det inte uteslutas att sorteringsmetoder eller annan mekanisk behandling kan minska kontamineringsnivån beträffande aflatoxiner. För att kunna kontrollera hur effektiva dessa metoder är krävdes uppgifter som motiverar fastställandet av en specifik högsta tillåten halt för obearbetad spannmål. Vid omfattande kontroller under 1998-1999 upptäcktes inga höga halter av aflatoxiner i spannmål. Effektiviteten hos sorteringsmetoder och annan mekanisk behandling när det gäller att minska kontamineringsnivån beträffande aflatoxiner kunde således inte demonstreras. Med tanke på att kontamineringsnivån kan variera från år till år är det därför lämpligt att förlänga den tidsperiod då informationen kan lämnas in.

4. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Datumangivelsen "1 juli 1999" i fotnoterna 5 och 6 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 194/97 skall ersättas med "1 juli 2001".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 30 juni 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2) EGT L 31, 1.2.1997, s. 48.

(3) EGT L 108, 27.4.1999, s. 16.

Top