EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0447

1999/447/EG: Kommissionens beslut av den 14 juni 1999 om ändring av beslut 98/122/EG om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Tyskland för perioden 1 januari 1997-31 december 2001 [delgivet med nr K(1999) 1533] (Endast den tyska texten är giltig)

OJ L 175, 10.7.1999, p. 66–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/447/oj

31999D0447

1999/447/EG: Kommissionens beslut av den 14 juni 1999 om ändring av beslut 98/122/EG om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Tyskland för perioden 1 januari 1997-31 december 2001 [delgivet med nr K(1999) 1533] (Endast den tyska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 10/07/1999 s. 0066 - 0067


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 juni 1999

om ändring av beslut 98/122/EG om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Tyskland för perioden 1 januari 1997-31 december 2001

[delgivet med nr K(1999) 1533]

(Endast den tyska texten är giltig)

(1999/447/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2468/98 av den 3 november 1998 om kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning och avsättning av dess produkter(1), särskilt artiklarna 5 och 6 i denna,

med beaktande av rådets beslut 97/413/EG av den 26 juni 1997 om mål och närmare bestämmelser för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa(2), särskilt artikel 9.1 i denna, och

av följande skäl:

1. De mål som fastställs genom kommissionens beslut 98/122/EG av den 16 december 1997 om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Tyskland för perioden 1 januari 1997 till 31 december 2001(3) beräknades på grundval av de uppgifter som fanns tillgängliga vid den tidpunkten.

2. Mot bakgrund av de nya uppgifter som Tyskland lämnat beträffande de historiska aktivitetsnivåerna för fartygen i flottan bör målen för vissa segment ändras.

3. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen över mål för de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottan i Tyskland för perioden 1 januari 1997 till 31 december 2001 i bilagan till föreliggande beslut, inbegripet fotnoter, skall upphäva och ersätta tabellen i bilagan till beslut 98/122/EG.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 1999.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 312, 20.11.1998, s. 19.

(2) EGT L 175, 30.7.1997, s. 27.

(3) EGT L 39, 12.2.1998, s. 21.

BILAGA

>Plats för tabell>

RU: Risk för utfiskning.

ÖF: Överfiskat.

Top