EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0710(01)

Avtal mellan Europeiska Gemenskaperna och Kanadas Regering om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning - Kommissionens förklaring - Skriftväxling

OJ L 175, 10.7.1999, p. 50–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 353 - 363
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 353 - 363
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 353 - 363
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 353 - 363
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 353 - 363
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 353 - 363
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 353 - 363
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 353 - 363
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 353 - 363
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 001 P. 97 - 107

In force

21999A0710(01)

Avtal mellan Europeiska Gemenskaperna och Kanadas Regering om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning - Kommissionens förklaring - Skriftväxling

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 10/07/1999 s. 0050 - 0060


AVTAL

mellan Europeiska Gemenskaperna och Kanadas Regering om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning

EUROPEISKA GEMENSKAPEN och EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN (Europeiska gemenskaperna), å ena sidan, och KANADAS REGERING (Kanada), å andra sidan, (parterna),

som finner att de har nära ekonomiska relationer,

som inser att världens ekonomier påverkar varandra i allt högre grad, och att detta även gäller parternas ekonomier,

som konstaterar att parterna delar uppfattningen att ett sunt och effektivt verkställande av konkurrenslagstiftningen är viktigt för att deras respektive marknader och handeln mellan dem skall kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt,

som erkänner varandras strävan att underlätta ett sunt och ändamålsenligt verkställande av sin konkurrenslagstiftning genom att samarbeta och, i tillämpliga fall, genom att samordna tillämpningen av denna lagstiftning,

som uppmärksammar att samordningen av parternas genomförandeåtgärder i vissa fall kan leda till en mer effektiv lösning av parternas respektive konkurrensfrågor än vad som skulle kunna uppnås om parterna vidtog genomförandeåtgärderna oberoende av varandra,

som erkänner varandras strävan efter att noga beakta varandras väsentliga intressen vid tillämpningen av sin konkurrenslagstiftning och att göra sitt yttersta för att tillmötesgå dessa intressen,

som beaktar rekommendationen från OECD-rådet om samarbete mellan medlemsländer avseende konkurrensbegränsande affärsmetoder som påverkar den internationella handeln, antagen den 27 och 28 juli 1995, och

som beaktar ramavtalet om kommersiellt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och Kanada som antogs den 6 juli 1976, samt den förklaring om förbindelserna mellan Europeiska gemenskaperna och Kanada som antogs den 22 november 1990 och den gemensamma politiska förklaringen om förbindelserna mellan Europeiska Unionen och Kanada och den åtföljande handlingsplanen som antogs den 17 december 1996,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

I. Syfte och definitioner

1. Syftet med detta avtal är att främja samarbete och samordning mellan parternas konkurrensmyndigheter och att minska risken för eller verkan av skillnader mellan parterna vad gäller tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning.

2. I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

konkurrensbegränsande verksamhet: beteenden eller transaktioner som är föremål för sanktioner eller andra rättelseåtgärder enligt en parts konkurrenslagstiftning.

behörig myndighet i en medlemsstat: denna myndighet i någon av de medlemsstater som anges i bilaga A. Europeiska gemenskaperna kan när som helst göra tillägg till eller ändringar i bilaga A. Kanada kommer att få ett skriftligt meddelande om sådana tillägg eller ändringar innan information överlämnas till en myndighet som är ny på listan i bilagan.

konkurrensmyndighet(er):

i) för Kanadas del, konkurrenskommissionären, som utnämns enligt Competition Act, och

ii) för Europeiska gemenskapernas del, Europeiska gemenskapernas kommission inom de ansvarsområden den har enligt Europeiska gemenskapernas konkurrenslagstiftning.

konkurrenslagstiftning eller -lagar:

i) för Kanadas del, Competition Act och förordningar till denna, och

ii) för Europeiska gemenskapernas del, artiklarna 85, 86 och 89 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, rådets förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer, artiklarna 65 och 66 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG-fördraget) och genomförandeförordningar till dessa, inbegripet Höga myndighetens beslut nr 24/54,

och alla ändringar av dessa samt sådana andra lagar och författningar som enligt skriftlig överenskommelse mellan parterna skall utgöra konkurrenslagstiftning i samband med detta avtal.

genomförandeåtgärder: varje tillämpning av konkurrenslagstiftning i form av undersökningar eller förfaranden som utförs av en parts konkurrensmyndighet.

3. När det i detta avtal hänvisas till en särskild bestämmelse i en av parternas konkurrenslagstiftning, skall detta tolkas som en hänvisning till den bestämmelsen med förekommande ändringar och till eventuella efterföljande bestämmelser.

II. Anmälan

1. Varje part skall till den andra anmäla de genomförandeåtgärder som kan påverka den andra partens väsentliga intressen i enlighet med denna artikel och med artikel IX.

2. Genomförandeåtgärder som kan påverka den andra partens väsentliga intressen och som därför normalt ger upphov till anmälningsbara omständigheter inbegriper sådana som

i) är relevanta för den andra partens genomförandeåtgärder,

ii) berör konkurrensbegränsande verksamheter, utom koncentrationer eller förvärv som helt eller delvis genomförs på den andra partens territorium,

iii) berör ett beteende som antas ha begärts, uppmuntrats eller godkänts av den andra parten eller en av dess provinser eller medlemsstater,

iv) berör en koncentration eller ett förvärv där

- en eller flera av parterna i transaktionen eller

- ett företag som kontrollerar en eller flera av parterna i transaktionen

är ett företag som är konstituerat som bolag eller organiserat enligt den andra partens lagar eller lagarna i en av dess provinser eller medlemsstater,

v) innebär att en konkurrensmyndighet vidtar eller ansöker om sådana rättelseåtgärder som skulle kräva eller förbjuda ett beteende på den andra partens territorium, eller

vi) innebär att en av parterna inhämtar information som finns i den andra partens territorium.

3. En anmälan enligt denna artikel skall normalt göras så snart en konkurrensmyndighet får kännedom om anmälningsbara omständigheter och i alla de fall som avses i punkterna 4 till 7 i denna artikel.

4. När det i samband med koncentrationer eller förvärv, föreligger anmälningsbara omständigheter, skall anmälan göras,

a) vad gäller Europeiska gemenskaperna, när ett tillkännagivande offentliggörs i EGT, enligt artikel 4.3 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89, eller när ett tillkännagivande om transaktionen mottas enligt artikel 66 i EKSG-fördraget och ett förhandstillstånd från kommissionen krävs enligt den bestämmelsen, och

b) vad gäller Kanada, senast vid den tidpunkt då dess konkurrensmyndighet skriftligen begär upplysningar i form av edlig utsaga eller av försäkran eller då myndigheten får en order avseende den föreslagna transaktionen i enlighet med avsnitt 11 i Competition Act.

5. a) När en parts konkurrensmyndighet anmodar en person att tillhandahålla information, dokument eller andra handlingar som finns i den andra partens territorium, skall anmälan göras senast vid den tidpunkt då denna anmodan utfärdas; samma sak gäller när konkurrensmyndigheten anmodar en person som befinner sig på den andra partens territorium att avge ett muntligt vittnesmål i ett förfarande eller att delta i ett personligt samtal.

b) Det krävs en anmälan enligt a även om den genomförandeåtgärd som de nämnda upplysningarna avser redan har anmälts i enlighet med artikel II.1-II.3. Det krävs dock ingen särskild anmälan var gång samma person senare anmodas lämna information i samband med en sådan genomförandeåtgärd, utom om den part som mottagit anmälan önskar detta eller om den undersökande parten får kännedom om nya sakförhållanden som påverkar den mottagande partens väsentliga intressen.

6. Då det föreligger anmälningsbara omständigheter, skall anmälan dessutom göras i tillräckligt god tid före följande åtgärder för att den andra partens synpunkter skall kunna beaktas

a) när det gäller Europeiska gemenskaperna,

i) innan dess konkurrensmyndighet beslutar att inleda ett förfarande i fråga om en företagskoncentration enligt artikel 6.1 c i rådets förordning (EEG) nr 4064/89,

ii) före utfärdandet av en invändning vad gäller andra fall än koncentrationer och förvärv eller

iii) före antagandet av ett beslut eller en förlikning.

b) när det gäller Kanada,

i) innan en ansökan läggs in till Cx Competition Tribunal,

ii) före inledandet av straffrättsliga förfaranden, eller

iii) innan en fråga biläggs genom ett åtagande eller ett förordnande (consent order).

7. a) Varje part skall även anmäla till den andra så snart dess konkurrensmyndighet ingriper eller på annat sätt deltar i ett förvaltningsförfarande eller ett rättsligt förfarande, om de frågor som ingripandet eller deltagandet gäller skulle kunna påverka den andra partens väsentliga intressen. Anmälningsskyldigheten enligt denna punkt skall endast gälla

i) förvaltningsförfaranden eller rättsliga förfaranden som är offentliga, och

ii) ingripanden eller deltaganden som är offentliga och följer av formella förfaranden.

b) Anmälan skall göras vid ingripandet eller deltagandet eller så snart därefter som möjligt.

8. Anmälningar skall innehålla tillräckliga upplysningar för att den mottagande parten skall kunna göra en första bedömning av hur genomförandeåtgärden påverkar dess väsentliga intressen. Av anmälningarna skall framgå de berörda fysiska eller juridiska personernas namn och adress, de undersökta transaktionernas art och vilka rättsföreskrifter som berörs.

9. Anmälningar enligt denna artikel skall meddelas i enlighet med artikel IX.

III. Samråd

1. Endera part får begära samråd i varje fråga som rör detta avtal. Varje begäran om samråd skall motiveras och det skall anges huruvida förfarandemässiga tidsfrister eller andra hänsyn kräver att samrådet påskyndas. Varje part åtar sig att på begäran av den andra parten genast samråda med denna i syfte att nå ett resultat som överensstämmer med de principer som fastställs i detta avtal.

2. Vid samråd enligt punkt 1 skall varje parts konkurrensmyndighet noga beakta den andra partens framställningar i ljuset av de principer som fastställs i detta avtal. Parternas konkurrensmyndigheter skall vara beredda att för den andra parten förklara vilka särskilda resultat som följer av myndighetens tillämpning av dessa principer på det aktuella ärendet.

IV. Samordning av genomförandeåtgärder

1. Varje parts konkurrensmyndighet skall bistå den andra partens konkurrensmyndighet i dess genomförandeåtgärder i den utsträckning det är förenligt med den bistående partens lagar och väsentliga intressen.

2. I de ärenden i vilka båda parternas konkurrensmyndigheter har intresse av att vidta genomförandeåtgärder i fråga om förhållanden som har samband med varandra, får de komma överens om att det är i bådas intresse att samordna sina genomförandeåtgärder. När de överväger, om särskilda genomförandeåtgärder helt eller delvis borde samordnas, skall varje parts konkurrensmyndighet bland annat beakta följande faktorer:

i) Hur samordningen inverkar på möjligheterna för parternas konkurrensmyndigheter att uppnå målen med sina genomförandeåtgärder.

ii) Vilka relativa möjligheter parternas konkurrensmyndigheter har för att få den information som de behöver för att vidta genomförandeåtgärderna.

iii) Hur effektivt parternas konkurrensmyndigheter preliminärt eller varaktigt kan vidta rättelseåtgärder mot konkurrensbegränsande verksamheter.

iv) Huruvida resurser kan utnyttjas mer effektivt.

v) Huruvida kostnaderna för de personer som berörs av genomförandeåtgärderna kan minskas.

3. a) Parternas konkurrensmyndigheter får samordna sina genomförandeåtgärder genom att i särskilda fall komma överens om tidpunkten för dessa åtgärder, samtidigt som de fullt ut beaktar sina egna lagar och väsentliga intressen. En sådan samordning enligt överenskommelse mellan parternas konkurrensmyndigheter kan leda till att genomförandeåtgärder vidtas av den ena partens eller av båda parters konkurrensmyndigheter, allt efter vad som är lämpligast för att parternas mål skall uppnås.

b) Vid samordningen av genomförandeåtgärder skall varje parts konkurrensmyndighet sträva efter att även den andra partens syften med genomförandeåtgärderna med största möjliga sannolikhet uppnås.

c) Varje part får när som helst meddela den andra parten att den tänker begränsa eller avsluta samordningen och fortsätta sina genomförandeåtgärder oberoende av den andra parten och i enlighet med de övriga bestämmelserna i detta avtal.

V. Samarbete avseende konkurrensbegränsande verksamhet på den ena partens territorium som på ett negativt sätt påverkar den andra partens intressen

1. Parterna konstaterar att sådan konkurrensbegränsande verksamhet kan förekomma inom en parts territorium som, förutom att den utgör en överträdelse mot den partens konkurrenslagstiftning, även skadar den andra partens väsentliga intressen. Parterna är överens om att det är i bådas intresse att vidta rättelseåtgärder mot konkurrensbegränsande verksamhet av detta slag.

2. Om en part finner anledning att tro att konkurrensbegränsande verksamheter på den andra partens territorium påverkar, eller skulle kunna påverka, den första partens väsentliga intressen på ett negativt sätt, får den första parten begära att den andra partens konkurrensmyndighet inleder lämpliga genomförandeåtgärder. 1 begäran skall de konkurrensbegränsande verksamheternas art och deras inverkan på den anmodande partens intressen beskrivas så noggrant som möjligt. Den skall dessutom innehålla ett erbjudande om sådan ytterligare information och annat samarbete som den anmodande partens konkurrensmyndighet har möjlighet att tillhandahålla.

3. Den anmodade parten skall samråda med den anmodande parten, och den anmodade partens konkurrensmyndighet skall fullt ut och välvilligt beakta begäran när den överväger om den skall inleda eller utöka genomförandeåtgärder i fråga om de konkurrensbegränsande verksamheter som anges i begäran. Den anmodade partens konkurrensmyndighet skall omedelbart underrätta den andra parten om sitt beslut och samtidigt motivera beslutet. Om genomförandeåtgärder inleds skall den anmodade partens konkurrensmyndighet underrätta den anmodande parten om viktiga händelser och meddela genomförandeåtgärdernas resultat.

4. Innehållet i denna artikel begränsar inte rätten för den anmodade partens konkurrensmyndighet att enligt sin konkurrenslagstiftning och genomförandepolitik besluta om vidtagande av genomförandeåtgärder i fråga om de konkurrensbegränsande verksamheter som anges i begäran, och hindrar inte heller den anmodande partens konkurrensmyndighet från att vidta genomförandeåtgärder i fråga om sådana konkurrensbegränsande verksamheter.

VI. Undvikande av konflikter

1. Varje part skall försöka att i samtliga skeden av sina genomförandeåtgärder beakta den andra partens väsentliga intressen, vilket skall ske inom ramen för partens egen lagstiftning och i den utsträckning det är förenligt med dess väsentliga intressen samt med hänsyn till syftet med detta avtal, som fastställs i artikel I. Detta inbegriper beslut om inledandet av en undersökning eller ett förfarande, om en undersöknings eller ett förfarandes räckvidd och om vilka slags påföljder eller åtgärder som skall tillämpas i varje enskilt fall för att råda bot på situationen.

2. Då det verkar som om den ena partens genomförandeåtgärder skulle kunna ha en negativ inverkan på den andra partens väsentliga intressen, skall parterna i överensstämmelse med ovannämnda allmänna principer efter bästa förmåga försöka jämka sina motstridiga intressen på lämpligt sätt och därvid ta hänsyn till alla relevanta faktorer, däribland följande:

i) Vilken relativ betydelse beteendet inom den ena partens territorium har för de ifrågavarande konkurrensbegränsande verksamheterna i förhållande till beteendet inom den andra partens territorium.

ii) Vilken relativ betydelse de konkurrensbegränsande verksamheternas inverkan har på den ena partens väsentliga intressen i förhållande till deras inverkan på den andra partens väsentliga intressen, och huruvida denna inverkan kan förutses.

iii) Huruvida de som utövar de konkurrensbegränsande verksamheterna har haft för avsikt att påverka konsumenter, leverantörer eller konkurrenter inom territoriet av den part som vidtar genomförandeåtgärderna.

iv) I vilken grad genomförandeåtgärderna strider mot eller överensstämmer med den andra partens lagstiftning eller uttryckliga ekonomiska politik, inbegripet den som tar sig uttryck i tillämpningen av parternas respektive konkurrenslagstiftning eller i därmed sammanhängande beslut.

v) Huruvida fysiska eller juridiska personer kommer att bli föremål för motstridiga krav från parterna.

vi) Huruvida det förekommer eller saknas rimliga förväntningar som skulle kunna främjas eller hämmas av genomförandeåtgärderna.

vii) Var de berörda tillgångarna finns.

viii) I vilken utsträckning rättelseåtgärder som skall råda bot på situationen måste vidtas inom den andra partens territorium.

ix) Huruvida det är nödvändigt att minimera en negativ inverkan på den andra partens väsentliga intressen, särskilt vid genomförandet av åtgärder som skall råda bot på konkurrensbegränsande verkningar inom den partens territorium.

x) I vilken utsträckning den andra partens genomförandeåtgärder i fråga om samma personer, inbegripet avgöranden eller åtaganden som följer av sådana åtgärder, skulle påverkas.

VII. Utbyte av information

1. I enlighet med principerna i detta avtal är parterna överens om att det är i deras gemensamma intresse att utbyta information som underlättar en effektiv tillämpning av deras respektive konkurrenslagstiftning och som ökar förståelsen för varandras genomförandepolitik och genomförandeåtgärder.

2. Varje part åtar sig att på begäran från den andra parten tillhandahålla all i dess ägo befintlig information som den anmodande parten anser vara relevant för en genomförandeåtgärd som den anmodande partens konkurrensmyndighet vidtar eller överväger att vidta.

3. Om de båda parternas konkurrensmyndigheter samtidigt vidtar åtgärder för att tillämpa sin konkurrenslagstiftning skall varje parts konkurrensmyndighet på begäran av den andra partens konkurrensmyndighet förvissa sig om att de berörda fysiska eller juridiska personerna samtycker till att den relevanta konfidentiella informationen utbytes mellan parternas konkurrensmyndigheter.

4. Vid samråd enligt artikel III skall varje part tillhandahålla den andra parten så mycket information den kan för att ge underlag åt en så uttömmande diskussion som möjligt av de frågor som är relevanta i samband med en särskild transaktion.

VIII. Halvårsmöten

1. För att främja det gemensamma intresset av samarbete och samordning i fråga om parternas genomförandeåtgärder skall lämpliga tjänstemän från parternas konkurrensmyndigheter träffas två gånger om året, om inte annat överenskommits mellan parternas konkurrensmyndigheter, för att a) utbyta information om sina pågående genomförandeåtgärder och gällande prioriteringar, b) utbyta information om ekonomiska sektorer av gemensamt intresse, c) diskutera vilka förändringar av politiken de överväger och d) diskutera andra frågor som är av ömsesidigt intresse och gäller tillämpningen av konkurrenslagstiftningen.

2. En rapport om dessa halvårsmöten skall överlämnas till den gemensamma samarbetskommittén enligt ramavtalet om kommersiellt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och Kanada.

IX. Meddelanden enligt detta avtal

Meddelanden enligt detta avtal, inbegripet anmälan enligt artikel II och begäran enligt artiklarna III och V, får överföras genom direkt muntlig kommunikation, per telefon eller telefax mellan parternas konkurrensmyndigheter. Anmälan enligt artikel II och begäran enligt artiklarna III och V skall emellertid omedelbart bekräftas skriftligen genom vanliga diplomatiska kanaler.

X. Konfidentialitet och användning av information

1. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i detta avtal är ingen av parterna skyldig att tillhandahålla den andra parten information, om avslöjandet av den informationen är förbjudet enligt den parts lag som innehar informationen eller vore oförenligt med den partens väsentliga intressen.

2. Om inte annat överenskommits mellan parterna skall varje part i största möjliga utsträckning se till att den information som den andra parten i förtroende tillhandahållit enligt detta avtal förblir konfidentiell. Varje part skall så långt det är möjligt motsätta sig tredje parts ansökan om avslöjande av sådan information.

3. a) Europeiska gemenskapernas konkurrensmyndighet kommer, efter att ha meddelat Kanadas konkurrensmyndighet, att underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater vars väsentliga intressen berörs av de anmälningar som av Kanadas konkurrensmyndighet skickas till Europeiska gemenskapernas konkurrensmyndighet.

b) Europeiska gemenskapernas konkurrensmyndighet kommer, efter samråd med Kanadas konkurrensmyndighet, att underrätta denna medlemsstats eller dessa medlemsstaters behöriga myndigheter om allt slags samarbete och samordning i fråga om genomförandeåtgärder. Vad gäller sådana åtgärder kommer Europeiska gemenskapernas konkurrensmyndighet dock att ta hänsyn till begäran från Kanadas konkurrensmyndighet om att inte avslöja tillhandahållen information när detta är nödvändigt för att bevara konfidentialiteten.

4. Parternas konkurrensmyndigheter skall samråda med varandra och ta vederbörlig hänsyn till varandras väsentliga intressen, innan de vidtar någon åtgärd som kan medföra en rättslig skyldighet att till en tredje part lämna ut information som i förtroende tillhandahållits enligt detta avtal.

5. Information som av en part mottagits enligt detta avtal, med undantag för information som mottagits enligt artikel II, skall endast användas för att genomföra den partens konkurrenslagstiftning. Information som mottagits enligt artikel II skall endast användas i enlighet med detta avtals syften.

6. En part kan begära att information som tillhandahållits enligt detta avtal skall omfattas av vissa bestämmelser och villkor som parten kan komma att fastställa. Den mottagande parten skall inte använda sådan information på ett sätt som står i strid med sådana bestämmelser och villkor utan att den andra parten först godkänt detta.

XI. Gällande lagstiftning

Innehållet i detta avtal skall inte tolkas på ett sådant sätt att det av en part krävs åtgärder som är oförenliga med dess gällande lagstiftning eller på ett sådant sätt att det krävs en förändring av parternas eller deras respektive provinsers eller medlemsstaters lagstiftning.

XII. Ikraftträdande och uppsägning

1. Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet.

2. Detta avtal skall gälla till och med 60 dagar efter den dag då en av parterna skriftligen anmäler till den andra parten att den önskar säga upp avtalet.

3. Parterna skall se över funktionen av detta avtal senast 24 månader från och med dagen för dess ikraftträdande i syfte att bedöma samarbetet och fastställa ytterligare områden inom vilka ett samarbete skulle vara av nytta och andra sätt på vilka avtalet skulle kunna förbättras. Parterna är överens om att denna översyn bland annat skall omfatta en analys av verkliga eller potentiella ärenden för att avgöra huruvida deras intressen skulle kunna tillgodoses bättre genom ett närmare samarbete.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt./ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο πληρεξούσιοι, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία./IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised, have signed this Agreement./EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord./IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren hiertoe gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld./EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente acordo./TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet täman sopimuksen./TILL BEVIS HÄRPÅ har de undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

HECHO en Bonn, por duplicado, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve

en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos en cada una de estas lenguas son igualmente auténticos./UDFÆRDIGET i Bonn den syttende juni nitten hundrede og nioghalvfems

i to eksemplarer på engelsk, fransk, dansk, tysk, græsk, spansk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, finsk og svensk, som alle er lige autentiske./GESCHEHEN zu Bonn, in zwei Exemplaren, am siebzehnten Juni neunzehnhundertneunundneunzig

in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./ΕΓΙΝΕ στη Βόννη, εις διπλούν, στις δέκα επτά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα,

στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά./DONE at Bonn, in duplicate, on the seventeenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine,

in the English, French, Danish, German, Greek, Spanish, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic./FAIT à Bonn, en double exemplaire, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf,

en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi./FATTO a Bonn, in duplice copia, addì diciassette giugno millenovecentonovantanove,

nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutti i testi facenti ugualmente fede./GEDAAN te Bonn, in tweevoud, de zeventiende juni negentienhonderd negenennegentig,

in de Engelse, Franse, Deense, Duitse, Griekse, Spaanse, Italiaanse, Nederlandse, Portugese, Finse en Zweedse taal, zijnde de teksten in al deze talen gelijkelijk authentiek./FEITO em Bona, em duplo exemplar, em dezassete de Junho de mil novecentos e noventa e nove,

nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos./TEHTY Bonnissa kahtena kappaleena seitsemäntenätoista paivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./SOM SKEDDE i Bonn i två exemplar den sjuttonde juni nittonhundranittionio

på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Economische Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_1999175SV.005501.EPS">

For Det Europæiske Fællesskab del Carbón y del Acero/For Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα/For the European Coal and Steal Community/Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier/Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio/Voor de Europese Economische Gemeenschap voor Kolen en Staal/Pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço/Euroopan hiili- ja teräsyhteisön puolesta/På Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_1999175SV.005601.EPS">

Por el Gobierno de Canadá/For Canadas regering/Für die Regierung von Kanada/Για την κυβέρνηση του Καναδά/For the Government of Canada/Pour le gouvernement du Canada/Per il governo del Canada/Voor de regering van Canada/Pelo Governo do Canadá/Kanadan hallituksen puolesta/På Kanadas regerings vägnar

>PIC FILE= "L_1999175SV.005602.EPS">

BILAGA A

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung X/A/6 (Wettbewerbsangelegenheiten)

BELGIEN

Ministerie van Economische Zaken - Ministère des Affaires Économiques

Algemene Inspectie van de prijzen en de mededinging - Inspection Générale des Prix et de la Concurrence

DANMARK

Konkurrencerådet

FINLAND

Kilpailuvirasto / Konkurrensverket

FRANKRIKE

Ministère de l'Économie et des Finances

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et des Fraudes

TYSKLAND

Bundeskartellamt

GREKLAND

Επιτροπή ανταγωνισμού

IRLAND

Competition Authority

ITALIEN

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

LUXEMBURG

Ministère de l'Économie

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Economische Zaken

PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral do Comércio e Concorrência

SPANIEN

Dirección General Política Económica y Defensa de la Competencia

SVERIGE

Konkurrensverket

FÖRENADE KUNGARIKET

Office of Fair Trading

BILAGA B

KOMMISSIONENS FÖRKLARING

(om den information som skall överlämnas till medlemsstaterna)

I enlighet med de principer som reglerar förhållande mellan kommissionen och medlemsstaterna när det gäller tillämpningen av konkurrensreglerna till exempel i rådets förordning nr 17 och i enlighet med artikel X.3 i avtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Kanada om tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning,

- skall kommissionen till den medlemsstat eller de medlemsstater vars väsentliga intressen påverkas överlämna den anmälan som kommissionen översänt till eller mottagit från Kanadas konkurrensmyndighet. Medlemsstaterna skall meddelas så snart det rimligen är möjligt och på det språk som använts vid skriftväxlingen. När kommissionen översänder information till Kanadas myndigheter, skall den samtidigt informera medlemsstaterna.

- Kommissionen skall också meddela den medlemsstat eller de medlemsstater vars väsentliga intressen påverkas om allt samarbete och all samordning av genomförandeåtgärder så snart det rimligen är möjligt.

Enligt denna förklaring anses en medlemsstats väsentliga intressen ha påverkats om genomförandeåtgärderna i fråga

i) berör medlemsstatens genomförandeåtgärder,

ii) omfattar annan konkurrensbegränsande verksamhet än koncentration och förvärv, som helt eller delvis genomförs på medlemsstatens territorium,

iii) omfattar beteende som medlemsstaten antas ha krävt, uppmuntrat eller godkänt,

iv) omfattar en koncentration eller ett förvärv där

- en eller flera av parterna som genomför transaktionen eller

- ett företag som kontrollerar en eller flera av parterna som genomför transaktionen

är ett företag som bildats eller organiserats enligt medlemsstatens konkurrenslagstiftning,

v) inbegriper ett åläggande eller en begäran om gottgörelse som skulle kräva eller förbjuda ett visst beteende på medlemsstatens territorium

vi) innebär att Kanadas konkurrensmyndighet söker information som finns på medlemsstatens territorium.

Dessutom kommer kommissionen minst två gånger om året vid sammanträden med regeringarnas sakkunniga i konkurrensfrågor att informera alla medlemsstaterna om genomförandet av avtalet och framför allt om kontakterna med Kanadas konkurrensmyndighet om överlämnande av information som kommissionen mottagit enligt avtalet till medlemsstaterna.

BILAGA C

BREVVÄXLING

A. Tolkningsskrivelse till Kanadas regering

Herr/Fru... [Namn]

Den... [datum] ingick Europeiska unionens råd och kommission Avtal mellan Europeiska gemeskaperna och Kanadas regering om tillämningen av deras konkurrenslagstiftning.

För att klargöra hur Europeiska gemenskaperna tolkar avtalet, presenterar vi nedan två tolkningsförklaringar.

1. Mot bakgrund av artikel XI i avtalet bör artikel X.1 tolkas så att information som omfattas av bestämmelserna i artikel 20 i rådets förordning nr 17 eller av andra motsvarande bestämmelser i andra förordningar inom konkurrensområdet inte under några som helst omständigheter kan överlämnas till Kanadas konkurrensmyndighet, såvida inte den berörda källan uttrykligen medger detta.

Inte heller får den information som artikel II.8 och artikel VII i avtalet hänvisar till inbegripa information som omfattas av artikel 20 i förordning nr 17 eller av motsvarande bestämmelser i andra förordingar inom konkurrensområdet, såvida inte den berörda källan uttryckligen medger detta.

2. Mot bakgrund av artikel X.2 i avtalet kommer all information som endera parten i förtroende har tillhandahållit enligt avtalet att betraktas som konfidentiell av den mottagande parten, som bör motsätta sig alla krav på att avslöja information för en tredje part, såvida inte ett sådant avslöjande har a) godkänts av den part som tillhandahållit informationen eller b) krävs enligt den mottagande partens lagstiftning.

Detta tolkas som

- att varje part garantera att all information som tillhandahållits i förtroende av den andra parten förblir konfidentiell i enlighet med den mottagande partens tillämpliga regler, inklusive de regler som skall garantera att information som inhämtats i samband med en parts egna genomföraneåtgärder förblir konfidentiell,

- att varje part skall använda alla de rättsliga medel som står till dess förfogande för att motsätta sig avslöjandet av denna information.

Vi vill också bekräfta att om en part skulle få kännedom om att information oavsiktligt har använts eller avslöjats på ett sätt som står i strid med bestämmelserna i artikel X, trots att parten har gjort sitt bästa, skall den parten omedelbart meddela den andra parten.

Vi skulle vara tacksamma om ni kunde bekräfta att dessa tolkningsförklaringar inte utgör något problem för Kanadas regering.

Med vänliga hälsningar

På Europeiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar

B. Svar från Kanadas regering

Legal Services, Industry Canada Place du Portage, Phase 1

50 Victoria Street

Hull , Quebec ( K1A 0C9 ) Telefon: (819) 997 3325 Telefax: (819) 953 9267

Kommissionsledemot ... rue de la Loi/Westraaat 200 B - 1049 Bryssel

Datum:...

Bäste kommissionsledamot!

Tack för ert brev av den (...). Det gläder oss att avtalet mellan Europeiska gemenskaperna och Kanadas regering om tillämpningen av respektive parts konkurrenslagstiftning nu är klart. Tolkningsförklaringarna och de andra förklaringarna i er skrivelse överensstämmer med vår tolkning av avtalet.

Angående tillämpningen av artikel XI skulle jag för säkerhets skull vilja poängtera att ingen information kan lämnas ut av Kanada enligt detta avtal som inte skulle ha kunnat lämnats ut även utan att avtalet kommit till stånd. Jag ber er att omgående i brev bekräfta att ni instämmer i denna tolkning.

Vi ser fram emot ett forsatt och utökat samarbete inom konkurrenslagstiftningen med utgångspunkt från avtalet och vårt hittillsvarande samarbete.

Med vänliga hälsningar

KONRAD von FINCKENSTEIN

Konkurrenskommissionär

C. Svar till Kanadas regering

Herr/Fru... [Namn]

Tack för ert brev av den (...). Vi bekräftar härmed att ert brev inte ger upphov till några problem för den Europeiska gemenskapen.

Vi är mycket nödja över att avtalet mellan de Europeiska gemenskapen och Kanada har kommit till stånd och ser fram emot ett nära samarbete i framtiden.

Med vänliga hälsningar

På Europeiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar

Top