EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1511

Kommissionens förordning (EG) nr 1511/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1261/96 om upprättandet av prognostiserade försörjningsbalanser för Kanarieöarna i fråga om de produkter inom vinsektorn som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i artiklarna 2 till 5 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92

OJ L 175, 10.7.1999, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1511/oj

31999R1511

Kommissionens förordning (EG) nr 1511/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1261/96 om upprättandet av prognostiserade försörjningsbalanser för Kanarieöarna i fråga om de produkter inom vinsektorn som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i artiklarna 2 till 5 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 10/07/1999 s. 0031 - 0033


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1511/1999

av den 9 juli 1999

om ändring av förordning (EG) nr 1261/96 om upprättandet av prognostiserade försörjningsbalanser för Kanarieöarna i fråga om de produkter inom vinsektorn som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i artiklarna 2 till 5 i rådets förordning (EEG) nr 1601/92

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2348/96(2), särskilt artiklarna 2, 3.4 och 4.4 i denna, och

av följande skäl:

1. I kommissionens förordning (EG) nr 1261/96(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1510/98(4), fastställs kvantiteterna i den prognostiserade försörjningsbalansen för de produkter inom vinsektorn som omfattas av gemenskapens stödordning för perioden 1 juli 1998-30 juni 1999.

2. De kvantiteter i den prognostiserade försörjningsbalansen för perioden 1 juli 1999-30 juni 2000 bör fastställas i syfte att fortsätta försörjningen och ta hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för produktionen på Kanarieöarna. Stödet till Kanarieöarnas försörjning bör likaså fastställas till de belopp som anges i bilaga II och med hänsyn till kurserna eller priserna för de berörda produkterna från vinsektorn på gemenskapens fastland och på världsmarknaden.

3. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1261/96 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 173, 27.6.1992, s. 13.

(2) EGT L 320, 11.12.1996, s. 1.

(3) EGT L 163, 2.7.1996, s. 15.

(4) EGT L 200, 16.7.1998, s. 13.

BILAGA I

VINPRODUKTER

Prognostiserad försörjningsbalans för Kanarieöarna

(1 juli 1999-30 juni 2000)

>Plats för tabell>

BILAGA II

Stödbelopp som beviljas för de produkter som avses i bilaga I

>Plats för tabell>

Top