EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1253

Rådets förordning (EG) nr 1253/1999 av den 17 maj 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma marknaden för spannmål och om upphävande av förordning (EEG) nr 2731/75 om fastställande av standardkvalitet för vanligt vete, råg, korn, majs och durumvete

OJ L 160, 26.6.1999, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1253/oj

31999R1253

Rådets förordning (EG) nr 1253/1999 av den 17 maj 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma marknaden för spannmål och om upphävande av förordning (EEG) nr 2731/75 om fastställande av standardkvalitet för vanligt vete, råg, korn, majs och durumvete

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 160 , 26/06/1999 s. 0018 - 0020


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1253/1999

av den 17 maj 1999

om ändring av förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma marknaden för spannmål och om upphävande av förordning (EEG) nr 2731/75 om fastställande av standardkvalitet för vanligt vete, råg, korn, majs och durumvete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(4),

med beaktande av Revisionsrättens yttrande(5), och

av följande skäl:

1. Efter 1992 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken har balansen på marknaden förbättrats avsevärt.

2. Arealuttag enligt det stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor som infördes 1992, samtidigt som interventionspriset sänktes, har bidragit till att produktionen har kunnat hållas under kontroll, medan ökad priskonkurrens har medfört att betydande extra spannmålskvantiteter har använts på hemmamarknaden, huvudsakligen till foder.

3. Med förbehåll för ökade arealersättningar enligt det stödsystem för jordbruksgrödor som föreskrivs i rådets förordning (EG) 1251/1999 av den 17 mars 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor(6) för att öka effekten av 1992 års reform, bör priskonkurrensen stärkas genom en ytterligare sänkning av interventionspriset, så att det i två steg kommer ner till en skyddsnätsnivå. Interventionspriset kommer vid behov att vara föremål för en slutlig sänkning, i synnerhet för att garantera en bättre balans på marknaden.

4. Föreskrifterna om standardkvalitet har inte längre någon praktisk betydelse och bör därför avskaffas.

5. Eftersom priset på ej spannmålsbaserad stärkelse och kompensationsbestämmelser i samband med detta alltid har styrts av den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål, bör anpassningen av dessa bestämmelser följa de åtgärder som vidtas för spannmål. Minimipriset för potatis avsedd för tillverkning av potatisstärkelse och ersättningen till producenter av sådan potatis bör därför anpassas i linje med prissänkningen för spannmål. Producenternas ersättning är fastställd på en högre nivå än motsvarande ersättning för spannmål med hänsyn till att produktionskvoterna enligt rådets förordning (EG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse(7) minskas.

6. De tullkvoter som fastställs i avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget eller i varje annan rådsakt bör öppnas och förvaltas av kommissionen i enlighet med närmare föreskrifter.

7. Med hänsyn till världsmarknadsprisernas inverkan på priserna på den inre marknaden bör kommissionens tillämpningsföreskrifter för nödvändiga åtgärder för stabilisering av den inre marknaden förtydligas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1766/92(8) ändras på följande sätt:

1) Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

"2. Denna förordning skall tillämpas trots vad som sägs i bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor(9)."

2. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. För spannmål som är föremål för interventionsåtgärder skall ett interventionspris fastställas till

- 110,25 euro/ton för regleringsåret 2001/2001,

- 101,31 euro/ton från och med regleringsåret 2001/2002.

Det interventionspris som gäller för majs och sorghum i maj skall gälla i juli, augusti och september samma år.

2. Interventionspriset skall höjas varje månad under hela eller en del av regleringsåret. Beloppet på de månatliga höjningarna och antalet sådana skall fastställas i enlighet med artikel 37.2 i fördraget.

3. Interventionspriset skall avse priset i partihandelsledet för varor som har levererats till lagret men inte lossats. Det skall gälla gemenskapens alla interventionsorter som är avsedda för de olika spannmålsslagen.

4. De priser som fastställs i denna förordning får ändras mot bakgrund av utvecklingen inom produktionen eller på marknaderna i enlighet med artikel 37.2 i fördraget. I synnerhet kommer ett beslut att fattas om en definitiv sänkning av interventionspriset som skall gälla från och med 2002/2003 mot bakgrund av marknadsutvecklingen."

3. Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. För potatis som är avsedd för framställning av stärkelse skall ett minimipris fastställas till

- 194,05 euro/ton för regleringsåret 2000/2001,

- 178, 31 euro/ton från och med regleringsåret 2001/2002.

Detta pris gäller för den kvantitet potatis som är levererad till fabriken och som krävs för att tillverka ett ton stärkelse.

Ett beslut om ytterligare sänkning av minimipriset från och med regleringsåret 2002/2003 skall fattas mot bakgrund av den slutliga sänkningen av interventionspriset för spannmål.

2. Det skall inrättas ett ersättningssystem för producenter av potatis avsedd för framställning av stärkelse. Ersättningen gäller för den kvantitet potatis som krävs för att tillverka ett ton stärkelse. Den skall fastställas till

- 98,74 euro/ton för regleringsåret 2000/2001,

- 110,54 euro/ton från och med regleringsåret 2001/2002.

Beloppet 110,54 euro/ton får höjas från och med regleringsåret 2002/2003 mot bakgrund av den slutliga sänkningen av interventionspriset för spannmål.

Ersättningen skall betalas ut endast för de kvantiteter potatis som omfattas av ett odlingskontrakt mellan potatisproducenten och tillverkaren av potatisstärkelse inom den kvot som avses i artikel 2.2 i rådets förordning (EG) nr 1868/94 av den 27 juli 1994 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse(10) och som gäller för företaget i fråga.

3. Minimipriset och ersättningen skall justeras efter hur mycket stärkelse potatisen innehåller.

4. Om situationen på marknaden för potatisstärkelse så kräver, skall rådet vidta lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 37.2 i fördraget.

5. Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel i enlighet med artikel 23."

4. Artikel 12.1 skall ersättas med följande:

"1. Tullkvoter för de produkter som finns förtecknade i artikel 1 och som härrör från avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget eller från varje annan rådsakt enligt fördraget skall öppnas och förvaltas i enlighet med föreskrifter som antagits enligt det förfarande som fastställs i artikel 23."

5. Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

1. När noteringarna eller priserna på världsmarknaden för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1 når en nivå som avbryter eller hotar att avbryta tillgången på leveranser på gemenskapsmarknaden, och när det förefaller troligt att denna situation kommer att bestå och förvärras, får lämpliga åtgärder vidtas. Sådana åtgärder får vidtas som en säkerhetsåtgärd i yttersta nödfall.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23."

Artikel 2

Rådets förordning (EG) nr 2731/75 av den 29 oktober 1975 om fastställande av standardkvaliteter för vanligt vete, råg, korn, majs och durumvete(11) skall upphöra att gälla.

Artikel 3

1. Denna förordning träder i kraft sju dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Denna förordning skall tillämpas från och med regleringsåret 2000/2001.

3. Förordning (EEG) nr 2731/75 skall fortsätta att vara tillämplig avseende regleringsåren 1998/1999 och 1999/2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 1999.

På rådets vägnar

K.-H. FUNKE

Ordförande

(1) EGT C 170, 4.6.1998, s. 1.

(2) Yttrandet avgett den 6 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 284, 14.9.1998, s. 55.

(4) EGT C 93, 6.4.1999, s. 1.

(5) EGT C 401, 22.12.1998, s. 3.

(6) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(7) EGT L 197, 30.7.1994, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1284/98 (EGT L 178, 23.6.1998, s. 3).

(8) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (EGT L 126, 24.5.1996, s. 37).

(9) EGT L 160, 26.6.1999, s. 1.

(10) EGT L 197, 30.7.1994, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1284/98 (EGT L 178, 23.6.1998, s. 3).

(11) EGT L 281, 1.11.1975, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2594/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 10).

Top