EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Q0531

Interinstitutionellt avtal av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

OJ L 136, 31.5.1999, p. 15–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 105 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 143 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 143 - 147
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 114 - 118

In force

31999Q0531

Interinstitutionellt avtal av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 136 , 31/05/1999 s. 0015 - 0019


INTERINSTITUTIONELLT AVTAL

av den 25 maj 1999

mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och europeiska gemenskapernas kommission

om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR,

med hänvisning till Europaparlamentets resolution av den 7 oktober 1998 om oberoende, roll och ställning för enheten för samordning av bedrägeribekämpning (Uclaf)(1),

med hänvisning till rådets slutsatser av den 15 mars 1999, som antogs efter en fördjupad diskussion med företrädare för Europaparlamentet och kommissionen,

med beaktande av kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 om inrättande av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning(2),

och av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999(3) och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999(4) om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning innehåller bestämmelser om att byrån skall inleda och utföra administrativa utredningar inom de institutioner, organ och byråer som inrättats genom EG-fördraget och Euratomfördraget eller på grundval av dessa fördrag.

(2) Ansvaret för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, som inrättats av kommissionen, förutom skyddet av de ekonomiska intressena även omfattar all verksamhet som har samband med skyddet av gemenskapens intressen mot oegentligheten, som kan leda till administrativa eller straffrättsliga påföljder.

(3) Det är viktigt att öka bedrägeribekämpningens omfattning och effektivitet med hjälp av de experter som finns inom området för administrativa utredningar.

(4) Alla institutioner, organ och byråer bör i kraft av sin administrativa självständighet ge byrån i uppdrag att inom dessa utföra administrativa utredningar för att efterforska sådana omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som skulle kunna utgöra sådana brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger tjänstemän och anställda i gemenskaperna som avses i artiklarna 11, 12 andra och tredje styckena, 13, 14, 16 och 17 första stycket i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade "Tjänsteföreskrifterna"), brister som kan skada dessa gemenskapers intressen och som kan leda till disciplinära åtgärder och, i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder, eller ett allvarligt fel i tjänsten enligt artikel 22 i tjänsteföreskrifterna eller en bristande uppfyllelse av motsvarande skyldigheter som åvilar ledamöter, chefer eller medlemmar av personalen vid gemenskapens institutioner, organ eller byråer, som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna.

(5) Dessa utredningar skall utföras med iakttagande av tillämpliga bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, särskilt protokollet om immunitet och privilegier, texter som antagits för deras tillämpning samt tjänsteföreskrifterna.

(6) Dessa utredningar skall utföras på samma villkor inom alla institutioner, organ och byråer inom gemenskapen utan att överlämnandet av denna uppgift till byrån skall påverka institutionernas, organens och byråernas eget ansvar eller på något sätt minska de berörda personernas rättsliga skydd.

(7) De praktiska villkoren bör fastställas för hur institutionernas och organens ledamöter, byråernas chefer och tjänstemännen och de anställda inom dessa skall samarbeta för att de interna utredningarna skall kunna utföras väl, i avvaktan på att tjänsteföreskrifterna ändras,

efter samråd om att införa en gemensam ordning för detta ändamål, och

med uppmaning till övriga institutioner, organ och byråer att ansluta sig till detta avtal,

INGÅTT FÖLJANDE AVTAL:

1. Europaparlamentet, rådet och kommissionen (nedan kallade: institutionerna) beslutar att anta en gemensam ordning för åtgärder som behövs för att underlätta att de utredningar som genomförs av byrån bedrivs på ett korrekt sätt inom institutionerna. Dessa utredningar har som ändamål att

- bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen,

- efterforska sådana omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som skulle kunna utgöra brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger tjänstemän och anställda i gemenskaperna, brister som skulle kunna leda till disciplinära åtgärder och, i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder, eller en bristande uppfyllelse av motsvarande skyldigheter, som åvilar ledamöter, chefer eller medlemmar av personalen, som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna.

Dessa utredningar skall genomföras med iakttagande av tillämpliga bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, särskilt protokollet om immunitet och privilegier, texter som antagits för deras tillämpning samt tjänsteföreskrifterna.

Utredningarna skall också utföras i enlighet med de villkor och närmare bestämmelser som avses i Europeiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens förordningar.

2. Institutionerna åtar sig att inrätta en sådan ordning och att göra den omedelbart tillämplig genom att anta ett internt beslut enligt den modell som bifogas detta avtal och att inte avvika från modellbeslutet annat än om särskilda förhållanden inom den egna institutionen gör detta nödvändigt av tekniska skäl.

3. Institutionerna är eniga om behovet av att till byrån för yttrande överlämna varje begäran om upphävande av immunitet mot rättsliga förfaranden för tjänstemän eller anställda i samband med eventuella fall av bedrägeri, korruption eller all annan olaglig verksamhet. Om en begäran om upphävande av immunitet gäller någon av institutionernas ledamöter skall byrån underrättas.

4. Institutionerna skall till byrån översända de bestämmelser som de har fastställt för att genomföra detta avtal.

Detta avtal får bara ändras efter uttryckligt medgivande från de undertecknande institutionerna.

De andra institutioner, organ och enheter som inrättats genom EG-fördraget och Euratomfördraget eller på grundval av dessa, uppmanas att ansluta sig till detta avtal genom att, var för sig, avge en förklaring som skall lämnas till ordförandena för de institutioner som undertecknat avtalet.

Detta avtal träder i kraft den 1 juni 1999.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 1999.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. M. GIL-ROBLES

På Europeiska unionensråds vägnar

Ordförande

H. EICHEL

På Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar

Ordförande

J. SANTER

(1) EGT C 328, 26.10.1998, s. 95.

(2) Se sidan 20 i detta nummer av EGT.

(3) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(4) Se sidan 8 i detta nummer av EGT.

BILAGA

"MODELLBESLUT"

[INSTITUTIONENS/ORGANETS eller BYRÅNS] BESLUT

av den

om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas intressen

[INSTITUTIONEN, ORGANET eller BYRÅN] HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av [rättslig grund]

och av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999(1) och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999(2) om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning innehåller bestämmelser om att byrån skall inleda och utföra administrativa utredningar inom de institutioner, organ och byråer som inrättats genom EG-fördraget och Euratomfördraget eller på grundval av dessa fördrag.

(2) Ansvaret för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, som inrättats av kommissionen, förutom skyddet av de ekonomiska intressena även omfattar all verksamhet som har samband med skyddet av gemenskapens intressen mot oegentligheter, som kan leda till administrativa eller straffrättsliga påföljder.

(3) Det är viktigt att öka bedrägeribekämpningens omfattning och effektivitet med hjälp av de experter som finns inom området för administrativa utredningar.

(4) Alla institutioner, organ och byråer bör i kraft av sin administrativa självständighet ge byrån i uppdrag att inom dessa utföra administrativa utredningar för att efterforska sådana omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som skulle kunna utgöra sådana brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger tjänstemän och anställda i gemenskaperna som avses i artiklarna 11, 12 andra och tredje styckena, 13, 14, 16 och 17 första stycket i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade "Tjänsteföreskrifterna"), brister som kan skada dessa gemenskapers intressen och som kan leda till disciplinära åtgärder och, i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder, eller ett allvarligt fel i tjänsten enligt artikel 22 i tjänsteföreskrifterna eller en bristande uppfyllelse av motsvarande skyldigheter som åvilar ledamöter, chefer eller medlemmar av personalen vid gemenskapens institutioner, organ eller byråer, som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna.

(5) Dessa utredningar skall utföras med iakttagande av tillämpliga bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, särskilt protokollet om immunitet och privilegier, texter som antagits för deras tillämpning samt tjänsteföreskrifterna.

(6) Dessa utredningar skall utföras på samma villkor inom alla institutioner, organ och byråer inom gemenskapen utan att överlämnandet av denna uppgift till byrån skall påverka institutionernas, organens och byråernas eget ansvar eller på något sätt minska de berörda personernas rättsliga skydd.

(7) De praktiska villkoren bör fastställas för hur institutionernas och organens ledamöter, byråernas chefer och tjänstemännen och de anställda inom dessa skall samarbeta för att de interna utredningarna skall kunna utföras väl, i avvaktan på att tjänsteföreskrifterna ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Skyldighet att samarbeta med byrån

Generalsekreteraren, de olika enheterna, cheferna och alla tjänstemän samt anställda inom institutionen, organet eller byrån är skyldiga att till fullo samarbeta med byråns anställda och att lämna all den hjälp som behövs för utredningen. I detta avseende skall de till byråns anställda lämna alla upplysningar och alla förklaringar som behövs.

Ledamöterna skall till fullo samarbeta med byrån utan att detta inverkar på tillämpliga bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, särskilt protokollet om immunitet och privilegier, eller de texter som antagits för deras tillämpning.

Artikel 2

Skyldighet att lämna upplysningar

Varje tjänsteman eller anställd inom [institutionen, organet eller byrån] som får kännedom om omständigheter som tyder på förekomst av eventuella fall av bedrägeri, korruption eller all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot gemenskapernas intressen eller om omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som skulle kunna utgöra brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger tjänstemän och anställda i gemenskaperna, brister som skulle kunna leda till disciplinära åtgärder och, i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder, eller en bristande uppfyllelse av motsvarande skyldigheter, som åvilar ledamöter, chefer eller medlemmar av personalen, som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna, skall utan dröjsmål underrätta sin avdelningschef eller generaldirektör eller, om den anställde anser det nödvändigt, lämna upplysningarna direkt till sin generalsekreterare eller till byrån.

[Institutionens, organets eller byråns] generalsekreterare, generaldirektörer, avdelningschefer eller chefer skall utan dröjsmål till byrån överlämna alla uppgifter som de får kännedom om och som tyder på förekomsten av sådana oegentligheter som avses i första stycket.

En chef, tjänsteman eller anställd vid [institutionen, organet eller byrån] får aldrig utsättas för en orättvis eller diskriminerande behandling på grund av ett sådant uppgiftslämnande som avses i första och andra styckena.

Ledamöter som får kännedom om uppgifter som avses i första stycket skall underrätta [institutionens eller organets] ordförande, eller om ledamöterna anser det vara av betydelse, byrån direkt.

Artikel 3

Hjälp från säkerhetsbyrån

På begäran av byråns direktör skall [institutionens, organets eller byråns] säkerhetsbyrå hjälpa byråns anställda vid det praktiska genomförandet av utredningarna.

Artikel 4

Information till den som berörs av utredningen

Om det finns en möjlighet att en ledamot, chef, tjänsteman eller anställd är personligt involverad skall den berörde snabbt informeras, om detta inte riskerar att skada utredningen. Under inga omständigheter får slutsatser dras efter utredningen om en namngiven ledamot, chef, tjänsteman eller anställd inom [institutionen, organet eller byrån], utan att den berörde har givits möjlighet att yttra sig över alla uppgifter som rör honom.

Om det är nödvändigt med absolut sekretess med avseende på utredningen och om utredningsåtgärder som faller under en nationell rättslig myndighets befogenheter används, får denna skyldighet att ge ledamoten, chefen, tjänstemannen eller den anställde vid [institutionen, organet eller byrån] möjlighet att yttra sig skjutas upp, efter överenskommelse med ordföranden respektive generalsekreteraren.

Artikel 5

Information om nedläggning av utredningen utan vidare åtgärder

Om inget av det som lagts ledamoten, chefen, tjänstemannen eller den anställde vid [institutionen, organet eller byrån] till last kan vidhållas efter en intern utredning, skall den interna utredningen mot honom läggas ned utan vidare åtgärder efter beslut av byråns direktör, som skriftligen skall underrätta den berörde om detta.

Artikel 6

Upphävande av immunitet

Varje begäran från en nationell polismyndighet eller en nationell rättslig myndighet om upphävande av immunitet mot rättsliga åtgärder för en tjänsteman eller anställd vid [institutionen, organet eller byrån] som gäller eventuella fall av bedrägeri, korruption eller all annan olaglig verksamhet, skall överlämnas till byråns direktör för yttrande. Om en begäran om upphävande av immunitet gäller en ledamot av [institutionen eller organet] skall byrån informeras om detta.

Artikel 7

När beslutet skall bli gällande

Detta beslut blir gällande den 1 juni 1999.

Utfärdat i

På [institutionens, organets eller byråns] vägnar

(1) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(2) EGT L 136, 31.5.1999, s. 8.

Top