EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0881

Kommissionens förordning (EG) nr 881/1999 av den 28 april 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1854/96 om utarbetande av en förteckning över referensmetoder som skall tillämpas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter inom den gemensamma marknadsorganisationen

OJ L 111, 29.4.1999, p. 24–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/881/oj

31999R0881

Kommissionens förordning (EG) nr 881/1999 av den 28 april 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1854/96 om utarbetande av en förteckning över referensmetoder som skall tillämpas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter inom den gemensamma marknadsorganisationen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 111 , 29/04/1999 s. 0024 - 0034


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 881/1999

av den 28 april 1999

om ändring av förordning (EG) nr 1854/96 om utarbetande av en förteckning över referensmetoder som skall tillämpas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter inom den gemensamma marknadsorganisationen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1587/96(2), särskilt artiklarna 6.6, 7.5, 8.4, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 16.1, 16.4 och 17.14 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2721/95 av den 24 november 1995 om tillämpningsföreskrifter för referens- och rutinmetoder för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter inom den gemensamma marknadsorganisationen(3), föreskrivs att en förteckning över de referensmetoder som skall tillämpas för de analyser som avses i artikel 1 i denna förordning skall utarbetas före den 1 april varje år. Förteckningen har upprättats genom kommissionens förordning (EG) nr 1854/96(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 745/98(5). Förteckningen över referensmetoder bör uppdateras. Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1854/96 bör ersättas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1854/96 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 april 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 148, 28.6.1968, s. 13.

(2) EGT L 206, 16.8.1996, s. 21.

(3) EGT L 283, 25.11.1995, s. 7.

(4) EGT L 246, 27.9.1996, s. 5.

(5) EGT L 103, 3.4.1998, s. 8.

BILAGA

"BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER REFERENSMETODER I ENLIGHET MED FÖRORDNING (EG) nr 2721/95

DEL A:

>Plats för tabell>

DEL B:

Referensmetoderna som är listade under del B är tillämpningsbara för analyser av produkter som omfattas av någon av de förordningar som anges i den första kolumnen

>Plats för tabell>"

Top