EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0228

1999/228/EG: Kommissionens beslut av den 5 mars 1999 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG och beslut 92/160/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG och 93/197/EEG beträffande djurhälsovillkor för tillfällig införsel, återinförsel och import till gemenskapen av registrerade hästar från vissa delar av Saudiarabien [delgivet med nr K(1999) 496] (Text av betydelse för EES)

OJ L 83, 27.3.1999, p. 77–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 86 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 149 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 149 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 123 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; tyst upphävande genom 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/228/oj

31999D0228

1999/228/EG: Kommissionens beslut av den 5 mars 1999 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG och beslut 92/160/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG och 93/197/EEG beträffande djurhälsovillkor för tillfällig införsel, återinförsel och import till gemenskapen av registrerade hästar från vissa delar av Saudiarabien [delgivet med nr K(1999) 496] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 083 , 27/03/1999 s. 0077 - 0079


KOMMISSIONENS BESLUT av den 5 mars 1999 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG och beslut 92/160/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG och 93/197/EEG beträffande djurhälsovillkor för tillfällig införsel, återinförsel och import till gemenskapen av registrerade hästar från vissa delar av Saudiarabien [delgivet med nr K(1999) 496] (Text av betydelse för EES) (1999/228/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artiklarna 12, 13, 15 och 16 samt artikel 19 ii i detta, och

av följande skäl:

Genom rådets beslut 79/542/EEG (2), senast ändrat genom kommissionens beslut 98/622/EEG (3), upprättas en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får och getter samt färskt kött och köttprodukter.

Genom kommissionens beslut 92/160/EEG (4), senast ändrat genom beslut 97/685/EEG (5), regionaliseras vissa tredje länder när det gäller import av hästdjur.

Krav avseende djurhälsa och veterinärintyg vid tillfällig införsel, återinförsel och import av registrerade hästar fastställs i kommissionens beslut 92/260/EEG (6), 93/195/EEG (7) och 93/197/EEG (8), samtliga senast ändrade genom beslut 98/594/EEG (9).

Efter att representanter för kommissionen gjort en veterinärinspektion i Saudiarabien gjordes bedömningen att de veterinära myndigheterna i detta land har en tillfredsställande kontroll över djurhälsosituationen. Av särskild vikt är det faktum att kontrollen verkar tillförlitlig när det gäller förflyttningar och transporter av hästdjur från vissa delar av landets territorium till övriga delar av landet.

De veterinära myndigheterna i Saudiarabien har gjort ett skriftligt åtagande att inom 24 timmar meddela kommissionen och medlemsstaterna via fax, telegram eller telex om någon av de smittsamma hästsjukdomar som finns upptagna i förteckningen över anmälningspliktiga sjukdomar i bilaga A till direktiv 90/426/EEG har kunnat konstateras i landet i fråga. Åtagandet innebär också att de veterinära myndigheterna inom rimlig tid och på det sätt som anges ovan skall underrätta kommissionen och medlemsstaterna om alla förändringar som görs av vaccinations- eller importbestämmelserna beträffande hästdjur.

Resultaten av en landsomfattande serologisk undersökning avseende rots och beskällarsjuka (dourine) visar att Saudiarabien bör ges status som fritt från dessa sjukdomar i åtminstone sex månader. Vidare har Venezuelan equine encephalomyelitis och vesikulär stomatit aldrig förekommit i landet, medan virusarterit hos häst har kunnat påvisas med hjälp av serologiska metoder.

Resultaten från undersökningen ovan visar att delar av Saudiarabien har varit fria från afrikansk hästpest i mer än två år. Vaccinationer mot denna sjukdom är också officiellt förbjudna och har inte utförts i landet under de senaste tolv månaderna. Vissa delar av landet kan dock inte anses vara fria från sjukdomen i fråga.

De behöriga myndigheterna i Saudiarabien har meddelat kommissionen att en insektsskyddad karantänstation nära Riyad har blivit officiellt godkänd. Vidare har myndigheterna skickat över originalnamnteckningar för de officiella veterinärer som är behöriga att underteckna exportlicenser.

Med tanke på djurhälsosituationen i vissa delar av Saudiarabien är det lämpligt att regionalisera landet i fråga, så att import till gemenskapens territorium av registrerade hästar endast medges från de delar av Saudiarabiens territorium som är fria från sjukdom.

När krav beträffande djurhälsa och veterinärintyg fastställs bör hänsyn tas till djurhälsosituationen i det berörda tredje landet. Föreliggande beslut avser bara registrerade hästar.

När förteckningarna över tredje länder ändras bör ländernas ISO-koder användas, så att inga missförstånd uppstår.

Beslut 79/542/EEG och beslut 92/160/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG och 93/197/EEG bör ändras i enlighet med detta.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I den särskilda kolumnen för registrerade hästar i del 2 i bilagan till beslut 79/542/EEG skall följande rad läggas till, i enlighet med ISO-kodens korrekta alfabetiska placering:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Följande skall läggas till i bilagan till beslut 92/160/EEG:

"Saudiarabien

Hela territoriet, med undantag för de skydds- och övervakningszoner som upprättats i enlighet med artikel 13.2 a i direktiv 90/426/EEG och som avgränsas på följande sätt:

1. Skyddszon

1.1 Jizan-provinsen

- hela provinsen, förutom den del som ligger norr om kontrollstationen i Ash Shuqaiq vid väg 5 och den del som ligger norr om väg 10

1.2 Asir-provinsen

- den del av provinsen som i norr avgränsas av väg 10 från Ad Darb via Abha till Kamis Mushayt, med undantag för ridklubbarna vid flyg- och militärbaserna

- den del av provinsen som i norr avgränsas av väg 15 från Kamis Mushayt via Jarash, Al Utfah och Dhahran Al Janoub till gränsen mot provinsen Najran

- den del av provinsen som i norr avgränsas av vägen från Al Utfah via Al Fayd till Badr Al Janoub (i Najran-provinsen)

1.3 Najran-provinsen

- den del av provinsen som i norr avgränsas av vägen från Al Utfah (i Asir-provinsen) via Badr Al Janoub till As Sebt och vidare från As Sebt längs med Wadi Habunah till korsningen med väg 177 mellan Najran och Riyad, och som vidare - från nämnda korsning - avgränsas av väg 177 söderut till korsningen med väg 15 från Najran till Sharourah

- den del av provinsen som i norr avgränsas av väg 15 mellan Najran och Sharourah och som i söder avgränsas av gränsen till Yemen

2. Övervakningszon

2.1 Jizan-provinsen

- den del av provinsen som ligger norr om kontrollstationen i Ash Shuqaiq vid väg 5, som kontrolleras av vägkontrollstationen i Al Qahmah, och den del av provinsen som ligger norr om väg 10

2.2 Asir-provinsen

- ridklubbarna vid flyg- och militärbaserna

- den del av provinsen som ligger mellan gränsen till skyddszonen och väg 209 från Ash Shuqaiq till kontrollstationen Muhayil vid väg 211

- den del av provinsen som ligger mellan kontrollstationen vid väg 10 söder om Abha, själva staden Abha samt kontrollstationen Ballasmer, 65 km från Abha vid väg 15 mot norr

- den del av provinsen som ligger mellan Khamis Mushayt och den kontrollstation som är belägen 90 km från Abha vid väg 255 till Samakh och kontrollstationen i Yarah, 90 km från Abha, vid väg 10 mot Riyad

- den del av provinsen som ligger söder om en tänkt linje mellan kontrollstationen i Yarah vid väg 10 och Khashm Ghurab vid väg 177 till gränsen mot Najran-provinsen

2.3 Najran-provinsen

- den del av provinsen som ligger söder om en tänkt linje mellan kontrollstationen i Yarah vid väg 10 och Khashm Ghurab vid väg 177 från provinsgränsen till vägkontrollstationen Khashm Ghurab, 80 km från Najran, och väster om väg 175 mot Sharourah."

Artikel 3

Beslut 92/260/EEG ändras på följande sätt:

1) I bilaga I skall förteckningen över tredje länder som tillhör grupp E ersättas med följande:

"Förenade Arabemiraten (AE), Bahrain (BH), Algeriet (DZ), Egypten (1) (EG), Israel (IL), Jordanien (JO), Kuwait (KW), Libanon (LB), Libyen (LY), Marocko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Saudiarabien (1) (SA), Syrien (SY), Tunisien (TN) och Turkiet (1) (TR)".

2) Titeln på det hälsointyg som återfinns i bilaga II E skall ersättas med följande:

"HÄLSOINTYG

för tillfällig införsel av registrerade hästar till gemenskapens territorium från Förenade Arabemiraten, Bahrain, Algeriet, Egypten (1), Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Malta, Mauritius, Oman, Qatar, Saudiarabien (1), Syrien, Tunisien och Turkiet (1) under en tidsperiod på mindre än 90 dagar".

Artikel 4

Beslut 93/195/EEG ändras på följande sätt:

1) Förteckningen i bilaga I över tredje länder som tillhör grupp E skall ersättas med följande:

"Förenade Arabemiraten (AE), Bahrain (BH), Algeriet (DZ), Egypten (1) (EG), Israel (IL), Jordanien (JO), Kuwait (KW), Libanon (LB), Libyen (LY), Marocko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Saudiarabien (1) (SA), Syrien (SY), Tunisien (TN), Turkiet (1) (TR)".

2) I hälsointyget i bilaga II skall uppräkningen av tredje länder som tillhör grupp E i intygets titel ersättas med följande:

"Förenade Arabemiraten, Bahrain, Algeriet, Egypten (1), Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Malta, Mauritius, Oman, Qatar, Saudiarabien (1), Syrien, Tunisien och Turkiet (1)".

Artikel 5

Beslut 93/197/EEG ändras på följande sätt:

1) Förteckningen i bilaga I över tredje länder som tillhör grupp E skall ersättas med följande:

"Förenade Arabemiraten (2) (AE), Bahrain(2) (BH), Algeriet (DZ), Egypten (1) (2) (EG), Israel (IL), Jordanien (2) (JO), Kuwait (2) (KW), Libanon (2) (LB), Libyen (2) (LY), Marocko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman (2) (OM), Qatar (2) (QA), Saudiarabien (1) (2) (SA), Syrien (2) (SY) och Tunisien (TN)".

2) Titeln på det hälsointyg som återfinns i bilaga II E skall ersättas med följande:

"HÄLSOINTYG

för import till gemenskapens territorium av registrerade hästar från Förenade Arabemiraten, Bahrain, Egypten (1), Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Oman, Qatar, Saudiarabien (1) och Syrien samt för import av registrerade hästdjur respektive hästdjur för avel och produktion från Algeriet, Israel, Marocko, Malta, Mauritius och Tunisien".

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 mars 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 42.

(2) EGT L 146, 14.6.1979, s. 15.

(3) EGT L 296, 5.11.1998, s. 16.

(4) EGT L 71, 18.3.1992, s. 27.

(5) EGT L 287, 21.10.1997, s. 54.

(6) EGT L 130, 15.5.1992, s. 67.

(7) EGT L 86, 6.4.1993, s. 1.

(8) EGT L 86, 6.4.1993, s. 16.

(9) EGT L 286, 23.10.1998, s. 53.

Top