EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1999_083_R_0050_024

Rådets beslut av den 22 februari 1999 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel
Gemensam förklaring

OJ L 83, 27.3.1999, p. 50–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999D0224

1999/224/EG: Rådets beslut av den 22 februari 1999 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 083 , 27/03/1999 s. 0050 - 0050


RÅDETS BESLUT av den 22 februari 1999 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel (1999/224/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130m jämförd med artikel 228.2 första meningen och artikel 228.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

Gemenskapen och Israel genomför för närvarande forskningsprogram inom områden som är av gemensamt intresse.

Staten Israel, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, har undertecknat ett Europa-Medelhavsavtal om associering med föreskrifter om förhandlingar rörande ett samarbetsavtal inom området för vetenskap och teknik.

Europeiska gemenskapen och Staten Israel har slutit ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete under den tid som fjärde ramprogrammet om FoTUD löper.

Genom sitt beslut av den 18 maj 1998 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel under den tid som femte ramprogrammet löper.

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan gemenskapen och Staten Israel bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtalstexten bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer som skall ha befogenhet att med för gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet.

Artikel 3

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar lämna den underrättelse varom stadgas i artikel 13 i avtalet.

Utfärdat i Luxemburg den 22 februari 1999.

På rådets vägnar

H.-F. von PLOETZ

Ordförande

(1) EGT C 283, 12.9.1998, s. 5.

(2) Yttrandet avgivet den 11 februari 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

Top