EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0019

Kommissionens direktiv 1999/19/EG av den 18 mars 1999 om ändring av rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver (Text av betydelse för EES)

OJ L 83, 27.3.1999, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 232 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 232 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 11 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/19/oj

31999L0019

Kommissionens direktiv 1999/19/EG av den 18 mars 1999 om ändring av rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 083 , 27/03/1999 s. 0048 - 0049


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/19/EG av den 18 mars 1999 om ändring av rådets direktiv 97/70/EG om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver (1), särskilt artikel 8 i detta, och

av följande skäl:

(1) Kommissionen har undersökt bestämmelserna i kapitel IX i bilaga II till direktiv 97/70/EG med hänsyn till deras tillämpning på nya fiskefartyg som är mellan 24 och 45 meter långa och med beaktande av dessa fartygs begränsade storlek och antalet ombordvarande.

(2) Denna undersökning har visat att vad gäller sådana fartygs radiokommunikation kan samma säkerhet garanteras, när fartygen uteslutande går i trafik inom havsområde A1, om det krävs att de utrustas med en extra VHF-radio, som använder Digital Selective Calling (DSC) i stället för Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB).

(3) Mot bakgrund av denna undersökning bör bilaga II till direktiv 97/70/EG ändras.

(4) Ändringen överensstämmer med reglerna för att fartyg som inte omfattas av SOLAS kan delta i Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) som upprättats av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) sjösäkerhetskommitté genom cirkulär 803 av den 9 juni 1997.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta diektiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 12 i rådets direktiv 93/75/EEG (2), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/74/EG (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga II till direktiv 97/70/EG skall följande läggas till under rubriken: "Kapitel IX: Radiokommunikation"

"Regel 7: Radioutrustning - havsområde A1

En ny punkt 4 skall föras in med följande lydelse:

`Utan hinder av bestämmelser i regel 4 a, kan administrationen undanta nya fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver men mindre än 45 meter och som endast går i trafik inom havsområde A1 från kraven i reglerna 6.1 f och 7.3 om de är utrustade med en VHF-radioinstallation enligt bestämmelser i regel 6.1 a och, dessutom, med en VHF-radioinstallation som använder DSC för överföring av nödsignaler från sjöss till land enligt bestämmelser i regel 7.1 a.`"

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 maj 2000. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 1999.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 34, 9.2.1998, s. 1.

(2) EGT L 247, 5.10.1993, s. 19.

(3) EGT L 276, 13.10.1998, s. 7.

Top