EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0676

Kommissionens förordning (EG) nr 676/1999 av den 26 mars 1999 om ändring för femte gången av förordning (EG) nr 785/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 603/95 om den gemensamma marknaden för torkat foder

OJ L 83, 27.3.1999, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 84 - 85
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 147 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 147 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/676/oj

31999R0676

Kommissionens förordning (EG) nr 676/1999 av den 26 mars 1999 om ändring för femte gången av förordning (EG) nr 785/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 603/95 om den gemensamma marknaden för torkat foder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 083 , 27/03/1999 s. 0040 - 0041


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 676/1999 av den 26 mars 1999 om ändring för femte gången av förordning (EG) nr 785/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 603/95 om den gemensamma marknaden för torkat foder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 603/95 av den 21 februari 1995 om den gemensamma marknaden för torkat foder (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1347/95 (2), särskilt artikel 18 i denna, och

av följande skäl:

I artikel 2.2 a första strecksatsen i kommissionens förordning (EG) nr 785/95 av den 6 april 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 603/95 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1794/97 (4), föreskrivs att dehydratisering av färskt foder skall ske med hjälp av torkar som håller en temperatur på minst 93 °C i början av processen.

Enligt omfattande forskning och vetenskapliga studier bevaras näringsvärdet, särskilt betakarotinhalten, i en produkt av hög kvalitet om torkningen av fodret äger rum vid hög temperatur.

Marknadsläget för torkat foder karakteriseras av fallande försäljningspriser och ökad produktion och är sådant att det är nödvändigt att garantera tillgången på en slutprodukt av näringsmässigt hög kvalitet framställd under likartade konkurrensvillkor och att motivera det stödbelopp som beviljas till bearbetningskostnaderna. Detta kan uppnås genom att torkning av foder vid hög temperatur tillämpas allmänt.

På de flesta företag äger bearbetning av foder rum vid hög temperatur. Det är därför lämpligt att föreskriva att de anläggningar som fortfarande håller en temperatur på 93 °C i början av processen inom rimlig tid justeras för att vara anpassade till torkning av foder vid hög temperatur.

För de tekniska justeringar som är nödvändiga i detta syfte krävs en bekräftelse på att den behöriga myndigheten godkänt företaget.

I vissa medlemsstater används för närvarande ett litet antal bandtorkar med en temperatur på minst 110 °C vid torkningsprocessens början. Det rör sig om små installationer med låg kapacitet vars driftstemperatur inte kan höjas utan radikala tekniska justeringar. Därför bör de omfattas av undantag från minimikravet på en torkningstemperatur på 350 °C, samtidigt som det skall stå klart att ingen ny installation av denna typ får godkännas efter det att regleringsåret 1999/2000 inletts.

I artikel 15 b i ovannämnda förordning (EG) nr 785/95 föreskrivs att medlemsstaterna skall meddela kommissionen de arealer och kvantiteter som berörs av kontrakt och leveransdeklarationer. Erfarenheten har visat att denna rapportering är en källa till motsägelsefulla och otillfredsställande uppgifter. Den bör därför avskaffas.

Förvaltningskommittén för torkat foder har inte avgivet något yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 785/95 ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.2 a skall den första strecksatsen ersättas med följande:

"- lufttemperaturen är minst 350 grader C i början av processen. Bandtorkar med en temperatur på minst 110 °C vid processens början och som godkänts före inledningen av regleringsåret 1999/2000, behöver inte uppfylla detta villkor."

2. Artikel 15 b skall utgå.

Artikel 2

1. De tekniska justeringar i torkningsanläggningarna som är nödvändiga enligt bestämmelserna i artikel 1.1 skall göras utan att det påverkar kravet om att underrätta den behöriga myndigheten inom den tidsfrist som anges i artikel 4.1 a sista stycket i förordning (EG) nr 785/95.

2. Medlemsstaterna skall senast den 15 maj 1999 till kommissionen översända en förteckning över de bandtorkar som godkänts före inledningen av regleringsåret 1999/2000 och som därför får omfattas av undantaget i artikel 1.1.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med förordningens ikraftträdande med undantag av artikel 1.1 som skall tillämpas från och med den 1 april 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 mars 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 63, 21.3.1995, s. 1.

(2) EGT L 131, 15.6.1995, s. 1.

(3) EGT L 79, 7.4.1995, s. 5.

(4) EGT L 255, 18.9.1997, s. 12.

Top