EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999D0313(01)

Beslut nr 1/99 fattat av gemensamma kommittén inrättad genom avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Republiken Turkiet om handel med produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen av den 23 februari 1999 avseende antagandet av arbetsordningen för gemensamma kommittén för EKSG-Turkiet

EGT L 66, 13.3.1999, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/192(1)/oj

21999D0313(01)

Beslut nr 1/99 fattat av gemensamma kommittén inrättad genom avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Republiken Turkiet om handel med produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen av den 23 februari 1999 avseende antagandet av arbetsordningen för gemensamma kommittén för EKSG-Turkiet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 066 , 13/03/1999 s. 0030 - 0032


BESLUT nr 1/99 FATTAT AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN INRÄTTAD GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN OCH REPUBLIKEN TURKIET OM HANDEL MED PRODUKTER SOM OMFATTAS AV FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN av den 23 februari 1999 avseende antagandet av arbetsordningen för gemensamma kommittén för EKSG-Turkiet(1999/192/EKSG)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Republiken Turkiet om handel med produkter som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artiklarna 14.3 och 19 i detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemskap

1. De avtalsslutande parterna skall utse sina företrädare i gemensamma kommittén för EKSG-Turkiet, nedan kallad "kommittén". En medlem av kommittén som är förhindrad att delta i ett möte kan låta sig företrädas.

2. De företrädare som utses får åtföljas av tjänstemän som bistår dem. Antalet tjänstemän får bestämmas av kommittén. Kommittén får besluta att bjuda in andra personer att närvara som observatörer vid dess sammanträden.

3. Kommitténs sammanträden skall inte vara offentliga, om inte annat beslutas av kommittén.

Artikel 2

Ordförandeskapet

1. Ordförandeskapet i kommittén skall utövas växelvis under ett år åt gången av gemenskapens företrädare, dvs. Europeiska gemenskapernas kommission, och Turkiets företrädare. Den första perioden skall inledas den dag då kommittén håller sitt första möte.

2. Den sittande ordföranden skall ansvara för alla sekretariatsfunktioner för kommittén.

3. En företrädare för Europeiska gemenskapernas kommission och en av Turkiet utsedd företrädare skall gemensamt fungera som kommitténs sekreterare.

Artikel 3

Sammanträden

1. Kommittén skall sammanträda en gång per år. I brådskande fall kan parterna hålla extraordinarie sammanträden. Begäran från en av parterna om sådana sammanträden skall ställas till den sittande ordföranden. Ordföranden skall sammankalla till sammanträde i kommittén senast tio dagar efter mottagandet av en begäran om ett extraordinarie sammanträde, såvida inget annat avtalats med den avtalsslutande part som lagt fram begäran.

2. Ordföranden skall upprätta en preliminär dagordning för varje sammanträde. Kallelsen till sammanträdet och den preliminära dagordningen skall senast sju dagar före sammanträdet sändas till de mottagare som anges i artikel 9. Den preliminära dagordningen skall åtföljas av alla nödvändiga arbetsdokument.

3. Den tidsfrist som fastställs i punkt 2 skall inte tillämpas på brådskande sammanträden som sammankallas i enlighet med punkt 1.

4. Dagordningen skall antas av kommittén i början av varje sammanträde. Kommittén får besluta att på dagordningen föra upp punkter som inte förekommer i den preliminära dagordningen. En punkt som föranlett en begäran om sammanträde i enlighet med punkt 1 skall föras upp på dagordningen.

Om inte annat beslutas av parterna skall kommitténs möten hållas växelvis i Bryssel och Ankara vid en tidpunkt som parterna kommer överens om.

Artikel 4

Utgifter

1. Gemenskapen och Turkiet skall var för sig stå för de kostnader de ådrar sig i samband med sitt deltagande i kommitténs sammanträden, både vad gäller kostnader för personal, resor och uppehälle samt porto- och telekostnader.

2. Kostnader för tolkning under sammanträdena och för översättning och mångfaldigande av handlingar skall bäras av gemenskapen, med undantag av kostnader för tolkning eller översättning till eller från turkiska, som skall bäras av Turkiet.

3. Övriga kostnader för praktiska arrangemang vid mötena skall betalas av den part som är värd för mötet.

Artikel 5

Skriftliga förfaranden

I brådskande fall får kommittén fatta beslut eller utfärda rekommendationer genom skriftligt förfarande.

Artikel 6

Protokoll

1. De båda sekreterarna skall inom tre dagar efter mötet under ordförandens ansvar upprätta ett utkast till protokoll från varje sammanträde i kommittén.

2. Protokollet skall som regel för varje punkt på dagordningen innehålla uppgift om

- de handlingar som lagts fram för kommittén,

- uttalanden som någon av de avtalsslutande parterna begärt att få inskrivna i protokollet,

- de beslut och rekommendationer som antagits, de uttalanden som kommittén enats om och de slutsatser som kommittén antagit.

3. Texten till de beslut och rekommendationer som antas av kommittén skall bifogas protokollet.

4. Utkastet till protokollet skall föreläggas kommittén för godkännande.

5. Efter antagandet skall protokollet undertecknas av den sittande ordföranden och av kommitténs båda sekreterare och sändas till de mottagare som anges i artikel 9.

Artikel 7

Akter

1. Kommitténs akter skall antas genom ömsesidig överenskommelse och vid antagandet undertecknas av den sittande ordföranden och av kommitténs båda sekreterare.

2. Kommitténs beslut och rekommendationer skall benämnas "beslut" eller "rekommendation", följt av löpnummer, datum för antagandet och beskrivning av ämnet.

3. Ordföranden skall sända kopior av alla beslut och rekommendationer till de mottagare som anges i artikel 9.

4. Var och en av parterna får besluta om offentliggörande av kommitténs beslut och rekommendationer i sin respektive officiella tidning.

Artikel 8

Språk

Kommitténs beslut och rekommendationer skall antas på gemenskapens officiella språk och på turkiska.

Artikel 9

Mottagare

1. Samtliga kommitténs beslut och rekommendationer som antas i enlighet med denna arbetsordning skall också sändas till Europeiska gemenskapernas kommission, till Europeiska unionens medlemsstaters ständiga representationer och till Turkiets ständiga representation vid Europeiska unionen.

2. Korrespondens till kommittén skall sändas till ordföranden.

Artikel 10

Underordnade organ

Kommittén får besluta att vid behov inrätta ständiga eller tillfälliga underkommittéer eller arbetsgrupper som skall biträda kommittén i dess arbete i enlighet med den arbetsordning som kommittén skall fastställa. Underkommittéerna och arbetsgrupperna skall rapportera till kommittén.

Artikel 11

Kontaktgrupp

1. Den kontaktgrupp som inrättats enligt artikel 19 i avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Republiken Turkiet om handel med produkter som omfattas av EKSG-fördraget skall bestå av företrädare för båda parterna. Om parterna är eniga om att så är lämpligt skall företrädare för kol- och stålindustrin inbjudas att sammanträda parallellt med kontaktgruppen och rapportera resultatet av sina diskussioner till denna grupp.

2. Ordförandeskapet i kontaktgruppen skall utövas växelvis av en företrädare för Europeiska gemenskapernas kommission och en företrädare för Turkiet.

3. Diskussioner om frågor som uppstår till följd av avtalets sätt att fungera skall inledningsvis äga rum i kontaktgruppen såvida inte någon av parterna begär att de skall äga rum i kommittén.

4. Kontaktgruppen skall rapportera till kommittén.

5. Kontaktgruppen skall sammanträda minst en gång per år, växelvis på var och en av parternas territorium.

Artikel 12

Konfidentialitet

Utan att det påverkar övriga tillämpliga bestämmelser skall kommitténs och kontaktgruppens arbete omfattas av tystnadsplikt, om inte kommittén beslutar annat.

Artikel 13

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 14

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 februari 1999.

På gemensamma kommitténs EKSG-Turkiet vägnar

Salvatore SALERNO

Ordförande

Top