EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0039

1999/39/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 1998 om godkännande av den plan som Tyskland har lagt fram för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern och Niedersachsen och om upphävande av beslut 96/552/EG [delgivet med nr K(1998) 4325] (Endast den tyska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)

EGT L 11, 16.1.1999, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2003; upphävd genom 32003D0135 Sista giltighetsdagen utgår från datumet för offentliggörande av rättsakten om upphävande, som får verkan samma dag som den anmäls. Rättsakten har anmälts, men datumet för anmälan finns inte i EUR-Lex. I stället används datumet för offentliggörandet.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/39(1)/oj

31999D0039

1999/39/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 1998 om godkännande av den plan som Tyskland har lagt fram för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern och Niedersachsen och om upphävande av beslut 96/552/EG [delgivet med nr K(1998) 4325] (Endast den tyska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 16/01/1999 s. 0047 - 0047


KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 december 1998 om godkännande av den plan som Tyskland har lagt fram för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern och Niedersachsen och om upphävande av beslut 96/552/EG [delgivet med nr K(1998) 4325] (Endast den tyska texten är giltig) (Text av betydelse för EES) (1999/39/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 6a.4 i detta, och

av följande skäl:

Genom beslut 96/552/EG (2) godkände kommissionen den plan som lämnats in av Tyskland för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Brandenburg och Mecklenburg-Vorpommern.

De tyska myndigheterna har lagt fram en ny plan för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin som omfattar vissa områden i Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern och Niedersachsen.

Den nyligen inlämnade planen har granskats och visat sig vara förenlig med bestämmelserna i direktiv 80/217/EEG.

I denna plan beaktas att det virus som ger upphov till klassisk svinpest inte har påvisats sedan mer än sex månader hos vildsvinsstammen i Brandenburg.

Den nyligen inlämnade planen innefattar åtgärder som är avsedda att ytterligare minska risken för spridning av sjukdomen i samband med transporter av tamsvin från områden som fastställts vara smittade i enlighet med bestämmelserna i artikel 6a.3 i direktiv 80/217/EEG till andra områden i Tyskland eller till övriga medlemsstater.

Av tydlighetsskäl bör beslut 96/552/EG upphävas.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den plan som Tyskland har lagt fram för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin i Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern och Niedersachsen godkänns härmed.

Artikel 2

Tyskland skall sätta i kraft lagar, förordningar och andra föreskrifter för genomförandet av den plan som anges i artikel 1.

Artikel 3

Detta beslut skall upphäva beslut 96/552/EG.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 47, 21.2.1980, s. 11.

(2) EGT L 240, 20.9.1996, s. 13.

Top