EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1999_011_R_0037_016

Rådets beslut av den 26 november 1998 om den ståndpunkt Europeiska gemenskapen skall inta när det gäller de regler för genomförande av förlikning i transiteringstvister som skall antas vid energistadgekonferensen

EGT L 11, 16.1.1999, p. 37–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999D0037

1999/37/EG: Rådets beslut av den 26 november 1998 om den ståndpunkt Europeiska gemenskapen skall inta när det gäller de regler för genomförande av förlikning i transiteringstvister som skall antas vid energistadgekonferensen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 16/01/1999 s. 0037 - 0038


RÅDETS BESLUT av den 26 november 1998 om den ståndpunkt Europeiska gemenskapen skall inta när det gäller de regler för genomförande av förlikning i transiteringstvister som skall antas vid energistadgekonferensen (1999/37/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av artikel 3.2 i rådets och kommissionens beslut 98/181/EG, EKSG, Euratom (1),

med beaktande av kommissionens initiativ, och

av följande skäl:

Energistadgefördraget undertecknades av Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater den 17 december 1994.

Europeiska gemenskaperna och det stora flertalet av medlemsstaterna deponerade sina godkännande- eller ratificeringsinstrument för energistadgefördraget hos depositarien, Republiken Portugals regering, den 16 december 1997.

De övriga medlemsstaterna kommer inom kort att ratificera energistadgefördraget.

Energistadgefördraget trädde i kraft den 16 april 1998.

Enligt artikel 7 i energistadgefördraget skall alla fördragsslutande parter vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta transitering av energimaterial och energiprodukter i överensstämmelse med principen om fri transitering och utan åtskillnad i fråga om sådana energimaterials eller energiprodukters ursprung, destination eller ägare och utan prisdiskriminering, som bygger på sådana skillnader och utan att framtvinga orimliga förseningar, begränsningar eller avgifter.

Nämnda artikel innehåller också bestämmelser som skall tillämpas om en tvist skulle uppstå i en fråga som gäller sådan transitering.

Enligt artikel 7 i energistadgefördraget skall stadgekonferensen anta standardföreskrifter avseende genomförande av förlikning och ersättning till skiljedomarna.

Utkast till regler avseende genomförande av förlikning i transiteringstvister diskuterades vid stadgekonferensen den 23-24 april 1998. Stadgekonferensen enades om att detta utkast till regler skulle vara vägledande i väntan på att de godkänns formellt.

Stadgekonferensen som skall hållas den 3-4 december 1998 bör formellt anta detta utkast till regler, som dessförinnan har fått sin slutgiltiga utformning.

Gemenskapen bör godkänna detta utkast till regler vid stadgekonferensen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Reglerna avseende genomförande av förlikning i transiteringstvister, såsom de utformats i bilagan, skall godkännas på gemenskapens vägnar vid stadgekonferensen (2).

Utfärdat i Bryssel den 26 november 1998.

På rådets vägnar

M. BARTENSTEIN

Ordförande

(1) EGT L 69, 9.3.1998, s. 1.

(2) Dessa regler antogs formellt av stadgekonferensen den 3 december 1998.

Top