EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0484

98/484/EG: Rådets beslut av den 20 juli 1998 om att ingå avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om interimistisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 28 februari 1998 - 27 februari 2001 av de fiskemöjligheter och de finansiella motpartsmedel som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust

OJ L 217, 5.8.1998, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/484/oj

31998D0484

98/484/EG: Rådets beslut av den 20 juli 1998 om att ingå avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om interimistisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 28 februari 1998 - 27 februari 2001 av de fiskemöjligheter och de finansiella motpartsmedel som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 217 , 05/08/1998 s. 0027 - 0028


RÅDETS BESLUT av den 20 juli 1998 om att ingå avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om interimistisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 28 februari 1998-27 februari 2001 av de fiskemöjligheter och de finansiella motpartsmedel som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust (98/484/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTA DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust (1), särskilt artikel 12 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

Gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna har, i enlighet med artikel 12 i ovannämnda avtal, fört förhandlingar för att bestämma vilka ändringar eller tillägg som skall göras i avtalet när giltighetstiden för det till detta fogade protokollet löper ut.

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades ett nytt protokoll den 27 februari 1998.

Genom detta protokoll har gemenskapens fiskare under perioden 28 februari 1998-27 februari 2001 fiskemöjligheter i de vatten som ligger under Islamiska förbundsrepubliken Komorernas suveränitet eller jurisdiktion.

För att säkerställa att gemenskapens fiskefartyg snabbt kan återuppta sin fiskeverksamhet är det nödvändigt att det nya protokollet börjar tillämpas omgående. Av detta skäl har de två parterna paraferat ett avtal genom skriftväxling om interimistisk tillämpning av det paraferade protokollet från och med den 28 februari 1998.

Avtalet genom skriftväxling bör godkännas under förbehåll för ett slutgiltigt beslut på grundval av artikel 43 i fördraget.

Det är viktigt att på grundval av fördelningen av de traditionella fiskemöjligheterna inom ramen för fiskeavtalet bestämma en nyckel för fördelningen av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om interimistisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och de finansiella motpartsmedel som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust för perioden 28 februari 1998-27 februari 2001 godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texterna till avtalet genom skriftväxling och till protokollet bifogas detta beslut.

Artikel 2

De fiskemöjligheter som bestäms i protokollet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande nyckel:

a) Notfartyg för tonfiskfiske:

>Plats för tabell>

b) Fartyg som bedriver ytfiske med backor/långrev:

>Plats för tabell>

Om dessa medlemsstaters licensansökningar inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer som skall ha befogenhet att med för gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet genom skriftväxling.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1998.

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT L 137, 2.6.1988, s. 19.

Top