EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1730

Kommissionens förordning (EG) nr 1730/98 av den 4 augusti 1998 om försäljning till förutfastställda priser, för framställning av alkohol och framställning av foder, av de obearbetade torkade fikon från 1997 års skörd som finns i lager hos det grekiska lagringsorganet

OJ L 217, 5.8.1998, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1730/oj

31998R1730

Kommissionens förordning (EG) nr 1730/98 av den 4 augusti 1998 om försäljning till förutfastställda priser, för framställning av alkohol och framställning av foder, av de obearbetade torkade fikon från 1997 års skörd som finns i lager hos det grekiska lagringsorganet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 217 , 05/08/1998 s. 0005 - 0006


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1730/98 av den 4 augusti 1998 om försäljning till förutfastställda priser, för framställning av alkohol och framställning av foder, av de obearbetade torkade fikon från 1997 års skörd som finns i lager hos det grekiska lagringsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), ändrad genom förordning (EG) nr 2199/97 (2), särskilt artikel 9.8 i denna, och

av följande skäl:

I artikel 9.3 andra stycket i förordning (EG) nr 2201/96 föreskrivs att särskilda åtgärder får vidtas för de produkter som inte kan avyttras under normala förhållanden. En kvantitet på ca 111 ton obearbetade torkade fikon finns nu i lager hos det grekiska lagringsorganet. Dessa fikon kan inte säljas under normala förhållanden eftersom de inte längre är tjänliga som livsmedel. De bör säljas till specifik användning i enlighet med artikel 6.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 626/85 av den 12 mars 1985 om lagringsorganens uppköp, försäljning och lagring av obearbetade torkade druvor och fikon (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1437/97 (4).

För närvarande finns det inom sektorerna för framställning av alkohol respektive framställning av foder en avsättningsmöjlighet för de obearbetade torkade fikon som inte är tjänliga som livsmedel. De produkter som finns i lager hos det grekiska lagringsorganet bör säljas till dessa ändamål. Med hänsyn till de ringa kvantiteter som skall säljas och till de specifika användningar som avses, visar sig en försäljning till förutfastställda priser vara det lämpligaste försäljningssättet.

Det lämpliga försäljningspriset är detsamma för båda användningarna eftersom villkoren för att få tillträde till dessa marknader är likartade. Beloppet för den särskilda säkerhet som avses i artikel 9.3 andra stycket i förordning (EG) nr 2201/96 bör fastställas utifrån skillnaden mellan det normala marknadspriset för torkade fikon och det försäljningspris som fastställs i denna förordning.

I kommissionens förordning (EEG) nr 1707/85 av den 21 juni 1985 om lagringsorganens försäljning av obearbetade torkade fikon för framställning av alkohol (5) fastställs försäljningsvillkor för obearbetade torkade fikon för framställning av alkohol. För de produkter som är avsedda för framställning av foder är det också nödvändigt att, i syfte att förenkla kontrollen av att fikonen verkligen används på detta specifika sätt, fastställa dels vilken slutprodukten skall vara och dels tidsfristen för framställningen, liksom att tillverkaren skall förbinda sig att använda produkterna i fråga till framställning av foder.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Till ett pris som härmed fastställs till 4 ecu per 100 kg netto får det grekiska lagringsorganet i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 626/85 avdelning III och bestämmelserna i denna förordning, för framställning av alkohol och framställning av foder sälja de kvantiteter obearbetade torkade fikon från 1997 års skörd som de har i lager.

2. Den särskilda säkerhet som avses i artikel 9.3 andra stycket i förordning (EG) nr 2201/96 skall vara 15 ecu per 100 kg netto.

Artikel 2

1. Ansökningar om att få köpa dessa produkter skall lämnas in till det grekiska lagringsorganet Sykiki på huvudkontoret för Idagep, Acharnon Street 241, Aten, Grekland, för produkter som innehas av detta organ.

2. Uppgifter beträffande kvantiteter och lagringslokaler för produkterna kan erhållas från det grekiska lagringsorganet Sykiki, Kritis Street 13, Kalamata, Grekland.

Artikel 3

Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1707/85 skall gälla för försäljning av obearbetade torkade fikon för framställning av alkohol.

Artikel 4

1. De obearbetade torkade fikon som säljs för framställning av foder skall användas till framställning av produkter med KN-nummer 2309.

2. Framställningen skall vara avslutad senast 90 dagar efter det att den ansökan om köp som avses i artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 626/85 godtagits.

3. Förutom de uppgifter som avses i artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 626/85 skall ansökan innehålla en försäkran i vilken den sökande förbinder sig att använda de torkade fikonen till framställning av de produkter som avses i punkt 1.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall företa fysiska kontroller och dokumentkontroller för att säkerställa att de produkter som säljs används i enlighet med denna förordning.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att alla aktörer som visat intresse att köpa får lika tillgång till de kvantiteter som utbjuds till försäljning.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 augusti 1998.

På kommissionens vägnar

Monika WULF-MATHIES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29.

(2) EGT L 303, 6.11.1997, s. 1.

(3) EGT L 72, 13.3.1985, s. 7.

(4) EGT L 196, 24.7.1997, s. 62.

(5) EGT L 163, 22.6.1985, s. 38.

Top