EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1178

Kommissionens förordning (EG) nr 1178/98 av den 5 juni 1998 om inledande av en undersökning om kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1015/94, om import av vissa TV-kamerasystem med ursprung i Japan, samt om registrering av sådan import

EGT L 163, 6.6.1998, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/02/1999; upphävd genom 399D0123

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1178/oj

31998R1178

Kommissionens förordning (EG) nr 1178/98 av den 5 juni 1998 om inledande av en undersökning om kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1015/94, om import av vissa TV-kamerasystem med ursprung i Japan, samt om registrering av sådan import

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 163 , 06/06/1998 s. 0020 - 0023


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1178/98 av den 5 juni 1998 om inledande av en undersökning om kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1015/94, om import av vissa TV-kamerasystem med ursprung i Japan, samt om registrering av sådan import

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), senast ändrad genom förording (EG) nr 905/98 (2) särskilt artiklarna 13 och 14 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

med beaktande av följande:

A. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

(1) I april 1994 införde rådet genom förordning (EG) nr 1015/94 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1952/97 (4), en slutgiltig antidumpningstull på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan. Den slutgiltiga antidumpningstullsatsen sattes till 62,6 % för Sony Corporation (nedan kallat Sony), 82,9 % för Ikegami Tsushinki Co Ltd (nedan kallat Ikegami) och 52,7 % för Hitachi Denshi Ltd (nedan kallat Hitachi).

(2) I oktober 1995 ändrade rådet genom förordning (EG) nr 2474/95 (5), ändrad genom förordning (EG) nr 1015/94, främst genom att definitionen av den likadana produkten ändrades och att vissa kameror för professionellt bruk uttryckligen undantogs från de slutgiltiga antidumpningstullarna.

(3) I enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 384/96 (nedan kallad grundförordningen) ändrade rådet i oktober 1997 genom förordning (EG) nr 1952/97 de slutgiltiga antidumpningstullarna till 108,3 % för Sony och 200,3 % för Ikegami. Rådet beslutade också att vissa typer av kameror för professionellt bruk uttryckligen skulle undantas från de slutgiltiga antidumpningstullarna och därför föras in i bilagan till förordning (EG) nr 1015/94.

B. BEGÄRAN

(4) Kommissionen har tagit emot en begäran i enlighet med artikel 13.3 i grundförordningen om att undersöka et påstått kringgående av den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 1015/94 om import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan genom import av moduler, monteringssatser, underenheter och delar från Japan som påstås användas för att montera TV-kamerasystem i gemenskapen. Det begärs också att denna import av moduler, monteringssatser, underenheter och delar skall registreras av tullmyndigheterna enligt artikel 14.5 i grundförordningen samt att rådet föreslås utvidga antidumpningstullen till att vid behov även omfatta denna import.

C. SÖKANDE

(5) Begäran lämnades den 23 april 1998 av Philips Broadcast Television Systems b.v.

D. PRODUKT

(6) Den produkt som berörs av påståendet om kringgående är TV-kameramoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav från Japan som används vid montering av TV-kamerasystem i Europeiska gemenskapen. Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 och ex 9002 90 90. KN-numren nämns endast upplysningsvis.

E. BEVIS

(7) Begäran innehåller tillräcklig preliminär bevisning enligt artikel 13.3 i grundförordningen för att en undersökning skall inledas om huruvida antidumpningstullen på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan kringgås genom import av TV-kameramoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav från Japan som sedan används vid montering eller färdigställande i gemenskapen. Begäran gäller bara två japanska exportörer, Sony och Ikegami.

(8) Bevisningen går ut på följande:

a) Sedan antidumpningstullarna infördes 1994, och särskilt sedan ytterligare tullar infördes 1997 i enlighet med artikel 12 i grundförordningen på import från Ikegami och Sony, har det skett en förändring i handelsmönstret mellan Japan och Europeiska gemenskapen. Mellan 1995 och 1997 minskade importen av TV-kamerasystem från Japan avsevärt, men trots detta har försäljningsvolym, omsättning och marknadsandelar för japanska importörer/montörer i gemenskapen för produkten i fråga varit stabila eller till och med ökat.

Denna förändring i handelsmönstret påstås bero på att monteringsverksamheten i gemenskapen har ökat och att det inte finns tillräcklig grund eller ekonomiskt berättigande för annat än förekomsten av en antidumpningstull. De båda japanska exportörerna i fråga inledde sin monteringsverksamhet vid tiden för införandet av antidumpningstullen 1994. Den mest uppenbara orsaken till förändringen i handelsmönster är att import av TV-kameramoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav inte omfattas av den antidumpningstull som gäller för monterade TV-kamerasystem med ursprung i Japan och som uppgår till 108,3 % för Sony och 200,3 % för Ikegami.

Begäran innehåller dessutom preliminär bevisning om att värdet på de japanska delarna och komponenterna utgör 60 % eller mer av det sammanlagda värdet av delarna i de TV-kamerasystem som monteras i gemenskapen och att ökningen av de införda delarnas värde genom monteringen eller färdigställandet inte överstiger 25 % av tillverkningskostnaden.

b) Begäran innehåller också preliminär bevisning om dumpning i förhållande till de normalvärden som fastställts i föregående undersökningar om TV-kamerasystem med ursprung i Japan. Bevisningen visar att priserna på de TV-kameror som monterats i gemenskapen av japanska moduler, monteringssatser, underenheter och delar därav är lägre än de icke-dumpade nivåerna för exportpriserna på TV-kamerasystem såsom fastställts i den tidigare undersökningen i enlighet med artikel 12.

c) Slutligen innehåller begäran preliminär bevisning om att det påstådda kringgåendet undergräver antidumpningstullens positiva verkningar i fråga om kvantiteter och priser för den monterade likadana produkten.

F. FÖRFARANDE

(9) Mot bakgrund av bevisningen i begäran har kommissionen dragit slutsatsen att det finns tillräcklig bevisning för att motivera att en sådan undersökning som avses i artikel 13.3 i grundförordningen inleds och för att import från Japan av sådana TV-kameramoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav som avses i punkt 7 registreras i enlighet med artikel 14.5 i grundförordningen.

Undersökning

(10) Med anledning av att produkten i fråga är så komplicerad, de särskilda omständigheterna i fallet och betydelsen av de berörda exportörernas påstådda kringgående av antidumpningstullarna anser kommissionen att undersökningen bör inledas med besök och inspektioner, särskilt hos importörer och parter som är, de berörda exportörerna närstående, för att få de uppgifter som anses nödvändiga för att en effektiv undersökning skall kunna genomföras.

Besöken skall göras så snart denna förordning offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(11) För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kan frågeformulär komma att skickas till de japanska TV-kameratillverkare som nämns i begäran samt till importörer i gemenskapen som är dessa närstående och som anses montera TV-kameror.

(12) Andra berörda parter som kan visa att de troligen kommer att beröras av undersökningsresultaten bör så snart som möjligt begära ett frågeformulär från kommissionen, eftersom de också omfattas av den tidsfrist som anges i denna förordning. Begäran om frågeformulär skall göras skriftligen till den adress som anges i artikel 3 och bör innehålla den berörda partens namn och adress samt telefon- och faxnummer.

Certifikat om att import inte utgör kringgående

(13) När importen inte utgör kringgående kan enligt artikel 13.4 i grundförordningen certifikat utfärdas, enligt vilka import av den berörda produkten är undantagen från registreringen eller åtgärderna. Certifikaten utfärdas efter förhandstillstånd från gemenskapens institutioner och för att ansökan om ett sådant skall kunna prövas bör ansökan göras hos kommissionen på ett så tidigt stadium som möjligt av undersökningen.

G. REGISTRERING

(14) Enligt artikel 14.5 i grundförordningen bör tullmyndigheterna instrueras att registrera de moduler, monteringssatser, underenheter och delar därav som anges i förteckningen nedan så att tullar därefter kan tas ut för denna import från och med dagen för registreringen, om de antidumpningstullar som gäller för import av TV-kamerasystem från Japan skulle utvidgas till att också omfatta sådana delar från Sony och Ikegami.

- TV-kamerahuspaneler, monterade eller ej.

- Prismor med tre eller flera CCD-sensorer, inbegripet elektroniska (under-) enheter, med eller utan filterhjul.

- Vidvinkelokular till TV-kamerasökare, inbegripet antireflexbehandlad optik.

- Tryckta kretskort med aktiva delar för användning i TV-kameror, kamerakontrollpaneler, masterkontrollpaneler och kamerabasstationer.

- Signalprocessorer i form av integrerade kretsar i MOS-teknik som kan bearbeta och korrigera digitala (video-) TV-bilder (inbegripet gammakorrektion, konturkorrektion, reflexkorrektion [flarekorrektion] och pixelkorrektion).

- LCD-displayer för användning i kamerakontrollsystem.

- Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. som används i kamerakontrollsystem.

H. TIDSFRIST

(15) Enligt god förvaltningspraxis bör en tidsfrist på 40 dagar från den dag då denna förordning offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning fastställas inom vilken berörda parter som kan visa att de troligen kommer att beröras av undersökningsresultatet skriftligen får lämna sina synpunkter. Det bör också fastställas en tidsfrist inom vilken berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda och visa att det finns särskilda skäl att höra dem.

I sådana fall där någon berörd part vägrar att ge tillgång till eller på något annat sätt inte lämnar nödvändiga uppgifter inom den föreskrivna tiden eller väsentligen hindrar undersökningen får preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter i enlighet med artikel 18 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En undersökning enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 384/96 skall inledas beträffande import av TV-kameramoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav som omfattas av KN-nummer ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 och ex 9002 90 90 med ursprung i Japan och som används vid montering av TV-kamerasystem i gemenskapen. KN-numren nämns endast upplysningsvis. De är enbart vägledande och har inte någon bindande verkan för klassificeringen av produkten.

Artikel 2

Tullmyndigheterna skall i enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 384/96 vidta lämpliga åtgärder för att registrera importen från Japan till gemenskapen av följande delar:

>Plats för tabell>

Registreringen skall upphöra nio månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.

Import som åtföljs av ett tullcertifikat som utfärdats i enlighet med artikel 13.4 i förordning (EG) nr 384/96 skall inte omfattas av registreringen.

Artikel 3

För att de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna ge sig till känna, skriftligen lämna sina synpunkter och uppgifter samt begära att bli hörda av kommissionen inom 40 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Denna tidsfrist gäller alla berörda parter, även de som inte nämns i begäran, och det ligger följaktligen i dessa parters intresse att utan dröjsmål kontakta kommissionen på den adress som anges nedan.

Uppgifter i ärendet och begäran om att bli hörd skall skickas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektorat I

Yttre förbindelser: handelspolitik, förbindelser med Nordamerika, Fjärran Östern, Australien och Nya Zeeland

Direktoraten C och E

DM 24, 8/144

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bryssel

Belgien

Fax: (32-2) 295 65 05.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft en dag efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juni 1998.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Vice ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT L 128, 30.4.1998, s. 18.

(3) EGT L 111, 30.4.1994, s. 106.

(4) EGT L 276, 9.10.1997, s. 20.

(5) EGT L 255, 25.10.1995, s. 11.

Top