EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0625

Kommissionens förordning (EG) nr 625/98 av den 19 mars 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 980/92 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för saluföring i Martinique och Guadeloupe av ris producerat i Franska Guyana när det gäller destinationen för ris som omfattas av stöd

OJ L 85, 20.3.1998, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/625/oj

31998R0625

Kommissionens förordning (EG) nr 625/98 av den 19 mars 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 980/92 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för saluföring i Martinique och Guadeloupe av ris producerat i Franska Guyana när det gäller destinationen för ris som omfattas av stöd

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 085 , 20/03/1998 s. 0006 - 0009


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 625/98 av den 19 mars 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 980/92 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för saluföring i Martinique och Guadeloupe av ris producerat i Franska Guyana när det gäller destinationen för ris som omfattas av stöd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3763/91 av den 16 december 1991 om införande av särskilda åtgärder för vissa jordbruksprodukter till fördel för de franska utomeuropeiska departementen (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2598/95 (2), särskilt artikel 3.5 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 1.3 d i rådets förordning (EG) nr 2598/95 bör den del av Franska Guyanas risproduktion som åtnjuter stöd för avsättning och saluföring i enlighet för att ta hänsyn till kraven på ekonomisk lönsamhet. Enligt förordning (EG) nr 2598/95 betalas stöd ut för en volym på högst 4 000 ton i samband med avsättning och saluföring i övriga gemenskapen.

De bestämmelser som är nödvändiga för att tillämpa förordning (EG) nr 2598/95 bör fastställas och följaktligen bör kommissionens förordning (EEG) nr 980/92 av den 21 april 1992 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för saluföring i Martinique och Guadeloupe av ris producerat i Franska Guyana (3) ändras. Dessa tekniska anpassningar gäller i första hand bestämmelserna för att bevilja stöd i samband med avsättnings- och saluföringsavtal som ingåtts mellan det datum då förordning (EG) nr 2598/95 trädde i kraft och det datum då denna förordning träder i kraft och i andra hand definitionen av parterna i avtalet för avsättning och saluföring av Franska Guyanas risproduktion och slutligen vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa att de högsta kvantiteter för vilka stöd kan beviljas inte överskrids samt vilka kontroller som är lämpliga för att se till att målet med systemet uppnås.

För att uppnå målet med åtgärderna måste nödvändiga bestämmelser antas så att de produkter som stödsystemet omfattar inte kan exporteras eller återsändas från de utomeuropeiska departementen till övriga gemenskapen eller återsändas från övriga gemenskapen till de utomeuropeiska departementen.

För att säkerställa effektiv tillämpning av stödsystemet bör denna förordning börja tillämpas samtidigt som förordning (EG) nr 2598/95 trädde i kraft. Effekterna av att produkter återsänds och exporteras från Guadeloupe och Martinique till destinationer i övriga gemenskapen och tredje land i enlighet med de bestämmelser som ersätts genom denna förordning bör anses som definitiva. Artikel 6 i förordning (EG) nr 980/92 bör tillämpas i sin nya lydelse när det gäller återsändning och export från Guadeloupe och Martinique från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för ris.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 980/92 ändras på följande sätt:

1) Titeln skall ersättas med följande:

"Kommissionens förordning (EEG) nr 980/92 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för saluföring av ris från Franska Guyana".

2) Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. Vid tillämpningen av det stödsystem som fastställs i artikel 3.3 i förordning (EEG) nr 3763/91 avses med årligt avtal ett avtal genom vilket en rörelseidkare, som är en fysisk eller juridisk person etablerad i gemenskapen utanför Franska Guyana, förbinder sig att innan saluföringsperioden börjar, i Guadeloupe, Martinique eller övriga gemenskapen avsätta eller saluföra hela eller delar av risproduktionen från en producent eller en producentsammanslutning eller producentförening i Franska Guyana.".

3) I artikel 2 skall följande punkt 4 läggas till:

"4. Vid tillämpningen av artikel 3.3 i förordning (EEG) nr 3763/91 skall stödansökningar för perioden efter den 12 november 1995 och före den 20 mars 1998 lämnas in till de behöriga myndigheter som Frankrike har utsett på de villkor som nämnda myndigheter har fastställt.

Myndigheterna skall betala ut stödet mot att det framläggs tillräckliga bevis om att de produkter som berättigar till stöd faktiskt har avyttrats eller saluförts i Guadeloupe, Martinique eller i övriga gemenskapen.

De behöriga myndigheterna skall genom lämplig kontroll säkerställa att inlämnade stödansökningar och bifogade handlingar är sanningsenliga och riktiga."

4) Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. De franska myndigheterna skall om det behövs fastställa en enhetlig nedsättningskoefficient för de berörda ansökningarna för att säkerställa att stödet varje år inte beviljas för en kvantitet som överstiger den totala kvantiteten på 12 000 ton, uttryckt som helt slipat ris, för vilken ansökningar har lämnats in och, inom denna begränsning, en kvantitet som överstiger 4 000 ton när det gäller de kvantiteter som avsätts eller saluförs i gemenskapen utanför Guadeloupe och Martinique.

2. Den enhetliga nedsättningskoefficienten beräknas på följande sätt:

a) Om den totala kvantitet som stödansökningarna omfattar understiger 12 000 ton, men, när det gäller ris som avyttrats eller saluförts i gemenskapen utanför Guadeloupe och Martinique, överstiger den högsta kvantiteten på 4 000 ton skall det endast på den sistnämnda riskvantiteten tillämpas en koefficient i som beräknas på följande sätt:

i = >NUM>4 000 >DEN>x

där:

x = kvantiteten ris från Franska Guyana som faktiskt har avyttrats och saluförts i gemenskapen utanför Guadeloupe och Martinique.

b) Om den totala kvantitet som stödansökningarna omfattar överstiger 12 000 ton men, när det gäller ris som har avyttrats eller saluförts i gemenskapen utanför Guadeloupe och Martinique, understiger den högsta kvantiteten på 4 000 ton skall det på alla riskvantiteter tillämpas en koefficient j som beräknas på följande sätt:

j = >NUM>12 000 >DEN>y

där:

y = den totala kvantiteten ris från Franska Guyana som stödansökningarna omfattar.

c) Om den totala kvantiteten som stödansökningarna omfattar både överstiger 12 000 ton och, när det gäller ris som har avyttrats eller saluförts i gemenskapen utanför Guadeloupe och Martinique, den högsta kvantiteten på 4 000 ton skall det tillämpas en koefficient z som beräknas på följande sätt:

z = >NUM>12 000 >DEN>(i * x) + k

där:

x = kvantiteten ris från Franska Guyana som faktiskt har avyttrats och saluförts i gemenskapen utanför Guadeloupe och Martinique

i = nedsättningskoefficienten för stödansökningar för den kvantitet ris från Franska Guyana som faktiskt har avyttrats och saluförts i gemenskapen utanför Guadeloupe och Martinique som avses i stycke a

k = kvantiteten ris från Franska Guyana som faktiskt har avyttrats och saluförts i Guadeloupe och Martinique.

De franska myndigheterna skall omedelbart meddela kommissionen om denna punkt tillämpas och hur stora kvantiteter det gäller.

3. Stödet skall betalas ut för de kvantiteter som faktiskt har avyttrats och saluförts i enlighet med de årliga och gällande bestämmelser.

4. För tillämpningen av denna artikel fastställs koefficienten för bearbetning av

- paddyris till helt slipat ris till 0,45

- råris till helt slipat ris till 0,69,

- delvis slipat ris till helt slipat ris till 0,93."

5) Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Produkter som åtnjuter stöd enligt artikel 3.3 i förordning (EEG) nr 3763/91 får inte exporteras. Produkter som avyttras och saluförs i Guadeloupe och Martinique får dessutom inte återsändas till övriga gemenskapen.

Produkter som avyttras och saluförs i övriga gemenskapen och som åtnjuter det stöd som avses i första stycket får inte återsändas till Guadeloupe, Martinique eller Franska Guyana.

2. De behöriga myndigheterna skall vidta alla nödvändiga kontrollåtgärder för att se till att punkt 1 följs. Sådana åtgärder skall särskilt inbegripa oanmälda fysiska kontroller. Den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits med avseende på detta."

6) I artikel 9 skall följande stycke läggas till:

"De behöriga franska myndigheterna skall senast den 30 juni och den 31 december varje år underrätta kommissionen om genomförandet av stödsystemet och i synnerhet lämna uppgifter om berörda kvantiteter, storleken på de stöd som beviljats och försändelsernas destination."

7) Bilagan skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 12 november 1995. När det gäller produkter som återsänds från Guadeloupe och Martinique till övriga gemenskapen och export från dessa öar till tredje land skall artikel 1.5 inte tillämpas förrän från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 356, 24.12.1991, s. 1.

(2) EGT L 267, 9.11.1995, s. 1.

(3) EGT L 104, 22.4.1992, s. 31.

BILAGA

"BILAGA

>Start Grafik>

STÖDANSÖKAN

>Slut Grafik>"

Top