EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0081

98/81/EG: Kommissionens beslut av den 14 januari 1998 om tillstånd för medlemsstaterna att medge undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG vad gäller potatis, med undantag för sättpotatis med ursprung i Nya Zeeland

EGT L 14, 20.1.1998, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/81(1)/oj

31998D0081

98/81/EG: Kommissionens beslut av den 14 januari 1998 om tillstånd för medlemsstaterna att medge undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG vad gäller potatis, med undantag för sättpotatis med ursprung i Nya Zeeland

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 014 , 20/01/1998 s. 0029 - 0031


KOMMISSIONENS BESLUT av den 14 januari 1998 om tillstånd för medlemsstaterna att medge undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG vad gäller potatis, med undantag för sättpotatis med ursprung i Nya Zeeland (98/81/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot införande i gemenskapen av organismer som är skadliga för växter eller växtprodukter, och mot deras spridning inom gemenskapen (1), senast ändrat genom direktiv 97/14/EG (2), särskilt artikel 14.1. i detta,

med beaktande av Förenade kungarikets begäran, och

med beaktande av följande:

Enligt bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG får potatis, med undantag för sättpotatis med ursprung i Nya Zeeland, i princip inte införas i gemenskapen på grund av risken för införsel av potatissjukdomar som är okända i gemenskapen.

Den information som överlämnats av Nya Zeeland visar att det finns goda skäl att anta att potatis skall odlas i Nya Zeeland under rimliga hälsoförhållanden och att det för närvarande inte finns några smittkällor för exotiska potatissjukdomar. Nya Zeeland har vidare infört lämpliga hälso- och kvalitetsstandarder i sin potatisproduktion.

Med hänsyn till kraven i punkt 25.2 i bilaga IV del A avdelning I till direktiv 77/93/EEG samt på grundval av den information som överlämnats av Nya Zeeland och av internationell vetenskaplig teknisk litteratur, är det uppenbart att Nya Zeeland är fritt från Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus.

Förenade kungariket har fastslagit att importen av potatis, med undantag av sättpotatis med ursprung i Nya Zeeland, kommer att inskränkas till en begränsad period.

Kommissionen kommer att se till att Nya Zeeland tillhandahåller all teknisk information som är nödvändig för att bedöma sundhetssituationen för potatisproduktionen i Nya Zeeland.

De åtgärder som anges i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna ges härmed tillstånd att på de villkor som anges i punkt 2 medge undantag från artikel 4.1 i direktiv 77/93/EEG med avseende på de förbud, som avses i del A punkt 12 i bilaga III till detta, för potatis, med undantag av sättpotatis med ursprung i Nya Zeeland.

2. Utöver de krav som föreskrivs i bilaga I och II till direktiv 77/93/EEG vad gäller potatis skall följande särskilda villkor vara uppfyllda:

a) Det skall röra sig om annan potatis än sättpotatis.

b) Den skall ha odlats i Nya Zeeland direkt från sättpotatis som åtföljs av intyg från det nyzeeländska intygssystemet för sättpotatis, eller från sättpotatis som åtföljs av intyg från någon av medlemsstaterna och importeras till Nya Zeeland uteslutande från medlemsstaterna, eller från sättpotatis som åtföljs av intyg från något annat land från vilken införsel till gemenskapen är tillåten enligt direktiv 77/93/EEG.

c) Potatisen, utom tidig sådan, skall ha behandlats med groningshämmare.

d) Den skall ha odlats i områden som anses vara fria från Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, och inga symptom på Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival skall ha noterats vare sig på produktionsplatsen eller i dess omedelbara närhet efter det att en lämplig tidsperiod inletts.

e) - Den skall odlas i områden där Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith inte anses förekomma.

- Den skall vid inspektioner under odlingssäsongen och vid inspektioner av potatisknölar på alla växtstadier befinnas vara fri från Graphognathus leucoloma (Boheman) och, utöver detta, vid inspektioner av potatisknölar befinnas vara fri från alla tecken på Graphognathus leucoloma (Boheman).

- Den skall vid inspektioner under odlingssäsongen och vid tester på jord- eller växturval, beroende på vad som är lämpligt, befinnas vara fri från följande skadegörare: Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith och Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. Resultaten av dessa inspektioner och tester skall vara tillgängliga för kommissionen på förfrågan från den.

f) Den skall hanteras med hjälp av utrustning som är speciellt avsedd för den, eller som desinficeras på lämpligt sätt efter varje användning för annat ändamål.

g) Den skall packas antingen i nya förpackningar eller i containrar som desinficeras på lämpligt sätt. Varje förpackning eller container skall förses med en officiell etikett som innehåller den information som anges i bilagan.

h) Innan potatisen exporteras skall den rensas från jord, blad och annat växtavfall.

i) Potatis som är avsedd för gemenskapen skall åtföljas av ett sundhetsintyg som utfärdats i Nya Zeeland i enlighet med artikel 7 i direktiv 77/93/EEG på grundval av den undersökning som anges i det direktivet, särskilt friheten från skadegörarna som nämns i punkterna d och e.

I intyget skall under rubriken "Tilläggsdeklaration" anges "denna leverans uppfyller de krav som ställs i beslut 98/81/EG".

j) Potatisen skall föras in via införselorter som finns på de medlemsstaters område som utnyttjar detta undantag, och införselorterna skall av den medlemsstaten vara utsedda för att genomföra detta undantag.

k) Innan potatisen förs in i gemenskapen skall importören officiellt informeras om de bestämmelser som anges i punkterna a till och med k; importören skall anmäla införseln i tillräckligt god tid till den ansvariga myndigheten i införselmedlemsstaten, och denna medlemsstat skall utan dröjsmål vidarebefordra detaljerna i den anmälan till kommissionen och därvid ange

- typ av material,

- kvantitet,

- deklarerat införseldatum och bekräftelse på införselpunkten.

Vid importen skall importören bekräfta uppgifterna i den ovannämnda förhandsanmälan.

l) Den inspektion som erfordras enligt artikel 12 i direktiv 77/93/EEG skall utföras av de ansvariga myndigheter som avses i detta direktiv. Utan att det påverkar den övervakning som avses i artikel 19a.3 andra strecksatsen första valmöjligheten, skall kommissionen bestämma i vilken utsträckning inspektion enligt artikel 19a.3 andra strecksatsen andra valmöjligheten i detta direktiv skall integreras med inspektionsprogrammet i enlighet med artikel 19a.5 c i detta direktiv.

m) Den medlemsstat som utnyttjar detta undantag skall i samarbetet med den importerande medlemsstaten säkerställa att minst två prover om 200 potatisknölar tas från varje leverans om 50 ton eller del av sådan av potatis som importeras i enlighet med detta beslut för officiell undersökning vad avser Pseudomonas solanacearum i enlighet med gemenskapens provisoriska testprogram för diagnos, påvisande och identifikation av Pseudomonas solanacearum, när det gäller Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, i enlighet med den metod gemenskapen har upprättat för påvisande och diagnos av Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. I misstänkta fall skall partierna hållas avskilda under officiell kontroll och får inte saluföras eller användas förrän det vid undersökningarna har fastställts att partiet inte innehåller eller misstänks innehålla Pseudomonas solanacearum eller Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall, genom den anmälan som anges i första meningen i artikel 1.2 punkt k, informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om åberopande av tillståndet. De skall före den 1 juli 1998 förse kommissionen och de övriga medlemsstaterna med uppgifter om de kvantiteter som importerats i enlighet med detta beslut, samt med en detaljerad teknisk rapport angående den officiella undersökning som avses i artikel 1.2.1. Kopia av alla sundhetsintyg skall insändas till kommissionen.

Artikel 3

1. Det tillstånd som beviljas i artikel 1 skall gälla under perioden mellan den 15 januari 1998 och den 30 april 1998.

2. Detta tillstånd skall förverkas om det fastställs att de villkor som anges i artikel 1.2 inte har följts, eller har varit otillräckliga för att förhindra införandet av skadliga organismer.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 januari 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) EGT L 87, 2.4.1997, s. 17.

BILAGA

Information som fordras på etiketten

(såsom anges i artikel 1.2 g)

1. Namn på den myndighet som utfärdar etiketten.

2. Exportörens namn, om tillgängligt.

3. Angivelsen "Nyzeeländsk potatis, ej avsedd för utplantering".

4. Sort.

5. Produktionsort.

6. Storlek.

7. Deklarerad nettovikt.

8. Angivelsen "I enlighet med EG:s krav 1998".

9. Den nyzeeländska växtskyddsmyndighetens märke eller stämpel.

10. Ett för partiet särskiljande märke såsom en kod, ett märke eller annat utvändigt anbragt lättläsligt kännetecken.

Top