EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0679

97/679/EG: Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

OJ L 285, 17.10.1997, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/679/oj

31997D0679

97/679/EG: Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 285 , 17/10/1997 s. 0049 - 0049


KOMMISSIONENS BESLUT av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig) (97/679/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa (1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EG (2), särskilt artikel 8.2 c i detta, och

med beaktande av följande:

Den begäran från Förenade kungarikets myndigheter som inlämnades den 10 januari 1997 och som nådde kommissionen den 14 januari 1997 innehöll den information som avses i artikel 8.2 c. Begäran avser montering på en fordonstyp av en typ av tredje stopplykta vilken finns återgiven under kategori ECE S3 i förordning ECE (Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa) nr 7 och som är utförd i enlighet med förordning ECE nr 48.

Det finns grund för de skäl som åberopas i begäran, nämligen att denna stopplykta liksom monteringen av den vare sig svarar mot bestämmelserna i rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/30/EG (4), eller bestämmelserna i rådets direktiv 76/756/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysnings- och ljussignalanordningar av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (5), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/28/EG (6). Beskrivningen av kontroller och av resultat av dem samt deras överensstämmelse med ECE:s förordningar nr 7 och nr 48 säkerställer en tillfredsställande trafiksäkerhetsnivå.

De berörda gemenskapsdirektiven kommer att ändras i syfte att tillåta tillverkning och montering av sådan stopplykta.

Den åtgärd som föreskrivs i detta beslut är förenlig med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling, upprättad genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns Förenade kungarikets begäran om undantag för tillverkning av en typ av tredje stopplykta som finns återgiven under kategori ECE S3 i ECE:s förordning nr 7 och för montering av denna i enlighet med ECE:s förordning nr 48 på de fordonstyper som lyktan är avsedd för.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade kungariket.

Utfärdat i Bryssel den 8 oktober 1997.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT L 18, 21.1.1997, s. 7.

(3) EGT L 262, 27.9.1976, s. 54.

(4) EGT L 171, 30.6.1997, s. 25.

(5) EGT L 262, 27.9.1976, s. 1.

(6) EGT L 171, 30.6.1997, s. 1.

Top