EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0673

97/673/EG: Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Luxemburg i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska texten är giltig)

OJ L 285, 17.10.1997, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/673/oj

31997D0673

97/673/EG: Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Luxemburg i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 285 , 17/10/1997 s. 0043 - 0043


KOMMISSIONENS BESLUT av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Luxemburg i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska texten är giltig) (97/673/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa (1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EG (2), särskilt artikel 8.2 c i detta, och

med beaktande av följande:

Den begäran från Luxemburg som inlämnades den 17 februari 1997 och som nådde kommissionen den 24 februari 1997 innehöll den information som avses i artikel 8.2 c. Begäran avser montering på två fordonstyper av två typer av tredje stopplyktor vilka finns återgivna under kategori ECE S3 i förordning ECE (Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa) nr 7 och vilka är utförda i enlighet med förordning ECE nr 48.

Det finns grund för de skäl som åberopas i begäran, nämligen att dessa stopplyktor liksom monteringen av dem vare sig svarar mot bestämmelserna i rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/30/EG (4), eller bestämmelserna i rådets direktiv 76/756/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysnings- och ljussignalanordningar av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (5), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/28/EG (6). Beskrivningen av kontroller och av resultat av dem samt deras överensstämmelse med ECE:s förordningar nr 7 och nr 48 säkerställer en tillfredsställande trafiksäkerhetsnivå.

De berörda gemenskapsdirektiven kommer att ändras i syfte att tillåta tillverkning och montering av sådana stopplyktor.

Den åtgärd som föreskrivs i detta beslut är förenlig med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling, upprättad genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns Luxemburgs begäran om undantag för tillverkning av två typer av tredje stopplyktor som finns återgivna under kategori ECE S3 i ECE:s förordning nr 7 och för montering av sådana i enlighet med ECE:s förordning nr 48 på de fordonstyper som lyktorna är avsedda för.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Luxemburg.

Utfärdat i Bryssel den 8 oktober 1997.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT L 18, 21.1.1997, s. 7.

(3) EGT L 262, 27.9.1976, s. 54.

(4) EGT L 171, 30.6.1997, s. 25.

(5) EGT L 262, 27.9.1976, s. 1.

(6) EGT L 171, 30.6.1997, s. 1.

Top