EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0416

97/416/EG: Rådets beslut av den 30 juni 1997 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Nederländerna

OJ L 177, 5.7.1997, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/07/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/416/oj

31997D0416

97/416/EG: Rådets beslut av den 30 juni 1997 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Nederländerna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 177 , 05/07/1997 s. 0023 - 0023


RÅDETS BESLUT av den 30 juni 1997 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Nederländerna (97/416/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 104c.12 i detta,

med beaktande av kommissionens rekommendation, och

med beaktande av följande:

Den andra etappen för att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen började den 1 januari 1994. Enligt artikel 109e.4 skall medlemsstaterna under den andra etappen sträva efter att undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

Det finns ett förfarande för beslut om att alltför stora underskott föreligger och för att upphäva detta beslut när det alltför stora underskottet har korrigerats. Under den andra etappen fastställs förfarandet genom artikel 104c, med undantag av punkterna 1, 9 och 11 i denna. I protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget fastställs ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I förordning (EG) nr 3605/93 (1) fastställs närmare bestämmelser och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i nämnda protokoll.

Efter en rekommendation från kommissionen enligt artikel 104c.6 beslutade rådet att det förelåg ett alltför stort underskott i Nederländerna. Enligt artikel 104c.7 gav rådet rekommendationer till Nederländerna i syfte att få situationen med alltför stora underskott att upphöra.

Ett rådsbeslut om förekomsten av ett alltför stort underskott skall enligt bestämmelserna i artikel 104c.12 upphävas när det alltför stora underskottet i den berörda medlemsstaten, enligt rådets uppfattning, har korrigerats.

När rådet upphäver beslutet skall det besluta på rekommendation av kommissionen. På grundval av det underlag som lämnats av kommissionen efter det att Nederländerna inkom med uppgifter i mars 1997 enligt förordning (EG) nr 3605/93, är följande slutsatser berättigade:

Underskottet i den offentliga sektorns finanser ökade måttligt 1994 och 1995 till 4 % av BNP, delvis till följd av extraordinära utgifter i samband med reformen av den sociala bostadssektorn, men denna utveckling har vänt sedan dess. För 1996 hade rådet rekommenderat att underskottet borde minskas till betydligt under 2,8 % av BNP. I själva verket minskades underskottet till 2,4 % av BNP, vilket är under det referensvärde som anges i fördraget. Det förväntas att underskottet kommer att minska till omkring 2,3 % av BNP 1997. Enligt Nederländernas uppdaterade konvergensprogram kan underskottet i den offentliga sektorns finanser komma att minska ytterligare till 1,5 % 1998.

Tillväxtdynamiken och det minskade underskottet har nu lett till att den offentliga sektorns bruttoskuldkvot tenderar att minska: från en högsta notering på 80,5 % av BNP 1993 minskade skuldkvoten till 78,5 % 1996.

Underskottet låg 1996 under det referensvärde som anges i fördraget och förväntas förbli där 1997 och fortsätta att minska på medellång sikt. Bruttoskuldkvoten minskar för närvarande och förväntas göra det i allt snabbare takt under de närmaste åren.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det framgår av en allsidig bedömning att det alltför stora underskottet i Nederländerna har korrigerats.

Artikel 2

Rådets beslut av den 26 september 1994 om att det föreligger ett alltför stort underskott i Nederländerna upphävs härmed.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Luxemburg den 30 juni 1997.

På rådets vägnar

A. NUIS

Ordförande

(1) Rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om tillämpning av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott fogat till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGT nr L 332, 31.12.1993, s. 7).

Top