EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0197

97/197/EG: Kommissionens beslut av den 18 mars 1997 om ändring av beslut 94/446/EG om villkoren för import från tredje land av ben och benprodukter, horn och hornprodukter, hovar och hovprodukter, utom mjöl därav, avsedda för vidare bearbetning till produkter som inte är avsedda som livsmedel eller djurfoder (Text av betydelse för EES)

OJ L 84, 26.3.1997, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/197/oj

31997D0197

97/197/EG: Kommissionens beslut av den 18 mars 1997 om ändring av beslut 94/446/EG om villkoren för import från tredje land av ben och benprodukter, horn och hornprodukter, hovar och hovprodukter, utom mjöl därav, avsedda för vidare bearbetning till produkter som inte är avsedda som livsmedel eller djurfoder (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 084 , 26/03/1997 s. 0032 - 0035


KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 mars 1997 om ändring av beslut 94/446/EG om villkoren för import från tredje land av ben och benprodukter, horn och hornprodukter, hovar och hovprodukter, utom mjöl därav, avsedda för vidare bearbetning till produkter som inte är avsedda som livsmedel eller djurfoder (Text av betydelse för EES) (97/197/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter (1), senast ändrat genom direktiv 96/90/EG (2), särskilt artikel 10.2 c i detta, och

med beaktande av följande:

Genomförandet av kommissionens beslut 94/446/EG (3) blev uppskjutet genom kommissionens beslut 96/106/EG (4) eftersom tillämpningen av bestämmelserna skulle ha lett till svårigheter vid import av härav berörda produkter. Därför bör, med tanke på den nuvarande importen av dessa produkter, de nämnda kraven ändras.

Syftet med ändringarna är att fastställa särskilda regler för import av förbehandlade produkter som kommer att få sin slutliga bearbetning och inte användas i livsmedel eller djurfoder inom gemenskapen.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 94/446/EG ändras på följande sätt:

a) Efter artikel 1 skall följande artikel införas:

"Artikel 1a

Medlemsstaterna skall endast godkänna import från tredje land av ben och benprodukter (utom benmjöl), horn och hornprodukter (utom hornmjöl), hovar och hovprodukter (utom hovmjöl) avsedda för vidare bearbetning till produkter som inte skall användas i livsmedel eller djurfoder om

- de handelsdokument som åtföljer sändningen innehåller den information som anges i bilaga C och

- sändningen, enligt vad som anges i bilaga D, åtföljs av importörens försäkran, som måste vara på minst ett av den medlemsstats officiella språk där sändningen först förs in till gemenskapen och på minst ett av bestämmelsemedlemsstatens officiella språk."

b) I bilaga B skall följande rad införas över raden för underskriften av den officielle veterinären vid gränskontrollstationen:

"Referensnummer enligt vad som anges på de intyg som föreskrivs i bilaga B till kommissionens beslut 93/13/EEG: . . . "

c) Bilagorna A och B till detta beslut skall läggas till efter bilaga B.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2) EGT nr L 13, 16.1.1997, s. 24.

(3) EGT nr L 183, 19.7.1994, s. 46.

(4) EGT nr L 24, 31.1.1996, s. 34.

BILAGA A

>Start Grafik>

"BILAGA C

Ursprungsland: Produktionsanläggningens namn: Produktens art

- Torkade ben (1),

- Torkade benprodukter (1),

- Torkade horn (1),

- Torkade hornprodukter (1),

- Torkade hovar (1),

- Torkade hovprodukter (1),

som

a) härrör från friska djur slaktade i ett slakteri (1), eller

b) har torkats under 42 dagar vid en medeltemperatur på minst 20 °C (1), eller

c) under en timmes tid har upphettats till minst 80 °C i centrum innan de torkats (1), eller

d) har askats vid en temperatur på minst 800 °C (1), eller

e) har genomgått en försurningsprocess som innebär att pH-värdet har hållits under 6 i centrum under minst en timmes tid (1),

och inte är avsedda att vid något skede omvandlas för användning i livsmedel eller djurfoder.

Stämpel

(Den behöriga myndighet som kontrollerar fastställandet av ursprungslandet).

(1) Stryk de alternativ som inte är tillämpliga".

>Slut Grafik>

BILAGA B

"BILAGA D

>Start Grafik>

Försäkran från importören av torkade ben och benprodukter, horn och hornprodukter, hovar och hovprodukter, utom mjöl därav för import av dessa produkter till gemenskapen

FÖRSÄKRAN

Undertecknad intygar att produkterna

- torkade ben eller benprodukter (utom benmjöl) (1)

- torkade horn eller hornprodukter (utom hornmjöl) (1)

- torkade hovar och hovprodukter (utom hovmjöl) (1)

är avsedda att importeras av mig till gemenskapen och jag förklarar att dessa produkter inte vid något skede är avsedda att omvandlas för att användas i livsmedel eller djurfoder.

Namn:

Adress:

Importör:

Namn:

Adress:

Utfärdad i , (ort) den (datum)

Underskrift

Officiell stämpel (2)

Gränskontrollstationen där varan förs in i EG Referensnummer enligt vad som anges på det intyg som föreskrivs i bilaga B till kommissionens beslut 93/13/EEG:

Underskrift

Den officielle veterinären vid gränskontrollstationen (2)

(Namn i versaler)

(1) Stryk de alternativ som inte är tillämpliga.

(2) Stämpel och underskrift skall avvika i färg från den tryckta texten."

>Slut Grafik>

Top