EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0545

Kommissionens förordning (EG) nr 545/97 av den 25 mars 1997 om ändring av förordning (EG) nr 2368/96 om undantag från och ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar offentlig intervention

OJ L 84, 26.3.1997, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/545/oj

31997R0545

Kommissionens förordning (EG) nr 545/97 av den 25 mars 1997 om ändring av förordning (EG) nr 2368/96 om undantag från och ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar offentlig intervention

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 084 , 26/03/1997 s. 0011 - 0011


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 545/97 av den 25 mars 1997 om ändring av förordning (EG) nr 2368/96 om undantag från och ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar offentlig intervention

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2222/96 (2), särskilt artiklarna 6.7 och 22a.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 2368/96 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 242/97 (4), särskilt i artikel 1.1 a i denna, fastställs förteckningen över vilka ytterligare produkter som får köpas upp för invention i Tyskland. Det är på grund av prisökningen på marknaden för dessa produkter lämpligt att utesluta dem från den förteckning över kvaliteter som får köpas upp för intervention i denna medlemsstat.

I artikel 1.3 i förordning (EG) nr 2368/96 föreskrivs maximivikten för slaktkroppar, genom undantag från artikel 3.2 h i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (5). Det är lämpligt att tillfälligt behålla detta undantag för anbudsinfordringarna i april, maj och juni 1997.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2368/96 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1:

a) I punkt 1 a skall "Tyskland - Kategori A, klass O2 och O3" utgå.

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Genom undantag från artikel 4.2 h i förordning (EEG) nr 2456/93 får vikten på de slaktkroppar som anges i bestämmelsen ovan inte överstiga följande nivåer:

a) 360 kg för slaktkroppar av djur i kategorierna A och C som omfattas av konformationsklasserna U, R och O:

b) 450 kg för slaktkroppar av djur i kategori A som omfattas av konformationsklasserna S och E."

2. I artikel 3 skall andra stycket ersättas med följande:

"Artikel 1 skall tillämpas för de anbudsinfordringar som inleds i april och juni 1997."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 mars 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EGT nr L 296, 21.11.1996, s. 50.

(3) EGT nr L 323, 13.12.1996, s. 6.

(4) EGT nr L 40, 11.2.1997, s. 14.

(5) EGT nr L 225, 4.9.1993, s. 4.

Top