EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0084

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/84/EG av den 19 december 1996 om ändring av direktiv 89/398/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel

OJ L 48, 19.2.1997, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 258 - 259
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 258 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2009; tyst upphävande genom 32009L0039

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/84/oj

31996L0084

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/84/EG av den 19 december 1996 om ändring av direktiv 89/398/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 048 , 19/02/1997 s. 0020 - 0021


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 96/84/EG av den 19 december 1996 om ändring av direktiv 89/398/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

I artikel 4 i rådets direktiv 89/398/EEG (4) föreskrivs att de särskilda bestämmelser som skall gälla för de grupper livsmedel som framgår i bilaga I till nämnda direktiv skall fastställas genom särdirektiv av kommissionen.

Den 20 december 1994 enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen om ett modus vivendi avseende genomförandeåtgärder för de rättsakter som antas enligt förfarandet i artikel 189b i fördraget (5).

Dessa särdirektiv avspeglar kunskapsnivån vid tidpunkten för antagandet och följaktligen bör varje ändring som syftar till att tillåta nyheter som grundas på vetenskapliga och tekniska framsteg godkännas, efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén, som inrättades genom kommissionens beslut 95/273/EG (6), i enlighet med förfarandet i artikel 13 i direktiv 89/398/EEG.

Det är nödvändigt att föreskriva ett förfarande som gör det möjligt att tillfälligt släppa ut livsmedel, som är resultatet av tekniska nyheter, på marknaden för att utnyttja industrins forskningsresultat i avvaktan på en ändring av det berörda särdirektivet.

Tillstånd att släppa ut livsmedel på marknaden kan emellertid, av hänsyn till skyddet för konsumenternas hälsa, endast ges efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén.

Ett tillstånd kan endast ges om varan inte innebär någon fara för människors hälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 4 i direktiv 89/398/EEG skall följande punkt införas:

"1a. För att göra det möjligt att på marknaden snabbt släppa ut specialdestinerade livsmedel som är ett resultat av vetenskapliga och tekniska framsteg får kommissionen, efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén och i enlighet med förfarandet i artikel 13, tillåta att livsmedel som inte motsvarar bestämmelserna om sammansättning som anges i särdirektiven enligt bilaga I släpps ut på marknaden under en period av två år.

Om det är nödvändigt får kommissionen i tillståndsbeslutet lägga till bestämmelser om märkning som hänger samman med den ändrade sammansättningen."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 september 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1996.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

Ordförande

På rådets vägnar

S. BARRETT

Ordförande

(1) EGT nr 389, 31.12.1994, s. 21, och EGT nr C 41, 13.2.1996, s. 13.

(2) EGT nr C 256, 2.10.1995, s. 1.

(3) Yttrande avgivet den 11 oktober 1995 (EGT nr C 287, 30.10.1995, s. 108), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 juni 1996 (EGT nr C 315, 24.10.1996, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 23 oktober 1996 (EGT nr C 347, 18.11.1996). Rådets beslut av den 9 december 1996.

(4) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 27.

(5) EGT nr C 102, 4.4.1996, s. 1.

(6) EGT nr L 167, 18.7.1995, s. 22.

Top