EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0285

Rådets förordning (EG) nr 285/97 av den 17 februari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 738/92 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av garn av bomull med ursprung i Brasilien och Turkiet

OJ L 48, 19.2.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/285/oj

31997R0285

Rådets förordning (EG) nr 285/97 av den 17 februari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 738/92 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av garn av bomull med ursprung i Brasilien och Turkiet -

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 048 , 19/02/1997 s. 0001 - 0002


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 285/97 av den 17 februari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 738/92 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av garn av bomull med ursprung i Brasilien och Turkiet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska ekonomiska gemenskapen (1),

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd i rådgivande kommittén, och

med beaktande av följande:

A. Tidigare förfarande

1. Rådet införde genom förordning (EEG) nr 738/92 (2) en slutgiltig antidumpningstull på import till gemenskapen av garn av bomull som omfattas av KN-nummer 5205 11 00-5205 45 90 och 5206 11 00-5206 45 90 med ursprung bland annat i Turkiet. Stickprov togs bland turkiska exportörer och enskilda tullsatser på mellan 4,9 % och 12,1 % infördes för företagen i urvalet, medan andra samarbetande företag som inte ingick i urvalet fick en vägd genomsnittlig tullsats på 9 %. En tullsats på 12,1 % infördes för företag som antingen inte gav sig till känna eller inte samarbetade i undersökningen.

B. Ändring

2. Enligt artikel 11.4 i förordning (EG) nr 384/96 har en översyn för nya exportörer för att fastställa enskilda dumpningsmarginaler inte kunnat införas i detta förfarande eftersom stickprov användes i den ursprungliga undersökningen. För att säkerställa likabehandling mellan eventuella nya exportörer och de samarbetande företag som inte ingick i urvalet under den ursprungliga undersökningen, anses det dock att åtgärder bör vidtas för att den vägda genomsnittliga tull som infördes för de sistnämnda företagen skall tillämpas på eventuella nya exportörer som annars skulle ha rätt till en översyn enligt artikel 11.4.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall läggas till artikel 1 i förordning (EEG) nr 738/92:

"6. Om en part lämnar tillräckliga bevis till kommissionen för att han inte exporterade de varor som beskrivs i artikel 1.1 under undersökningsperioden, att han inte är förbunden med någon av de exportörer eller producenter som omfattas av de åtgärder som införs genom denna förordning och att han faktiskt har exporterat de berörda varorna efter undersökningsperioden eller att han genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till gemenskapen, kan rådet med enkel majoritet på förslag från kommissionen och efter samråd i rådgivande kommittén ändra artikel 1.2 genom att till denna foga parten i fråga."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 februari 1997.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande

(1) EGT nr L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT nr L 82, 27.3.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1828/94 (EGT nr L 191, 27.7.1994, s. 3).

Top