EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0076

Kommissionens förordning (EG) nr 76/97 av den 17 januari 1997 om vissa undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland

OJ L 16, 18.1.1997, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/76/oj

31997R0076

Kommissionens förordning (EG) nr 76/97 av den 17 januari 1997 om vissa undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 016 , 18/01/1997 s. 0074 - 0075


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 76/97 av den 17 januari 1997 om vissa undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 20 i denna, och

med beaktande av följande:

Till följd av att klassisk svinpest brutit ut i vissa produktionsområden i Tyskland har sanitära åtgärder vidtagits genom kommissionens beslut 93/566/EG av den 4 november 1993 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 93/539/EEG (3). Undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden för den medlemsstaten har antagits genom kommissionens förordning (EG) nr 3088/93 (4), upphävd genom förordning (EG) nr 2066/94 (5).

De undantagsåtgärder för att stödja marknaden som tillämpades från den 29 oktober fram till och med den 18 augusti 1994 omfattade uppköp av de tyska myndigheterna av levande svin med ursprung i skyddsområdet och bearbetning av dessa för särskilt andra ändamål än konsumtion.

De tyska veterinära myndigheterna gjorde mellan december 1993 och mars 1994 uppköp av levande grisar med ursprung i det skyddsområde som är beläget i regionen Damme som kännetecknas av en hög täthet av svin. Svinen i fråga berördes av de begränsningar av den fria rörligheten för svin som var en följd av tillämpningen av åtgärderna avsedda att bekämpa en spridning av den klassiska svinpesten och deras uppköp bidrog till att undvika en allvarlig störning av grismarknaden i Tyskland. Dessa svin har bearbetats på samma sätt som de svin som avses i förordning (EG) nr 3088/93.

Uppträdandet av klassisk svinpest i produktionsområdena i Niedersachsen samt bekämpningen av denna pestsjukdom har kraftigt ansträngt de administrativa resurserna under en lång period. Vid den tidpunkten var det inte möjligt att snabbt klargöra det exakta slaget av uppköpen i regionen Damme och att bestämma om de härrörde från veterinära åtgärder eller undantagsåtgärder till stöd för marknaden. Som en följd av denna försening var det inte längre möjligt att inbegripa uppköpen i de stödåtgärder som infördes i förordning (EG) nr 3088/93 eftersom den förordningen upphävdes under tiden.

Dessa uppköp har fått samma positiva verkan på marknaden som de uppköp som gjordes inom ramen för förordning (EG) nr 3088/93. Det är därför berättigat att införliva dem med de undantagsåtgärder till stöd för marknaden som fastställts i förordning (EG) nr 3088/93 och att tillämpa det finansieringssätt som föreskrivs i den förordningen.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Uppköpet av 90 106 levande svin som gjordes mellan december 1993 och mars 1994 av de tyska veterinära myndigheterna i regionen Damme betraktas som undantagsåtgärder till stöd för marknaden.

2. Uppköpet av 63 074 levande svin täcks av gemenskapens budget.

3. Uppköpet av 27 032 levande svin täcks av den nationella budgeten.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 1997.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(3) EGT nr L 273, 5.11.1993, s. 30.

(4) EGT nr L 277, 10.11.1993, s. 30.

(5) EGT nr L 213, 18.8.1994, s. 8.

Top