EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0070

Rådets förordning (EG) nr 70/97 av den 20 december 1996 om ordningen för import till gemenskapen av varor med ursprung i republikerna Bosnien-Hercegovina, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt för import av vin med ursprung i Republiken Slovenien

OJ L 16, 18.1.1997, p. 1–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/70/oj

31997R0070

Rådets förordning (EG) nr 70/97 av den 20 december 1996 om ordningen för import till gemenskapen av varor med ursprung i republikerna Bosnien-Hercegovina, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt för import av vin med ursprung i Republiken Slovenien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 016 , 18/01/1997 s. 0001 - 0054


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 70/97 av den 20 december 1996 om ordningen för import till gemenskapen av varor med ursprung i republikerna Bosnien-Hercegovina, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt för import av vin med ursprung i Republiken Slovenien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Förordningarna (EG) nr 3355/94 (1), (EG) nr 3356/94 (2) och (EG) nr 3357/94 (3), genom vilka den ordning som gäller för import till gemenskapen av produkter med ursprung i republikerna Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Slovenien samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien fastställs, upphör att gälla den 31 december 1996.

Denna ordning skall när tiden är inne ersättas av bilaterala avtal som skall förhandlas fram med länderna i fråga.

Hänsyn bör tas till det förhållandet att Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Slovenien, å andra sidan, undertecknades den 10 juni 1996 och att interimsavtalet kommer att börja tillämpas den 1 januari 1997.

Hänsyn bör tas till att Republiken Slovenien i forsättningen omfattas av bestämmelserna i det nämnda bilaterala avtalet och att den autonoma ordningen följaktligen inte längre gäller för detta land.

Därför bör de handelskoncessioner som fastställts för de andra länderna som har framträtt ur det f.d. Jugoslavien på lämpligt sätt anpassas samtidigt som Finlands, Sveriges och Österrikes anslutning till Europeiska unionen beaktas.

De handelskoncessioner som gäller för de länder som framträdde ur det f.d. Jugoslavien grundar sig på de koncessioner som anges i samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Socialistiska federativa republiken Jugoslavien vilket undertecknades den 2 april 1980 och sades upp den 25 november 1991.

Preferenskoncessionerna omfattar tullbefrielse, upphävande av kvantitativa begränsningar för industriprodukter med undantag för produkter som omfattas av tulltak och särskilda koncessioner för olika jordbruksprodukter (tullbefrielse, nedsättning av avgifter, tullkvoter).

Gemenskapsövervakning kan åstadkommas genom ett förvaltningsförfarande som grundar sig på att importen av varorna i fråga på gemenskapsnivå avräknas från taken efter hand som dessa varor deklareras hos tullmyndigheterna för övergång till fri omsättning. Detta administrativa förfarande måste innehålla bestämmelser som gör det möjligt att återinföra tullar när taken uppnås på gemenskapsnivå.

Detta förfarande för förvaltning kräver ett nära och särskilt snabbt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen, och den senare måste kunna följa avräkningen mot taken.

Föreskrifter om den ordning som gäller för import av textilvaror med ursprung i republikerna Bosnien-Hercegovina, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ges i förordning (EG) nr 517/94 (4).

Det avtal om vin och alkoholhaltiga drycker varom stadgas i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Slovenien har ännu inte ingåtts. I avvaktan på att detta avtal ingås bör vissa autonoma medgivanden fastställas som skall gälla under en övergångsperiod.

Med hänsyn till de nuvarande svårigheterna på marknaden bör de gamla koncessionerna för "baby-beef" begränsas, utan att detta inverkar på framtida bilaterala förhandlingar med de berörda länderna.

Det är särskilt nödvändigt att säkerställa att alla gemenskapens importörer har lika och oavbruten tillgång till tullkvoterna och att säkerställa en oavbruten tillämpning av de tullsatser som gäller för kvoterna på all import av produkterna i fråga till alla medlemsstater, till dess att kvoterna är förbrukade.

Det åligger gemenskapen att, för att verkställa sina internationella förpliktelser, fatta beslut om att öppna tullkvoter. För att säkerställa en effektiv gemensam förvaltning av dessa kvoter finns det dock inget som hindar att medlemsstaterna tillåts göra avdrag från kvoterna med de mängder som motsvarar deras faktiska import. Denna form av fölvaltning kräver dock ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen, vilken måste kunna följa den takt med vilken kvoterna förbrukas och informera medlemsstaterna om detta.

För att rationalisera och förenkla förvaltningen bör det föreskrivas att kommissionen efter att ha inhämtat Tullkodexkommitténs yttrande kan genomföra nödvändiga ändringar och anpassningar av denna förordning, dock utan att detta påverkar tillämpningen av de särskilda förfaranden som anges i artikel 10 i denna förordning.

Importordningarna förnyas på grundval av de villkor som rådet fastställer med hänsyn till utvecklingen av förbindelserna mellan gemenskapen och vart och ett av de berörda länderna och härvid anläggs även ett regionalt synsätt. För att möjliggöra en regelbunden granskning av efterlevnaden bör giltighetstiden för dessa ordningar därför begränsas till ett år, utan att detta påverkar möjligheten att vid varje annan tidpunkt ändra förordningens geografiska räckvidd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna i artiklarna 2 till 8, får andra produkter än de som räknas upp i bilaga II till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och i bilaga A till den här förordningen och som har ursprung i republikerna Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Slovenien samt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien importeras till gemenskapen utan kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan och utan tull och avgifter med motsvarande verkan.

2. Import av vin med ursprung i Republiken Slovenien omfattas av det medgivande som anges i artikel 7.

3. Möjligheten att åtnjuta de förmåner som är förbundna med de preferensordningar som inrättas genom denna förordning är beroende av iakttagande av den definition av begreppet ursprungsvara som anges i avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5).

Artikel 2

Bearbetade jordbruksprodukter

Importtullarna, det vill säga de tullar och jordbrukskomponenter som tillämpas på import till gemenskapen av de produkter som räknas upp i bilaga B, är de tullar som i nämnda bilaga anges för varje produkt.

Artikel 3

Textilvaror

1. Import till gemenskapen av de textilvaror som har ursprung i de länder som avses i artikel 1.1 i den här förordningen och som anges i bilaga III punkt B i förordning (EG) nr 517/94 tillåts inom de årliga kvantitativa gemenskapsbegränsningar som fastställs i förordning (EG) nr 517/94.

2. Återimport efter passiv förädling i enlighet med förordning (EG) nr 3036/94 (6) tillåts inom gränserna för de årliga gemenskapsbegränsningar som anges i bilaga VI i förordning (EG) nr 517/94 såvitt avser de länder som avses i artikel 1.1 i denna förordning och skall även vara befriad från tull.

Artikel 4

Industriprodukter - Tulltak

1. Från och med den 1 januari till och med den 31 december varje år skall importen till gemenskapen av vissa varor med ursprung i de länder som avses i artikel 1.1 och som anges i bilagorna C 1, C II, C III, och C IV vara föremål för tulltak och gemenskapsövervakning.

Beskrivningen av de varor som avses i första stycket, deras nummer i Kombinerade nomenklaturen och tulltakens nivåer anges i de nämda bilagorna. Summan av taken skall årligen ökas med 5 %.

2. Avräkningen från taken skall ske efterhand som produkterna deklareras för tullmyndigheterna för övergång till fri omsättning, åtföljda av ett varucertifikat i enlighet med ursprungsreglerna.

Varor får endast avräknas från ett tak om varucertifikatet uppvisas före den dag då tullarna återiförs.

Takens förbrukningsgrad skall konstateras på gemenskapsnivå på grundval av den import som avräknas enligt de villkor som anges ovan.

Medlemsstaterna skall regelbundet lämna uppgifter till kommissionen om import som avräknas i enlighet med förfarandet ovan. Uppgifterna skall tillhandahållas på det sätt som fastställs i punkt 4.

3. Så snart som taken har uppnåtts kan kommissionen anta en förordning genom vilken de tullar som faktiskt tillämpas för tredje land återinförs till och med kalenderårets utgång.

4. Senast den femtonde dagen varje månad skall medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om de kvantiteter som avräknats föregående månad. Om kommissionen begär det skall de lämna uppgifterna om avräkning för tiodagarsperioder genom att sända dessa uppgifter inom en tidsfrist på fem hela dagar räknat från utgången av varje tiodagarsperiod.

Artikel 5

Jordbruksprodukter

Produkter som räknas upp i bilaga D och som har ursprung i de länder som anges i artikel 1.1 får importeras till gemenskapen med tillämpning av de tullkoncessioner som anges i nämnda bilaga.

Artikel 6

Surkörsbär

1. Surkörsbär med ursprung i de länder som anges i artikel 1.1 får importeras till gemenskapen med tullbefrielse inom de begränsningar som anges i bilaga D.

Om de tak som fastställs i denna bilaga överskrids får utfärdandet av importlicenser för produkterna i fråga tillfälligt upphöra.

2. Punkt 1 skall gälla för bearbetade sukörsbär med KN-nummer ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 och 2008 60 91, förutsatt att det i enlighet med bilaga I B i förordning (EEG) nr 426/86 (7), ändrad genom bilaga 14 artikel 10a i förordning (EG) nr 3290/94 (8), fastställda lägsta importpriset tillämpas. Om lägsta importpris inte iakttas skall en utjämningsavgift tas ut.

Artikel 7

Jordbruksprodukter - Tulltak

1. De tullar som tas ut på import till gemenskapen av de produkter som anges i bilaga E och som har ursprung i de länder som avses i artikel 1.1 skall upphöra att gälla under de tidsperioder, vid de nivåer och inom gränserna för de gemenskapstullkvoter som anges för var och en av dem.

2. Vid import av plommonbrännvin och av tobak av "Prilep"-typ måste produkterna åtföljas av äkthetsintyg som överenstämmer med förlagan i bilaga E och som utfärdats av behörig myndighet i de berörda länderna.

3. De tullkvoter som avses i punkt 1 skall förvaltas av kommissionen som kan vidta alla administrativa åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en effektiv förvaltning av kvoterna.

4. Om en importör i en medlemsstat ger in en deklaration för övergång till fri omsättning samt en ansökan om förmånsbehandling för en produkt som avses i artikel 1, åtföljd ett ursprungsintyg, och denna deklaration godkänns av tullmyndigheterna, skall den berörda medlemsstaten genom anmälan till kommissionen göra ett avdrag från tullkvoten som motsvarar detta behov.

Ansökningar om avdrag från kvoten, med uppgift om dagen för godkännande av dessa deklarationer, skall utan dröjsmål överlämnas till kommissionen.

Kommissionen skall bevilja avdrag i den ordningsföljd i vilken tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten godkänner deklarationerna för övergång till fri omsättning, under förutsättning att den återstående kvotmängden medger det.

Om en medlemsstat inte utnyttjar de mängder som har dragits från kvoten, skall den snarast möjligt återföra dessa till motsvarande kvotmängd.

Om de mängder som ansökningarna avser överstiger den återstående kvotmängden, skall tilldelning ske proportionellt i förhållande till de mängder som ansökningarna avser. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om gjorda uttag.

5. Varje medlemsstat skall tillförsäkra importörerna av produkterna i fråga lika och oavbruten till kvoterna i den utsträckning som medges enligt kvotmängderna.

Artikel 8

1. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 nedan skall gälla för de "baby-beef"-produkter som definieras i bilaga F.

2. Inom gränsen för en årlig tullkvot på 11 725 ton, uttryckt i slaktvikt och fördelad mellan de länder som avses i artikel 1.1, skall de tillämpliga tullsatserna fastställas i enlighet med bilaga G.

3. Alla importansökningar inom ramen för den kvot som avses i punkt 2 skall åtföljas av ett av de behöriga organen i exportlandet utfärdat äkthetsintyg av vilket framgår att varan har ursprung i och härrör från nämnda land samt att den överensstämmer med den definition som anges i bilaga F. Detta intyg skall upprättas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10.

Artikel 9

Allmänna bestämmelser

De tak, referensmängder och kvoter som fastställs i denna förordning skall tillämpas generellt på alla de länder som avses i artikel 1.1, med undantag för den kvot som anges i artikel 8.

Artikel 10

Närmare tillämpningsföreskrifter för de jordbruksbestämmelser som avses i denna förordning skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 23 i rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (9), och i motsvarande bestämmelser i andra förordningar rörande den gemensamma organisationen av respektive marknader.

Artikel 11

De bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning, bortsett från de bestämmelser som anges i artiklarna 4.3, 5.2 och 10, särskilt

a) tekniska ändringar och anpassningar som är nödvändiga till följd av ändringar i Kombinerade nomenklaturen och Taric, och

b) anpassningar som är nödvändiga till följd av ingående av andra avtal mellan gemenskapen och de länder som anges i artikel 1.1,

skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

Artikel 12

1. Vid tillämpningen av artikel 11 i denna förordning skall kommissionen biträdas av den tullkodexkommitté som inrättas genom artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92 (10).

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett utkast till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över utkastet inom den tidsfrist som ordföranden bestämmer på grundval av hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionens beslut skall vara omedelbart tillämpligt. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid omedelbart underrätta rådet. I sådana fall

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger tre månader från dagen då rådet underrättades,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i första strecksatsen.

3. Kommittén kan undersöka alla frågor avseende tillämpningen av denna förordning som tas upp av dess ordförande, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 13

Medlemsstaterna och kommissionen skall genom ett nära samarbete tillse att denna förordning efterlevs.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari till och med den 31 december 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1996.

På rådets vägnar

S. BARRETT

Ordförande

(1) EGT nr L 353, 31.12.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3032/95 (EGT nr L 316, 30.12.1995, s. 4).

(2) EGT nr L 353, 31.12.1994, s. 55. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3032/95 (EGT nr L 316, 30.12.1995, s. 4).

(3) EGT nr L 353, 31.12.1994, s. 63. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3032/95 (EGT nr L 316, 30.12.1995, s. 4).

(4) EGT nr L 67, 10.3.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1476/96 (EGT nr L 188, 27.7.1996, s. 4).

(5) EGT nr L 253, 11.10.1993. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 12/97 (EGT nr L 9, 13.1.1997, s. 1).

(6) EGT nr L 322, 15.12.1994, s. 1.

(7) EGT nr L 49, 27.2.1986, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2314/95 (EGT nr L 233, 30.9.1995, s. 69).

(8) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(9) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 923/96 (EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37).

(10) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

BILAGA A

Uteslutna produkter (artikel 1.1)

>Plats för tabell>

BILAGA B

Tullbestämmelser som skall tillämpas på vissa varor som framställs genom den bearbetning av jordbruksprodukter som avses i artikel 2

>Plats för tabell>

BILAGA C I (1a) (2b)

>Plats för tabell>

(1a) Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av "Varuslag" endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där "ex KN-nummer" anges, skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

(2b) Se Taric-underuppdelning i bilaga CV.

BILAGA C II

>Plats för tabell>

BILAGA C III (1a)

>Plats för tabell>

(1a) Utan att det påverkar reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av "Varuslag" endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där "ex KN-nummer" anges, skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

BILAGA C IV (1a)

>Plats för tabell>

(1a) Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av "Varuslag" endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där "ex KN-nummer" anges, skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

BILAGA C V

Underuppdelningar i Taric

>Plats för tabell>

BILAGA D

De jordbruksprodukter som avses i artiklarna 5 och 6

>Plats för tabell>

BILAGA E

Jordbruksprodukter som avses i artikel 7

>Plats för tabell>

TARIC-UNDERUPPDELNINGAR

>Plats för tabell>

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

>Hänvisning till film>

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name OSLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to the quality of spirituous beverages, in force in the Republics and territory referred to in this Regulation.

DÉFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commercialisée sous la dénomination OSLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les républiques et territoire visés par le présent règlement.

>Hänvisning till film>

BILAGA F

Definition av "baby beef"-produkter till vilka hänvisningar sker i artikel 8

>

Plats för tabell>

BILAGA G

Den "baby beef"-tullkvot till vilken hänvisning sker i artikel 8.2.

>Plats för tabell>

Top