EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0040

Rådets förordning (EG) nr 40/97 av den 20 december 1996 om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från Slovakien till gemenskapen under perioden mellan 1 januari och 31 december 1997 (förlängning av giltighetstiden för dubbelkontrollsystemet)

OJ L 10, 14.1.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/40/oj

31997R0040

Rådets förordning (EG) nr 40/97 av den 20 december 1996 om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från Slovakien till gemenskapen under perioden mellan 1 januari och 31 december 1997 (förlängning av giltighetstiden för dubbelkontrollsystemet)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 010 , 14/01/1997 s. 0001 - 0002


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 40/97 av den 20 december 1996 om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från Slovakien till gemenskapen under perioden mellan 1 januari och 31 december 1997 (förlängning av giltighetstiden för dubbelkontrollsystemet)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Slovakien, å andra sidan, trädde i kraft den 1 februari 1995 (1).

Parterna beslutade genom associeringsrådets mellan Europeiska gemenskaperna och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Slovakien, å andra sidan, beslut nr . . . ./96 (2) att förlänga giltighetstiden för dubbelkontrollsystemet som infördes genom beslut nr 2/95 (3) så att det omfattar perioden 1 januari-31 december 1997 med förbehåll för vissa ändringar.

Det är därför lämpligt att ändra rådets förordning (EG) nr 3054/95 av den 22 december 1995 om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från vissa tredje länder till Europeiska gemenskaperna (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 3054/95 skall fortsätta att tillämpas under perioden 1 januari-31 december 1997 i enlighet med bestämmelserna i associeringsrådets beslut nr . . . ./96(5) med förbehåll för de ändringar som framgår av artikel 2 i denna förordning. I ingressen till och i artikel 1.1 och 1.3 i förordning (EG) nr 3054/95 skall hänvisningen till perioden mellan 1 januari och 31 december 1996 ersättas med en hänvisning till perioden mellan 1 januari och 31 december 1997. Artikel 1.4 i samma förordning skall utgå.

Artikel 2

1. Bilaga III till förordning (EG) nr 3054/95 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

2. I bilaga IV till förordning (EG) nr 3054/95 skall "Export Licence" ersättas med "Export Document" och "exportlicens" med "exportdokument".

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1996.

På rådets vägnar

S. BARRETT

Ordförande

(1) EGT nr L 359, 31.12.1994, s. 2.

(2) Beslutet är under offentliggörande.

(3) EGT nr L 325, 30.12.1995, s. 65.

(4) EGT nr L 325, 30.12.1995, s. 1.

BILAGA

"BILAGA III

SLOVAKIEN

Förteckning över produkter som skall underkastas dubbelkontroll (1997)

Varmvalsade trådringar och betade trådringar

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 14 10

7219 14 90

7225 19 10

7225 20 20

7225 30 00

Huggna i längder

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7208 90 90

Kallvalsad plåt och ringar

7209 15 00

7209 16 90

7209 17 90

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 90

7209 27 90

7209 28 90

7209 90 10

7209 90 90

Varmvalsad plåtstrimla och band

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7212 60 91

7220 11 00

7220 12 00

7220 90 31

7226 19 10

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

Kallvalsad plåtstrimla och band

7211 23 10

7211 23 51

7211 23 99

7211 29 20

7211 90 19

7211 90 90

7226 92 90

7226 93 80

7226 94 80

7226 99 80

Varmgalvaniserad plåt, ringar och strimlor

7210 11 90

7210 41 10

7210 41 90

7210 49 10

7210 49 90

7210 61 10

7212 30 90

Vilplåt i ringar, plåt och strimlor

7210 11 10

7210 12 11

7210 70 31

7210 70 39

7212 10 99

Inte kornorienterad stålplåt, ringar och strimlor för elektronik

7209 17 10

7209 27 10

7211 23 91"

Top