EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0743

96/743/EG: Kommissionens beslut av den 9 december 1996 om antagandet av särskilda åtgärder för att tillfälligt förbjuda användning av samlad säkerhet för vissa externa gemenskapstransiteringar

OJ L 338, 28.12.1996, p. 105–106 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/743/oj

31996D0743

96/743/EG: Kommissionens beslut av den 9 december 1996 om antagandet av särskilda åtgärder för att tillfälligt förbjuda användning av samlad säkerhet för vissa externa gemenskapstransiteringar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 338 , 28/12/1996 s. 0105 - 0106


KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 december 1996 om antagandet av särskilda åtgärder för att tillfälligt förbjuda användning av samlad säkerhet för vissa externa gemenskapstransiteringar (96/743/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 249 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2153/96 (3), särskilt artikel 362 i denna, och

med beaktande av följande:

Den spanska tullförvaltningen begärde i ett brev av den 4 april 1995, kompletterat med brev av den 27 juli 1995, kommissionens godkännande för att tillfälligt förbjuda användning av samlad säkerhet för extern gemenskapstransitering av cigaretter som omfattas av undernummer 2402.20 i harmoniserade systemet. Kommissionen gick genom sitt beslut 95/521/EG (4) med på begäran. Förbudet infördes av Spanien och trädde i kraft den 1 februari 1996 i alla medlemsstater.

Den tyska tullförvaltningen begärde i ett brev av den 6 september 1995 kommissionens godkännande för att tillfälligt förbjuda användning av samlad säkerhet för extern gemenskapstransitering av vissa varor. Kommissionen gick genom sitt beslut 96/37/EG (5) med på begäran. Förbudet infördes av Tyskland och trädde i kraft den 1 april 1996 i alla medlemsstater.

Genom artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 482/96 förlängs de tillfälliga förbud mot användning av samlad säkerhet som införts av Spanien och Tyskland på grundval av en tidigare artikel 360 i förordning (EEG) nr 2454/93, som längst till och med den 31 december 1996.

Trots införandet på gemenskapsnivå av bestämmelser enligt vilka det är tillåtet att föreskriva vissa färdvägar och att förbjuda byte av bestämmelsetullkontor samt skärpningen av systemet med användning av samlad säkerhet, genom kommissionens förordning (EG) nr 482/96 (6) innebär externa gemenskapstransiteringar av de varor som nämns ovan fortfarande en ökad risk för bedrägeri.

Genom förordning (EG) nr 482/96 ersätts den artikel 360 som avses ovan genom en ny artikel 362, i vilken ett nytt förfarande, som involverar tullkodexkommittén, fastställs för kommissionens antagande av tillfälliga förbud mot användning av samlad säkerhet.

Skyddet av de finansiella intressen som står på spel vid dessa transiteringar gör det nödvändigt att bibehålla åtgärderna på gemenskapsplanet, för att säkerställa att skyddet blir så effektivt som möjligt.

Transport av en viss kvantitet av varor icke överstigande en viss gräns, innebär emellertid inte en ökad risk för bedrägeri.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med tullkodexkommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom tillämpning av artikel 362.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall användningen av samlad säkerhet tillfälligt förbjudas för de externa gemenskapstransiteringar som avser

- cigaretter som omfattas av undernummer 2402.20 i harmoniserade systemet, då den kvantitet som transporteras överskrider 35 000 styck, och

- de varor som anges i bilagan till detta beslut, då den kvantitet som transporteras överskrider den som anges i kolumn 3 i bilagan och som utgör icke-gemenskapsvaror.

Artikel 2

Om flera av de varuslag som anges i artikel 1 andra strecksatsen anmäls till transitering på ett enda T-dokument, och om kvantiteterna i kolumn 3 i bilagan inte överskridits för något av varuslagen, skall användningen av samlad säkerhet förbjudas om det sammanlagda beloppet av de tullar och andra pålagor som eventuellt skall betalas överskrider 7 000 ecu.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i enlighet med artikel 362.2 i förordning (EEG) nr 2454/93. Det träder i kraft den 1 januari 1997.

Utfärdat i Bryssel den 9 december 1996.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3) EGT nr L 289, 12.11.1996, s. 1.

(4) EGT nr L 299, 12.12.1995, s. 24.

(5) EGT nr L 10, 13.1.1996, s. 44.

(6) EGT nr L 70, 20.3.1996, s. 4.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top